Serviciul resurse umane

Ascultă Pagina
Serviciul resurse umane

Atribuţii – Serviciul resurse umane

 • asigură elaborarea strategiei şi politicii de resurse umane pe funcţii publice, funcţii contractuale şi personal de deservire;

 • elaborează la solicitarea conducerii instituției organigrama și statul de funcţii alDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava , prezentând propunerile spre aprobare Colegiului director şi Consiliului Judeţean Suceava;

 • întocmeşte statul de personal în baza statului de funcţii aprobat;

 • comunică Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava situația posturilor vacante, în condițiile legii;

 • asigură respectarea şi îndeplinirea procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din cadrul direcţiei, a concursurilor/examenelor pentru promovarea în funcţii şi grade profesionale şi întocmeşte documentaţiile necesare aferente;

 • asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi a celor de soluţionare a contestaţiilor;

 • întocmeşte foaia de prezenţă colectivă pentru Serviciul resurse umane şi conducerea instituţiei;

 • verifică foaia de prezenţă pentru toate serviciile din cadrul aparatului propriu;

 • elaborează şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, documentele necesare avizării funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu al direcţiei cu sprijinul şi avizul de legalitate al Serviciului juridic şi contencios şi întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul contractual;

 • urmăreşte evaluarea activităţii şi cariera funcţionarilor publici integrate în sistemul de evaluare a performanţelor la nivelul instituţiei;

 • întocmeşte planul de măsuri privind pregătirea profesională a personalului contractual/funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • urmăreşte întocmirea fişelor posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual şi asigură gestionarea acestora;

 • întocmește proiecte de dispoziții privind încadrarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă;

 • completează, transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava şi păstrează în format electronic Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor;

 • constituie şi administrează baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici actele administrative pentru gestionarea bazei de date a funcţionarilor publici;

 • asigură punerea în aplicare a prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • asigură condiţiile pentru depunerea jurământului de către funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu al direcţiei în termenul legal de la emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă;

 • asigură întocmirea, completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual;

 • întocmește, completează toate modificările intervenite în dosarele profesionale ale funcţionarilor publici și în Registrul de evidență al acestora;

 • întocmeşte proiectele de dispoziţii privind promovarea în funcții, grade și trepte profesionale superioare a personalului;

 • întocmeşte şi transmite chestionarele de cercetare statistică privind personalul;

 • colaborează cu serviciile de specialitate privind angajarea asistenţilor maternali după atestare;

 • colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei şi ale Consiliului Judeţean Suceava;

 • introduce și actualizează în baza de date a programului de evidenta personal și salarizare nomenclatorul de funcţii, profesii, studii, date personale ale angajaţilor, salariile de încadrare şi sporurile aferente conform structurii din organigrama aprobată etc.;

 • introduce şi actualizează în baza de date a programului de evidenţă personal şi salarizare date pentru deduceri personale;

 • întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţie privind majorarea sau indexarea salariilor personalului din serviciile direcţiei şi din centrele de plasament, proiecte de dispoziţii pe care le prezintă spre aprobare conducerii direcţiei şi după aprobare introduce modificările respective în programul de evidenţă personal şi salarizare;

 • întocmeşte adeverinţe privind vechimea în muncă a salariaților.

ÎNAPOI
Sari la conținut