Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale
Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (actualizată)
Hotărârea Guvernului nr. 08/2011 privind acordarea treptelor de competenţă profesională asistenţilor sociali
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Ordin nr. 1313/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale
Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale (actualizată)
Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social
Sari la conținut