Misiune si atributii

Ascultă Pagina

MISIUNE:

    Misiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Suceava este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza sa de acțiune un sistem de asistență socială care să răspundă nevoilor identificate și să ofere o securitate socială universală și cuprinzătoare.

    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, ca instituție publica cu personalitate juridică, în subordinea consiliului județean, este partener-cheie pentru consiliile locale în satisfacerea nevoilor copiilor și familiilor.

    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava asigură la nivelul județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava are în subordine ansamblul serviciilor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap,serviciilor rezidențiale și de tip familial destinate copiilor pentru care au fost stabilite, în condițiile legii, măsuri de protecție specială în afara propriei familii: pentru copiii separați temporar de familie, cu acordul/la solicitarea părinților, măsura este decisă de către Comisia pentru protecția copilului, iar pentru copiii aflați în pericol în familie, pentru care nu există acordul părinților și pentru copiii lipsiți de părinți sau ai căror părinți au fost decăzuți din drepturile părintești măsura este decisă de către instanța judecătorească, la solicitarea DGASPC Suceava. 


ATRIBUȚII:    

    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor şi oraşelor din judeţ, organizate în subordinea consiliilor locale. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava gestionează o bază de date integrată la nivel naţional privind evidenţa persoanelor cu dizabilităţi.    

    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava are obligaţia de a asigura suportul logistic şi uman pentru buna funcţionare a evidenţei informatizate a persoanelor asistate şi  integrarea în baza de date naţională. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) Generale:

1. asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului şi în baza contractului încheiat cu acesta;

2. asigură întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;

3. întocmeşte proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale;

4. organizează activităţi de socializare în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior instituţiilor;

5. acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa beneficiarilor;

6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

7. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

8.  elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează;

9. instituie măsuri de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri.     

b) În domeniul protecţiei persoanei adulte:

10. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

11. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

12. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

13. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

14. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate fără personalitate juridică;

15. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

c) În domeniul protecţiei  familiei şi a drepturilor copilului:

17. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;

18. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;

19. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

20. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

21. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

22. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

23. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

24. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;

25. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

26. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;

27. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  

d) Alte atribuţii:

28. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

29. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;

30. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

31. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;

32. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

33.dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate familiei şi a copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;

34. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

35. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

36. fundamentează şi propune consiliului judeţean, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

37. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;

38. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

39. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

40. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

41. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

42. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

43. controlează modul de utilizare a fondurilor acordate (unde este cazul) instituţiilor de asistenţă socială, de la bugetul local;

44. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Suceava.

Sari la conținut