Protectia Datelor cu Caracter Personal

Ascultă Pagina
  1. Informații generale

Directia Generala de Asistenta Sociala  si  Protectia Copilului a Judetului Suceava este organ de specialitate al administraţiei publice locale, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judetean Suceava.

În realizarea funcțiilor sale, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Suceava, asigură la nivelul județean, aplicarea politicilor, strategiilor si masurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie.

            D.G.A.S.P.C. Suceava are în subordine ansamblul serviciilor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, serviciilor rezidențiale și de tip familial destinate copiilor pentru care au fost stabilite, în condițiile legii, masuri de protecție specială în afara propriei familii.

În exercitarea atribuțiilor sale, Directia Generala de Asistenta Sociala  si  Protectia Copilului a Judetului Suceava colaborează cu celelalte ministere și organe de specialiate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale, cu alte instituții publice și cu alte organisme, cu partenerii de dialog social.

  1. Date cu caracter personal

Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare, Directia Generala de Asistenta Sociala  si  Protectia Copilului a Judetului Suceava  prelucrează date cu caracter personal.

Protecţia datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala  si  Protectia Copilului a Judetului Suceava, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent, în scopuri determinate, explicite şi legitime, limitat la ceea ce este necesar în raport cu prevederilor legale în vigoare.

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin Directiei Generale de Asistenta Sociala  si  Protectia Copilului a Judetului Suceava.

Directia Generala de Asistenta Sociala  si  Protectia Copilului a Judetului Suceava  garantează faptul că prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art.25 şi 32 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi transmise de către Directia Generala de Asistenta Sociala  si  Protectia Copilului a Judetului Suceava  în conformitate cu prevederile legale şi altor autorități/instituții publice abilitate prin lege să prelucreze date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor.

Directia Generala de Asistenta Sociala  si  Protectia Copilului a Judetului Suceava,  care prelucrează date cu caracter personal,  nu transferă această categorie de date către state terţe sau organizaţii internaţionale.

  1. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind păstrarea şi arhivarea documentelor.

  1. Drepturile persoanei vizate

Potrivit legislației, persoana vizată beneficiază de dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a depune  o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice.

  1. Date de contact

În exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, Romania, Telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-mail:anspdcp@dataprotection.ro.

Orice solicitare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal adresată Directiei Generale de Asistenta Sociala  si  Protectia Copilului a Judetului Suceava  trebuie să fie formulată în scris, datată şi semnată. Aceasta poate fi depusă la Registratura generală a Directiei Generale de Asistenta Sociala  si  Protectia Copilului a Judetului Suceava  sau transmisă la adresa de e-mail dgpr@dgaspcsv.ro.

Programul de lucru al registraturii generale este Luni – Joi: 08.00 – 16.30 și  Vineri: 08.00 – 14.00.

 

Sari la conținut