Birou monitorizare în domeniul asistenței sociale

Ascultă Pagina
Birou monitorizare în domeniul asistenței sociale

Monitorizarea copiilor/tinerilor din sistemul de protecție

 • operează în bazele de date și evidențele din cadrul biroului, intrările și ieșirile din serviciile de tip rezidențial și familial stabilite prin dispoziții de plasament în regim de urgență stabilite de către directorul DGASPC Suceava, hotărâri ale Comisiei pentru protecția copilului, Sentinței ale Tribunalului, precum și rapoartele de menținere a măsurilor de plasament

 • actualizează baza de date privind asistenții maternali profesioniști

 • ține evidența copiilor/tinerilor care au domiciliul în alte localități

 • ține evidența copiilor/tinerilor cu domiciliul în județul Suceava, care beneficiază de măsuri speciale de protecție în alte localități

 • actualizează baza de date privind copiii încadrați în grad de handicap

 • actualizează evidențele privind copiii care beneficiază de servicii de tip familial (asistență maternală, familia lărgită, familii/persoane fără grad de rudenie), servicii de tip rezidențial din structura DGASPC Suceava și cele private, servicii de zi din structura DGASPC Suceava și cele private

 • actualizarea evidențelor copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și întocmește raportări trimestriale solicitate de către ANPDCA (datele sunt colectate și centralizate de la toate primăriile din județul Suceava)

 • ține evidența victimilor violenței în familie și a agresorilor și transmite trimestrial raportări către Departamentul pentru egalitate de șanse între bărbați și femei din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale

 • solicită Băncii BCR deschideri de conturi pentru copiii pentru care a fost stabilită măsura plasamentului în servicii de tip rezidențial, pe care le transmite AJPIS Suceava în vederea virării alocației de stat pentru copii

 • transmite Casei de Asigurări de Sănătate Suceava situația nominală a copiilor/tinerilor care intră/părăsesc sistemul de protecție, precum și a persoanelor adulte din centrele pentru persoane adulte cu dizabilități (calitatea de asigurat)

 • ține evidența copiilor nepuși în legalitate pe linie de stare civilă și evidența populației

 • transmite AJPIS Suceava dispozițiile de plasament în regim de urgență, hotărârile Comisiei pentru protecția copilului, sentințele emise de Tribunal prin care se stabilește/menține/înlocuiește/revocă măsura de plasament (pentru centre private-acordarea alocației de plasament)

 • întocmește harta serviciilor sociale licențialte de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 • eliberează adeverințe pentru copiii/tinerii din sistemul de protecție și pentru cei care au părăseit sistemul de protecție

 • întocmește de situații/raportări privind copiii/tinerii aflați în evidența DGASPC Suceava (raportări trimestriale și semestriale privind activitatea DGASPC Suceava, solicitate de Consiliul Județean Suceava, raportări lunare trimestriale privind activitatea monitorizare a activității de protecție și promovare a drepturilor copilului solicitate de ANPDCA, diverse situații și raportări solicitate de instituții publice, persoane fizice, presă, Organizații Nonguvernamentale, mass media etc

Monitorizarea persoanelor adulte cu dizabilități

 • actualizează baza de date privind persoanele aflate în centrele pentru persoane adulte cu dizabilități

 • actualizează baza de date privind persoanele adulte cu dizabilități care beneficiază de servicii de zi

 • întocmește de situații/raportări privind persoanele adulte aflate în evidența DGASPC Suceava

Compartimentul de coordonare a autoritatilor publice locale:

 • îndrumă metodologic și colaborează cu reprezentanții serviciului public de asistență socială din cadrul autorităților publice locale din județ privind legislația în vigoare privind protecția și promovarea drepturilor copilului, la cererea acestora;
 • furnizează autorităților publice locale informații cu privire la atribuțiile, organigrama Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Suceava și serviciile organizate la nivelul direcției, persoanele responsabile cu coordonarea activității de la nivel local și datele de contact ale acestora;
  ÎNAPOI
Sari la conținut