Serviciul Financiar – Contabil

Ascultă Pagina
Serviciul Financiar – Contabil

Compartimentul financiar-contabil

 • conduce contabilitatea financiară în partidă dublă şi răspunde de ţinerea ei la zi
 • înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, potrivit planurilor de conturi şi normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice, toate operaţiunile patrimoniale, în funcţie de natura lor, în mod simultan în debitul unor conturi şi creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
 • se ocupă cu evidenţa gestionară, tehnic-operativă ca parte a evidenţei economice, contribuie la reflectarea şi controlul existenţei valorilor materiale şi băneşti;
 • înregistrează operaţiunile patrimoniale în contabilitate, cronologic prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de înregistrare în unitate şi sistematic în conturi sintetice şi analitice, cu ajutorul registrului jurnal şi cărţii mari;
 • furnizează prin intermediul bilanţului contabil şi dările de seamă statistice, informaţiile necesare stabilirii patrimoniului naţional execuţiei bugetului de stat, precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale şi pentru Sistemul Conturilor Naţionale;
 • răspunde de exactitatea datelor furnizate prin balanţele lunare de verificare şi prin bilanţurile trimestriale şi anuale, pe care le întocmeşte conform normelor legale;
 • răspunde de completarea conform destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de contabilitate şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate precum şi reconstituirea în termen de 30 de zile de la constatare a documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse;
 • asigură exercitatea controlului financiar preventiv şi supune aprobării conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava numai proiectele de operaţiuni care respectă cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitelele angajamentelor bugetare aprobate care poartă viza de control financiar preventiv;
 • asigură întocmirea raportului explicativ ce însoţeşte bilanţul contabil, verifică respectarea corelaţiilor obligatorii cerute de Normele Metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice;
 • asigură evidenţa sponsorizărilor, donaţiilor şi fondurilor primite prin contracte de sponsorizare şi convenţii de colaborare încheiate cu organizații nonguvernamentale sau alte persoane fizice şi juridice;
 • asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza întocmirii notelor contabile;
 • asigură primirea şi verificarea extraselor de cont cu documentele însoţitoare privind operaţiunile efectuate, exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare;
 • execută plata cheltuielilor ordonanţate în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate prin întocmirea OPHT-urilor (ordinelor de plată pentru trezoreria statului pe suport de hârtie) şi semnarea acestora;
 • asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia instituţiei faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi alte obligaţii faţă de terţi;
 • centralizează zilnic operaţiunile ce se fac prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor şi lichidarea obligaţiilor de plată;
 • conduce evidenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar, stabileşte soldul de casă zilnic, confruntă zilnic din jurnalul de casă cu cel faptic existent în casierie;
 • completează Registrul de casă ori de câte ori au loc operaţiuni de încasări şi plăţi;
 •  ridică numerar de la Trezoreria statului pentru diversele cheltuieli materiale ce le presupune funcţionalitatea instituţiei şi drepturi cuvenite personalului; depune la Trezoreria statului, conform prevederilor legale, sumele încasate întocmind foaie de varsamant;
 • se asigură că înscrierea datelor în documentele justificative şi registrele contabile, indiferent dacă se face manual sau cu mijloace de prelucrare automată, sunt lizibile, nefiind admise ştersături, modificări sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea;
 • ţine evidenţa gestionară, tehnic-operativă şi asigură în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava obţinerea de date exacte, cantitative şi valorice, în orice moment, cu privire la existenţa şi răspândirea valorilor materiale la locurile de depozitare sau la locurile de folosinţă;
 • asigură controlul gestiunii valorilor materiale în scopul păstrării integrităţii patrimoniului;
 • asigură delimitarea răspunderii individuale sau colective în administrarea bunurilor materiale;
 • asigură baza de date necesară efectuării inventarierii periodice şi anuale de furnizarea datelor scriptice pe locuri de depozitare şi folosinţă;
 • asigură evidenţa contabilă a mijloacelor fixe şi a terenurilor precum şi calculul amortizărilor;
 •  asigură evidenţa contabilă a stocurilor scriptice;
 •  asigură evidenţa contabilă a obiectelor de inventar şi baracamentelor;
 •  asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în evidenţa gestionară, verifică documentele care stau la baza intrărilor şi ieşirilor din patrimoniu şi le operează în evidenţe;
 •  utilizează metoda cantitativ-valorică pentru evidenţierea valorilor materiale în contabilitatea de gestiune;
 •  asigură aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea imprimatelor cu regim special şi a celor cu caracter oficial;
 •  propune măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul contabilităţii de gestiune şi evidenţei patrimoniului;
 •  propune măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul financiar-contabil;
 •  participă la organizarea şi perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă şi de automatizare a prelucrării datelor;
 • asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile de gestiune şi evidenţa patrimoniului verificate pentru aprobare pe cale ierarhică la conducătorii unităţii;
 • asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul serviciului, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media;
 • în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conlucrează cu toate serviciile, birourile, compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;
 • întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată;
 • primeşte lunar de la toate centrele din teritoriu, prin persoana cu atribuţii in domeniul evidenţei gestionare a patrimoniului, notele contabile privind mişcările de mijloace fixe, materiale, alimente, medicamente, combustibil, piese de schimb, furaje, pe structura bugetară, pe furnizori si surse de finantare.

Compartimentul plăţi prestaţii sociale 

 • întocmeşte propunerile de angajare a cheltuielilor pentru achitarea transportului interurban şi dobânzile la creditele contractate, pentru persoanele cu handicap;
 • verifică facturile privind plata transportului interurban prezentate de operatorii de transport, constatând dacă biletele au imprimată ştampila cu anul în curs şi ştampila rotundă a unităţii, au înscris numărul de dosar al persoanei cu handicap şi semnătura persoanei care le-a distribuit, verifică dacă ruta şi tariful corespund cu cel prezentat de operatorul de transport la data încheierii convenţiei;
 • înaintează situaţiile centralizatoare către AJPIS în vederea achitării prestaţiilor sociale;
 • întocmeşte şi transmite anual şi lunar Compartimentului buget şi ordonanţări din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Autorităţii Naţionale a Persoanelor cu Handicap, necesarul de fonduri pentru plata facilităţilor persoanelor cu handicap (transport+dobânzi);
 • primeşte dosarele privind decontarea plăţii dobânzilor la creditele contractate de persoanele cu handicap şi întocmeşte documentaţia pentru plata dobânzilor, în condiţiile legii;
 • primeşte dosarele pentru eliberarea rovignetelor, întocmeşte situaţia acestora şi o expediază la Direcţia de Drumuri şi Poduri Iaşi, distribuind persoanelor în cauză, documentele care atestă eliberarea documentelor;
 • colaborează cu Asociaţia Nevăzătorilor- Filiala Judeţeană Suceava, Asociaţia Surzilor- Filiala Judeţeană Suceava şi Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava privind modul de acordare a drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap;
 • întocmeşte lucrările de planificare financiară privind necesarul de fonduri pentru plata facilităţilor persoanelor cu handicap;
 • acordă consultanţă persoanelor marginalizate, aflate în situaţii de risc, persoanelor vârstnice, celor cu handicap, în vederea acordării tuturor drepturilor prevăzute de către actele normative legale;
 • întocmeşte evidenţa persoanelor cu handicap menţinute în familie;
 • stabileşte drepturile şi facilităţile tuturor persoanelor cu handicap după cum se prevede în legislaţie;
 • verifică dacă dosarele persoanelor cu handicap conţin toate documentele necesare stabilirii şi acordării drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi stabileşte cuantumul indemnizaţiei de care poate beneficia persoana cu handicap;
 • urmăreşte şi răspunde de alocarea corectă a drepturilor şi facilităţilor acordate conform legii, cu respectarea termenului de valabilitate prevăzut de certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap Suceava;
 • urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare la capitolul Transferuri din bugetul de stat pentru plata drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap;
 • întocmeşte şi urmăreşte executarea bugetului alocat pentru plata facilităţilor persoanelor cu handicap;
 • întocmeşte şi transmite lunar Agentiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava fişierul pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap;
 • rezolvă orice alte probleme repartizate de conducerea unităţii în funţie de pregătirea şi competenţa sa.
ÎNAPOI
Sari la conținut