Serviciul juridic si contencios

Ascultă Pagina
Serviciul juridic si contencios
 • avizează actele de autoritate emise de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava cu aviz pozitiv sau negativ;
 • avizează pentru legalitate, conform Statutului profesiei de consilier juridic, cu aviz pozitiv sau negativ, proiectele de contracte, acte adiţionale, precum şi convenţiile/protocoalele de colaborare şi de parteneriat;
 • avizează şi actele cu caracter juridic, ce vizează numai aspecte strict juridice ale domeniului respectiv, nepronunţându-se asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat;
 • acordă consultanţă de specialitate, furnizând informaţii privind incidenţa normelor legale, aplicabile fiecărei situaţii în parte, precum şi interpretarea acestora compartimentelor din aparatul propriu la cererea scrisă a acestora şi cu aprobarea conducerii, cu respectarea normelor şi principiilor legate în materie; Studiază în prealabil problema supusă atenţiei, prin prisma elementelor de fapt şi de drept specifice cauzei; Redactează şi furnizează în scris opinia motivată cu privire la problema sesizată, opiniile exprimate fiind consultative;
 • asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava la instanţele judecătoreşti sau în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat, în baza delegaţiei dată de către conducerea instituției;
 • promovează acţiuni în justiţie, întocmeşte cereri sau sesizări adresate altor organe cu activitate jurisdicţională, exercită căi de atac în baza delegaţiei date în aceste scopuri de către conducerea instituţiei;
 • asigură reprezentarea în dosarele de plasament, declarare tardivă a naşterii pentru copiii instituţionalizaţi, decăderea din drepturile părinteşti, precum şi reprezentarea şi asigurarea respectării drepturilor persoanelor adulte şi a celor cu handicap;
 • reprezintă în faţa instanţelor de judecată minorii din judeţul Suceava pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie;
 • întocmeşte şi redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale şi orice alte acte pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava sau Comisia pentru Protecţia Copilului Suceava;
 • exercită, în susţinerea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava sau ale Comisiei pentru Protecţia Copilului şi în condiţiile legii, căile de atac împotriva hotărârilor şi deciziilor instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu activitate jurisdicţională;
 • urmăreşte rezolvarea în termenul legal şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare a petiţiilor, adreselor, sesizărilor şi notelor de corespondenţă repartizate de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava spre competentă soluţionare;
 • colaborează cu personalul celorlalte structuri ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora sau în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor juridice.

Compartimentul delincvenţă juvenilă, trafic de persoane, refugiaţi, repatriaţi

 • întocmeşte anchete sociale privind situaţiile socio-familiale ale copiilor români aflaţi neînsoţiţi pe teritoriul altui stat şi face toate demersurile necesare în vederea instituirii măsurilor de protecţie specială pentru aceştia;

 • reprezintă şi susţine interesele copilului care solicită statutul de refugiat şi care este neînsoţit de către părinţi sau alt reprezentant legal pe parcursul procedurii de acordare a statutului de refugiat;

 • elaborează planul referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului ce urmează a fi repatriat;

 • întocmeşte planul de acţiune în funcţie de nevoile copilului, resursele copilului şi ale familiei acestuia, analizarea riscurilor pe care le implică fiecare alternativă de soluţionare a cazului;

 • implementează strategia de lucru prin elaborarea de anchete sociale, realizarea demersurilor corespunzătoare către instituţia de ocrotire de pe raza judeţului în care a fost găsit copilul, supravegherea şi monitorizarea situaţiei copilului reîntors în judeţul Suceava;

 • monitorizează cazurile copiilor depistaţi în stradă şi efectuează analiza rezultatelor;

 • prezintă Comisiei pentru Protecţia Copilului Suceava cazurile copiilor care au săvârşit fapte penale dar care nu răspund penal şi pentru care s-a obţinut acordul părinţilor în vederea stabilirii măsurii de „supraveghere specializată” în familie sau plasament într-un serviciu de tip rezidenţial specializat;

 • redactează cererile de chemare în judecată pentru Tribunalul Suceava în vederea stabilirii măsurii de „supraveghere specializată” sau plasament într-un serviciu de tip rezidenţial specializat, pentru copilul care a săvârşit o faptă penală dar care nu răspunde penal, în lipsa acordului părinţilor;

 • monitorizează şi reevaluează minorii pentru care s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti de „supraveghere specializată” în familie;

 • desfăşoară acţiuni de prevenire a delincvenţei juvenile;

 • sesizează instituţiile şi organele competente cu privire la orice situaţie de trafic de persoane sau cu privire la situaţiile cu risc potenţial de trafic de persoane;

 • asigură consiliere, sprijin informaţional şi cazare în centre specializate victimelor traficului de fiinţe umane;

 • asigură confidenţialitatea asupra locaţiei centrului destinat minorilor victime ale traficului de persoane, cât şi cu privire la identitatea victimelor;

 • instrumentează cazurile identificate de copii români aflaţi neînsoţiţi pe teritoriul altui stat în vederea repatrierii acestora şi a reintegrării lor sociale.

ÎNAPOI
Sari la conținut