Acte necesare la întocmirea dosarului în vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi

Acte necesare la întocmirea dosarului în vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi
 • Cerere întocmită de către persoana cu handicap ori reprezentantul legal. (Reprezentant legal – numit prin sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă);
 • copii de pe actele de identitate ale persoanei cu handicap şi ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • copii după actele de identitate ale susţinătorilor legali* şi ale membrilor familiilor lor: cărţi/buletine de identitate, certificate de naştere şi de căsătorie, certificate de deces;
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap
 • declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;
 • acte doveditoare privind toate veniturile, respectiv adeverinţe de salariu, taloane de pensie, adeverinţe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, pentru persoana cu handicap şi pentru toţi SUSŢINĂTORII LEGALI* ŞI MEMBRII FAMILIILOR LOR – PENTRU A PUTEA FI CALCULAT VENITUL  LUNAR NET PE MEMBRU DE FAMILIE, ÎN VEDEREA STABILIRII CONTRIBUŢIEI LUNARE;
 • în situaţia în care oricare dintre aceste persoane nu realizează niciun fel de venituri, va/vor da în scris în acest sens o declaraţie de proprie răspundere, în condiţiile cunoaşterii prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii;  
 • acte medicale şi recomandare de instituţionalizare de la medicul specialist;
 • documente doveditoare a situaţiei locative;
 • raportul de anchetă socială eliberat de primăria de domiciliu, cu propunere de instituţionalizare, în care va fi prezentată situaţia persoanei cu handicap şi a familiei sale extinse – SUSŢINĂTORI LEGALI*;
 • dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
 • copii de pe hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul;
 • copii de pe hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte personae;
 • investigaţii paraclinice (HIV până 65 de ani; VDRL; rază pulmonară; examen coproparazitologic; medic de familie – nu este în evidenţă cu boli infecto-contagioase; nu este parazitat intern şi extern) – în momentul în care internarea este certă.

LEGISLAŢIE ÎN DOMENIU: 1. Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 430/2008, cu modificările şi completările ulterioare ;2. Ordinul 1887 din 15.09.2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, cu modificările şi completările ulterioare

INAPOI
Sari la conținut