Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 17 posturi de asistenţi maternali profesionişti.

Ascultă Pagina
concurs
10 iun. 19

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI A JUDEŢULUI SUCEAVA

B-dul. George Enescu, nr.16, cod 720231 Suceava, ROMÂNIA

Tel.: 0230-520.172,  Fax: 0230-523.337

E-mail: office@dpcsv.ro

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 17 posturi de asistenţi maternali profesionişti.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

II. Condiţii specifice:

– studii generale cu certificat de absolvire sau studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– deţine atestat de asistent maternal profesionist eliberat de Comisia pentru protecţia copilului Suceava;

–  nu necesită vechime în muncă.

 

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
copia atestatului de asistent maternal profesionist eliberat de Comisia pentru protecţia copilului Suceava;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 10.06.2019,  ora 16.00.
Selecţia dosarelor de concurs

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

 

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

 

Proba scrisă

Proba scrisă se desfăşoară în data de 20.06.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 

Interviul

Interviul se susţine în data de 25.06.2019, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava,            B-dul George Enescu, nr.16.

 

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 

Rezultate finale

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167), persoana de contact Hermeniuc Cristina, şef serviciu la Serviciul resurse umane.

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocupare a posturilor de asistenţi maternali profesionişti din cadrul Compartimentului asistenţi maternali

1.Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Hotărârea nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist ( Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 23.06.2003)

3. Ordin nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială (Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 11 februarie 2019)

4. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004)

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Formular Inscriere
INAPOI