Documente Utile

Acte necesare instituirii măsurii de plasament

Condiţiile de acces/admitere în CSMTR sunt următoarele:

Acte necesare instituirii măsurii de plasament :

Pentru copil:

 • – Cerere sau sesizare pentru instituirea unei protecție specială
 • – Certificat de naştere: original şi copie;
 • – Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • – Dovadă de vaccinări de la medicul de familie;
 • – Adeverinţă de elev de la şcoală/adeverinţă de la grădiniţă;
 • – Original /Copie C.I (dacă este cazul);

 Pentru părinţi :

 • – B.I/ C.I. părinți (copie) ;
 • – Adeverinţă medicală părinti
 • – Adeverinţă de venit părinți
 • – Certificat de deces mama/ tată -copie (dacă este cazul)
 • – Certificat de căsătorie -copie (dacă este cazul)
 • – Sentinţă de divorţ copie(dacă este cazul)

Documente întocmite de responsabilul de caz:

 • – Evaluarea intitiala SPSPC;
 • – Anchetă socială;
 • – Evaluarea internă elaborată de către psihologul serviciului rezidențial.
 • – Plan Individual de Protecție;
 • – Raport psihosocial cu propunerea de instituirii măsurii de plasament:
 • – Opinia scrisă a copilului;
 • – Declarația de acord a părintilor/ reprezentantului legal.

Decizia de admitere/respingere în centru se stabilește de către:

 • – CPC – Comisia pentru Protecția Copilului la nivel județean, în cazul în care există acordul părinților conform legislației în vigoare,
 • -Instanța Judecătorească, la cererea Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului ;
VEZI DETALII
Actele pe care le conține un dosar de plasament

După apariția Ordinului 1733/2015

Copii Xerox :

 1. – Buletine identitate ( pentru toti membrii familiei potential ocrotitoare, pãrintii naturali si pentru toate persoanele care locuiesc in aceeasi casa, care au peste 14 ani , dacã este posibil );
 2. – Certificat de nastere pentru copilul care urmeazã a fi luat in ocrotire, pentru toti membrii familiei potential ocrotitoare si parintii naturali ( dacã este posibil );
 3. – Certificate medicale, certificate de incadrare in grad de  handícap,  decizii  de pensionare,  iesiri din spital,  orice  acte medicale  care pot  fi de  fotos  in  clarificarea situatiei, pentru toti membrii familiei potential ocrotitoare si pentru copiii care urmeazã a fi luati in ocrotire ( dacã este cazul);
 4. – Titlul de proprietate, contractul de inchiriere sau orice alt document care atestà dreptul de proprietate sau, dupa caz, folosinta al locuintei
 5. – Orice alte acte care ar putea clarifica situatia (copii hotarâri de divort , certificate deces, copii curatelã sau tutelã, dacã este cazul);

ACTE IN ORIGINAL :

 • – Cerere de plasament catre d-I Presedinte (al C.P.C. Suceava sau al Tribunalului Suceava, dupã caz):
 • – Declaratia pe propria raspundere a membrilor familiei potential ocrotitoare ca nu se aflã in niciuna din situatiile art. 2, alin. 4 din Ordinul 1733/2015, privind aprobarea procedurii de stabilire si platã a alocatiei lunare de plasament;
 • – Declaratia scrisà a copilului care are peste 10 ani (inclusiv) cu opinia cu privire la instituirea mãsurii speciale de protectie;
 • – Anchetã socialã de la primaria de domiciliu a familiei potential ocrotitoare cu opinia cu privire la necesitatea instituirii unei mâsuri de protectie specialã;
 • – Ancheta socialã de la primária/primariile de domiciliu a familiei naturale cu opinia cu privire la necesitatea instituirii unei mãsuri de protectie specialã;
 • – Planul de Servicii, in conformitate cu Ordinul nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie, pentru fiecare copii, In vederea prevenirii separarii lor de parinti (pt. fam. naturalã, unde este cazul);
 • – Declaratie cu privire la mãsura de plasament din partea pãrintiIor naturali cu motiva{ia ( de cé sunt sau nu sunt de acord cu instituirea mãsurii — dacã este posibil; mentionãm cà absenta domiciliilor si declaratiilor pâritilor naturali poate conduce la intârzieri in solutionarea cererii de plasament );
 • – O scurtã prezentare a persoanelor cu care locuieste familia potential ocrotitoare, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupà caz, gradul lor de rudenie cu solicitantii mãsurii;
 • – Declaratiile rudelor pânã la gradul IV (strabunici, bunici, unchi, mátusi, veri primari) cu privire la plasament (acord/dezacord cu motivatia);
 • – 2-3 recomandãri de la vecini, cunoscuti, educator/invatator/diriginte cu privire la comportamentul social al persoanei/familiei potential ocrotitoare;
 • – Cerere de plasament catre d-I Presedinte (al C.P.C. Suceava sau al Tribunalului Suceava, dupã caz):
 • – Declaratia pe propria raspundere a membrilor familiei potential ocrotitoare ca nu se aflã in niciuna din situatiile art. 2, alin. 4 din Ordinul 1733/2015, privind aprobarea procedurii de stabilire si platã a alocatiei lunare de plasament;
 • – Declaratia scrisà a copilului care are peste 10 ani (inclusiv) cu opinia cu privire la instituirea mãsurii speciale de protectie;
 • – Anchetã socialã de la primaria de domiciliu a familiei potential ocrotitoare cu opinia cu privire la necesitatea instituirii unei mâsuri de protectie specialã;
 • – Ancheta socialã de la primária/primariile de domiciliu a familiei naturale cu opinia cu privire la necesitatea instituirii unei mãsuri de protectie specialã;
 • – Planul de Servicii, in conformitate cu Ordinul nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie, pentru fiecare copii, In vederea prevenirii separarii lor de parinti (pt. fam. naturalã, unde este cazul);
 • – Declaratie cu privire la mãsura de plasament din partea pãrintiIor naturali cu motiva{ia ( de cé sunt sau nu sunt de acord cu instituirea mãsurii — dacã este posibil; mentionãm cà absenta domiciliilor si declaratiilor pâritilor naturali poate conduce la intârzieri in solutionarea cererii de plasament );
 • – O scurtã prezentare a persoanelor cu care locuieste familia potential ocrotitoare, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupà caz, gradul lor de rudenie cu solicitantii mãsurii;
 • – Declaratiile rudelor pânã la gradul IV (strabunici, bunici, unchi, mátusi, veri primari) cu privire la plasament (acord/dezacord cu motivatia);
 • – 2-3 recomandãri de la vecini, cunoscuti, educator/invatator/diriginte cu privire la comportamentul social al persoanei/familiei potential ocrotitoare;
 • – Adeverinl e de venituri ( adeverintã salariat, cupon de pensie, cupon somaj, adeverintã de la Ad-tia Financiara ca realizeazã sau nu venituri impozabile, etc. dupà caz) pentru toti membrii familiei naturale si potential ocrotitoare;
 • – Adeverinte din Registrul agricol pentru toti membrii familiei naturale si potential. ocrotitoare;
 • – Adeverinte de elev pentru copii care frecventeaza scoala si caracterizãri de la educator/invatator/profesor diriginte (copiii familiei potential ocrotitoare si copilul care urmeaza a fi luat in ocrotire);
 • – Adeverinte medicale de la medicul de familie pentru familia potential ocrotitoare si toate persoanele care locuiesc in aceeasi casã si copilul care urmeaza  a  fi luat  in ocrotire;
 • – Declaratii de la ceilalti membrii ai familiei potential ocrotitoare cu privire la plasamentul copilului;
 • – Cazier judicial pentru membrii familiei potential ocrotitoare;
 • – Aviz psihologic (de la cabinet psiholog clinician cu drept de liberă practică) din care să reiasă dacă perosana/ familia potențial ocrotitoare este aptă pentru a crește, îngriji și educa un copil
VEZI DETALII
Acte necesare pentru instituirea unei măsuri speciale de protecție
Acte necesare pentru instituirea unei măsuri speciale de protecție:

1.Cerere de solicitare a unei măsuri speciale de protecție;

2.Copii după acte de identitate părinți;

3.Certificat de naștere/Carte de identitate minor;

4.Declarațiile părinților cu privire la acordul acestora și motivul solicitării măsurii speciale de protecție;

5.Declarația minorului care a împlinit vârsta de 10 ani;

6.Declarațiile rudelor până la gradul IV;

7.Copii acte medicale;

8.Copie adeverință elev;

9.Adeverință venit de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice;

10.Anchetă Socială de la primăria de domiciliu;

11.Plan de servicii de la primăria de domiciliu.

VEZI DETALII
Acte necesare la întocmirea dosarului în vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi
 • Cerere întocmită de către persoana cu handicap ori reprezentantul legal. (Reprezentant legal – numit prin sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă);
 • copii de pe actele de identitate ale persoanei cu handicap şi ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • copii după actele de identitate ale susţinătorilor legali* şi ale membrilor familiilor lor: cărţi/buletine de identitate, certificate de naştere şi de căsătorie, certificate de deces;
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap
 • declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;
 • acte doveditoare privind toate veniturile, respectiv adeverinţe de salariu, taloane de pensie, adeverinţe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, pentru persoana cu handicap şi pentru toţi SUSŢINĂTORII LEGALI* ŞI MEMBRII FAMILIILOR LOR – PENTRU A PUTEA FI CALCULAT VENITUL  LUNAR NET PE MEMBRU DE FAMILIE, ÎN VEDEREA STABILIRII CONTRIBUŢIEI LUNARE;
 • în situaţia în care oricare dintre aceste persoane nu realizează niciun fel de venituri, va/vor da în scris în acest sens o declaraţie de proprie răspundere, în condiţiile cunoaşterii prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii;  
 • acte medicale şi recomandare de instituţionalizare de la medicul specialist;
 • documente doveditoare a situaţiei locative;
 • raportul de anchetă socială eliberat de primăria de domiciliu, cu propunere de instituţionalizare, în care va fi prezentată situaţia persoanei cu handicap şi a familiei sale extinse – SUSŢINĂTORI LEGALI*;
 • dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
 • copii de pe hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul;
 • copii de pe hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte personae;
 • investigaţii paraclinice (HIV până 65 de ani; VDRL; rază pulmonară; examen coproparazitologic; medic de familie – nu este în evidenţă cu boli infecto-contagioase; nu este parazitat intern şi extern) – în momentul în care internarea este certă.

LEGISLAŢIE ÎN DOMENIU: 1. Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 430/2008, cu modificările şi completările ulterioare ;2. Ordinul 1887 din 15.09.2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, cu modificările şi completările ulterioare

VEZI DETALII