CENTRUL SOCIAL CU DESTINAȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ

Ascultă Pagina
CENTRUL SOCIAL CU DESTINAȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ
Adresa: GURA HUMORULUI STR. SF. MIHAIL NR. 29 COD POȘTAL: 725300 JUDEȚUL SUCEAVA
Telefon: 0230/233170
Șef Centru: ANDRONIC GABRIELA FLORENTINA

PREZENTARE CENTRUL SOCIAL CU DESTINAȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ

           DENUMIRE SERVICIU SOCIAL:

 

CENTRUL SOCIAL CU DESTINAȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ 

 

DATE DE CONTACT:

 

COORDONATOR CENTRU: ANDRONIC GABRIELA FLORENTINA

TEL: 0745195746; 0230/233170

FAX: 0230/233170

ADRESĂ E-MAIL: ellaandronic@yahoo.com

GURA HUMORULUI

STR. SF. MIHAIL NR. 29

COD POȘTAL: 725300

JUDEȚUL SUCEAVA

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚIOLOR DESFĂȘURATE ȘI A METODOLOGIILOR DE LUCRU UTILIZATE: 

 

“Centrul Social cu Destinație Multifuncțională” Gura Humorului este un serviciu social, de tip rezidențial, fără personalitate juridică, în structura funcțională a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.

“Centrul Social cu Destinație Multifuncțională Gura Humorului” a fost înființat în anul 2012 ca urmare a implementării Proiectului Privind Incluziunea Socială, finanțat de Banca Internațională  pentru Reconstrucție și Dezvoltare B.I.R.D și cofinanțat de Consiliul Județean Suceava, din necesitatea de a oferi  tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului după  împlinirea vârstei de 18 ani, (tineri care nu au familii, nu au locuință, nu dispun de mijloace financiare necesare închirierii unei locuințe, nu au loc de muncă), măsuri/servicii de prevenire a excluziunii sociale și de intervenție pentru protecția lor în scopul integrării  sociale și profesionale a acestora.

Serviciul social „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională” este înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 110 din 20.08.2012 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.

Scopul serviciului social „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională” Gura Humorului este de a oferi servicii sociale de tip rezidențial, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale ale tinerilor  care au părăsit sistemul de protecție a copilului în vederea prevenirii excluziunii sociale a acestora, integrării socio-profesionale și traversării perioadei de dezinstituţionalizare prin asigurarea de găzduire pentru o perioadă determinată de timp, consiliere psihologică și suport emoțional, consiliere juridică, socializare și activități culturale, dezvoltare abilități de viață independentă. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională” sunt:

 

 1. tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului după împlinirea vârstei de 18 ani, potrivit prevederilor art. 55, alin. (2) din Legea 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul excluderii sociale;
 2.  familiile de tineri aflate în dificultate în care cel puțin unul dintre parteneri a fost instituționalizat;
 3. tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și nu au locuință sau nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii unei locuințe;

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 1. acte necesare:
 • cerere de admitere, semnată de beneficiar, în original;
 • hotărârea de revocare a măsurii de plasament emisă de Comisia pentru Protecția Copilului;
 • dispoziție de admitere, aprobată sau după caz, avizată de directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, în original;
 • carte de identitate a beneficiarului, în copie;
 • certificat de naștere a beneficiarului, în copie;
 • ancheta socială întocmită de serviciul SPAS de la domiciliul beneficiarului din care să rezulte situația socio-economică a tânărului și a familiei sale;
 • adeverință de salariat, în cazul în care acesta este angajat cu contract individual de muncă;
 • angajament de plată, reprezentând contribuția lunară a beneficiarului pentru găzduirea sa în centru;
 • adeverință de la Agenția Națională de Administrare Fiscală care să  ateste veniturile realizate de beneficiar într-un an calendaristic;
 • raport  psihologic de evaluare a gradului de autonomie personală și socială;
 • procesul-verbal al comisiei care a procedat la studierea dosarului și a propus admiterea în Centrul Social cu Destinație Multifuncțională Gura Humorului;
 • raport psiho-social întocmit de managerul de caz prin care se propune admiterea/ încetarea accesului la serviciile oferite de centru;
 • contract de furnizare servicii întocmit în două exemplare, semnat de părți în original;
 1. criterii de eligibilitate:
 • tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului după împlinirea vârstei de 18 ani, se află într-o situație de risc și dificultate, se confruntă cu excluziunea socială, nu au loc de muncă, locuință și nu pot suporta costurile unei chirii lunare;
 • să aibă domiciliul în județul Suceava. 
 • să nu aibă boli care se pot transmite în colectivitate. 
 1. admiterea în centru se face pe baza dispoziției directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului a Județului Suceava la propunerea comisiei de selecție a potențialilor beneficiari ai Centrului Social cu Destinație Multifuncțională.

 

CAPACITATEA CENTRULUI

 

Capacitatea maximă a centrului este de 40 locuri. 

SERVICII OFERITE:

 

Centrul Social cu Destinație Multifuncțională oferă beneficiarilor următoarele servicii:

 

 1. – Găzduire, asigurarea condițiilor necesare pentru un trai autonom în vederea facilitării/dezvoltării deprinderilor de viață independentă;
 2. –   Găzduire pe o perioadă limitată de timp, conform prevederilor art.51, alin (3) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, tânărul beneficiază de o măsură de protecție de până la 2 ani;
 3. –     Asigurarea unei indemnizații de hrană potrivit legislației în vigoare;
 4. –     Asigurarea costurilor de întreținere;
 5. –   Acompaniere pluridisciplinară (consiliere psihologică, socială, juridică, educație privind viața independentă, mediere profesională);
 6. –    Asigurarea accesului la serviciile destinate tinerilor în vederea integrării socio-profesionale;
 7. –   Asigurarea suportului psiho-social împreună cu beneficiarul pe perioada rezidenței și imediat după părăsirea sistemului;
 8. –   Identificarea unor posibile resurse pentru autonomizare (cursuri de reconversie profesională, găsirea unor locuri de muncă);
 9. –    Securitate fizică și psihică/atmosferă de tip familial.

Strategia de intervenție și serviciile oferite sunt evaluate periodic (la 6 luni) și adaptate nevoilor fiecărui tânăr în parte. Tinerii sunt motivați să își  asume responsabilitatea propriei vieți.  Aceștia locuiesc singuri ( fără  supraveghetori de noapte) și sunt plasați în situația de a se autogospodări.  Un educator specializat asigură  practica supervizată  a deprinderilor de viață independentă prevăzute în planul de intervenție iar personalul de specialitate( consilier juridic, psiholog, asistent social) asigură evaluarea nevoilor, elaborarea și implementarea planurilor de viață  și a planului de dezvoltare profesională.

 

RESURSE UMANE PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI SOCIAL:

 

 • psiholog :1
 • asistent social: 1
 • consilier juridic:1
 • inspector de specialitate:1
 • educator: 1

Personalul angajat își desfășoară activitatea conform atribuțiilor din fișa postului, care sunt cunoscute și asumate pe bază de semnătură. Toate categoriile de personal participă activ și cu responsabilitate la identificarea nevoilor, asigură asistența de specialitate și intervine în sensul acordării unor servicii de calitate.

ÎNAPOI
Sari la conținut