DGASPC Suceava organizează în ziua de 22.05.2019, ora 10,00 la sediul instituției din Bld.George Enescu, nr.16 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual

Ascultă Pagina
examen
22 mai 19

1. Data, ora şi locul organizării probei scrise:

22.05.2019, ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

2. Modalitatea de desfăşurare a examenului:

– examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

– în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune  o cerere  de inscriere conform formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, copie după actul de identitate și copie după diploma de studii, in perioada  13.05.2019- 20.05.2019 la  secretarul comisiei de examen.

3. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

 

PSIHOLOG SPECIALIST

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3.Psihologia vârstelor- Emil Verza și Florin Emil Verza;

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

5. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

KINETOTERAPEUT PRINCIPAL

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2.H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002).

5. Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de  calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială*  ( Monitorul Oficial Nr. 103 bis din 11 februarie 2019).

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL   

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002) ;

5. Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de  calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială*  ( Monitorul Oficial Nr. 103 bis din 11 februarie 2019).

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL(PL)   

1. O.U.G. Nr. 144 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. M.O 785/2008;

2. HOTĂRÂREA Nr. 2 a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.M.O. 560/2009 ;

3.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

EDUCATOR  PRINCIPAL (S)

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

4. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002) ;

5. Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de  calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială*  ( Monitorul Oficial Nr. 103 bis din 11 februarie 2019).

 INSTRUCTOR DE EDUCATIE PRINCIPAL (M)

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

INSPECTOR DE SPECIALITATE  I(S)

1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

2. H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (Monitorul Oficial Nr. 920 din 23 noiembrie 2017);

3. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

 

  4.Comisia de examinare:

                  Presedinte :  Bologa Daniel Cătălin -Expert superior  – Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale;

                   Membri:     Tonegari Sînziana Grațiela -Șef centru la Centrul de servicii de protecție pentru copilul aflat  în dificultate Fundu Moldovei

                                      Nemțișor Gabriela   – Expert superior  – Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități;

                  Secretar:  Marianciuc Ionela  – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

Presedinte :   Ilisei Rodica  – Șef  Centru la Centrul de servicii multifuncționale de tip rezidențial Suceava;

                          Membri:   Moroșanu Daniela Maria-Expert superior- Serviciul rezidențial  copii și plasamente familiale

                       Bîrsete Sorin  – Consilier juridic superior  – Serviciul juridic și contencios;

    Secretar:    Marianciuc Ionela  – Consilier  superior la Serviciul resurse umane.

 

 Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

     – Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

    a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

    b) abilităţi de comunicare;

    c) capacitate de sinteză;

    d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.

     

                Director executiv,      

                                                                                                                                         Șef serviciu ,

   Georgeta –Nadia CREȚULEAC                                                                        

                                                                                                                            Cristina HERMENIUC

 

Tabel nominal candidati examen 22.05.2019
INAPOI