Serviciul Intervenție în Regim de Urgență în domeniul Asistenței Sociale

Ascultă Pagina
Serviciul Intervenție în Regim de Urgență în domeniul Asistenței Sociale

Serviciul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale

Compartimentul intervenție în regim de urgență și în situații de violență asupra copilului, prevenire marginalizare socială și a separării copilului de familie

Activități generale:

 • evaluează în regim de urgență cazurile semnalate (scris și telefonic) și stabilește planul de intervenție specific (consiliere și suport, evaluare psihologică, asistare psihologică în cadrul audierilor, medierea relațiilor intrafamiliale, colaborare interinstituțională pe caz). Stabilește dacă situația o impune separarea copilului de mediul familial;
 • întocmește dosarul copilului, care poate avea ca finalitate luarea unei măsuri de protecție (ordonanța președințială de plasament, plasamentul copilului în regim de urgență, plasamentul) sau menținerea copilului în familie și monitorizarea strictă a situației intrafamiliale și a evoluției copilului în familie;
 • colaborează direct cu compartimentul juridic din cadrul DGASPC, pentru consiliere juridică și reprezentarea minorului în instanța de judecată, imediat după ce s-a emis decizia de urgență sau s-a solicitat instanței printr-un referat scris ordonanța președințială de plasament;
 • asigură demersurile necesare pentru eliberarea dispoziției de urgență, în urma referatului aprobat de către șefii ierarhici și în urma unei evaluări corecte și complete;
 • monitorizează evoluția situației intrafamiliale, a evoluției copilului în familie în vederea prevenirii recidivei;
 • asigură consiliere/suport psihologic și social copiilor victime și familiei acestora;
 • promovarea respectării drepturilor copiilor;
 • respectarea metodologiei de lucru conform legislaţiei în vigoare;
 • însuşirea şi cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind protecţia familiei şi copilului în dificultate;
 • promovarea obiectivelor serviciului;
 • colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei de intervenţie, precum şi cu celelalte servicii;
 • respectarea caracterului confidenţial al activităţilor serviciului;
 • promovarea imaginii instituţiei;
 • respectarea Regulamentului intern;
 • face recomandări beneficiarilor în ceea ce priveşte accesul la diverse servicii care vin în sprijinul familiei;
 • organizează acțiuni de informare a opiniei publice pentru stoparea fenomenului de cerșetorie, exploatare în muncă, trafic de persoane pentru adoptarea de atitudini pozitive în relația părinte- copil;
 • desfăşoară activităţi de asistenţă şi consiliere a clienţilor pentru depăşirea situaţiilor de criză;
 • participă la şedinţe de supervizare a cazurilor mai dificile şi realizarea unei analize obiective pentru luarea deciziei corecte în beneficiul familiei şi copilului;
 • realizează întâlniri de caz (cazurile la risc social ridicat) cu membrii structurilor comunitare consultative create prin Hotărâri ale consiliilor locale din județul Suceava ;
 • colaborează cu instituții și ONG-uri pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a serviciilor sociale comunitare, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa ;

Atribuții specifice:

1. Preluare caz, prin intermediul:

 • activităților specifice în teren, autosesizări;
 • sesizările scrise de persoane fizice/juridice, instituții ale statului, ONG-uri, de la instituții cu care DGASPC a încheiat convenții de colaborare, autosesizări, (în termen legal, petentului i se redacteaază un răspuns care cuprinde informații cu privire la demersurile efectuate în vederea soluționării petiției);
 • Sesizări telefonice pe linia de urgență – 0230/983, de la copii victime, persoane fizice, instituții guvernamentale sau non guvernamentale (preluate de angajații din cadrul Servicii Multifuncționale de Tip Rezidențial, în regim de non- stop și prin 0230/520172- interior 180 (preluate de angajații Serviciul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, de luni până joi între orele 8.00- 16.30, iar vinerea între orele 8.00-14.00);
 • Toate persoanele care preiau apelurile telefonice au obligativitatea de a completa un formular (Notă telefonică);

2. Intervenție imediată în teren se realizează pentru:

 • viața copilului pusă în pericol;
 • copilul este sau există riscul să fie grav rănit;
 • copilul care a suferit un abuz fizic grav și/sau sexual;
 • copilul victimă a traficului intern sau extern;
 • copilul grav neglijat,
 • copilul lăsat nesupravegheat; 
 • copilul solicită de urgență ajutorul;
 • copilul refuză să meargă acasă și prezintă semne de violență;
 • copilul se află cu o persoană străină care îl manipulează și/sau îl agresează;

3. Întocmirea dosarului copilului

 • Întocmește Raportul de evaluare inițială, în baza observațiilor și a constatărilor din teren cu propunere de plasament în regim de urgență sau ordonanță preșidențială de plasament la un asistent maternal, într-un centru rezidențial sau în familia extinsă sau de menținere în familie.
 • Întocmește dispoziția în regim de urgență, în urma Raportului de evaluare detaliată, aprobat de către șefii ierarhici în urma unei evaluări complete;
 • Colaborează cu Serviciul juridic din cadrul DGASPC;
 • Asigură suport psihologic prin consiliere și evaluare psihologică;

Compartimentul violență în familie

 • a. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 • b. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 • deschiderea către comunitate;
 • c. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 • d. facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 • e. preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 • f. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 • g. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • h. pastrarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • i. colaborarea compartimentului cu serviciul public de asistenţă socială.

Activități specifice:

 • a. identificarea, semnalarea, evaluarea inițială și preluarea cazurilor de copii victime ale violenței, respectiv a adulților și/sau a copiilor victime ale violenței în familie, inclusiv violență domestică;
 • b. evaluarea detaliată, comprehensivă și multidimensională a situației copiilor victime ale violenței, respctiv a adulților și/sau a copiilor victime ale violenței în familie; precum și a familiei acestora și a presupusului făptuitor / agresor;
 • c. planificarea serviciilor specializate și de sprijin, precum și a altor intervenții necesare pentru reabilitarea copiilor victime ale violenței, respectiv a adulților și / sau a copiilor victime ale violenței în familie, inclusiv servicii sau intervenții adresate familiei și presupusului făptuitor / agresor;
 • d. furnizarea serviciilor și a intervențiilor prin asistarea copiilor victime ale violenței, respectiv a adulților și/sau a copiilor victime ale violenței în familie;
 • e. monitorizarea și reevaluarea periodică a progreselor înregistrate;
 • f. întocmirea rapoartelor psihosociale solicitate de către instanța de judecată. 

Acte necesare pentru instituirea unei măsuri speciale de protecție:

 • 1.Cerere de solicitare a unei măsuri speciale de protecție;
 • 2.Copii după acte de identitate părinți;
 • 3.Certificat de naștere/Carte de identitate minor;
 • 4.Declarațiile părinților cu privire la acordul acestora și motivul solicitării măsurii speciale de protecție;
 • 5.Declarația minorului care a împlinit vârsta de 10 ani;
 • 6.Declarațiile rudelor până la gradul IV;
 • 7.Copii acte medicale;
 • 8.Copie adeverință elev;
 • 9.Adeverință venit de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice;
 • 10.Anchetă Socială de la primăria de domiciliu;
 • 11.Plan de servicii de la primăria de domiciliu.
ÎNAPOI
Sari la conținut