Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

Ascultă Pagina
Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

Conform Hotărârii Nr. 502/2017 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului,

ART. 19 prevede:

(1) În vederea îndeplinirii în mod corespunzător a atribuţiilor ce revin Comisiei privind copilul cu dizabilităţi, serviciul de evaluare complexă din cadrul Direcţiei, exercită următoarele atribuţii: 

 • a) identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare şi reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a referirilor din partea serviciului public de asistenţă socială şi a specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi, precum şi a sesizărilor din oficiu; 
 • b) verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum şi îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii; 
 • c) contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă; 
 • d) contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare şi reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecţie pentru copiii cu dizabilităţi din sistemul de protecţie specială; în situaţia în care părintele sau reprezentantul legal nu doreşte încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare şi reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Direcţiei; 
 • e) informează părinţii sau reprezentantul legal cu privire la obligaţia respectării şi implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi; 
 • f) coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare; 
 • g) comunică în scris, prin corespondenţă electronică sau telefonic, părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare; 
 • h) reevaluează condiţiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap; 
 • i) eliberează o adeverinţă prin care se specifică gradul deficienţei/afectării funcţionale a copiilor pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip rezidenţial specializat, pentru situaţia prevăzută de art. 64 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului; 
 • j) colaborează cu serviciul de evaluare şi de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă psihopedagogică, respectiv a municipiului Bucureşti în vederea respectării interesului superior al copilului; 
 • k) colaborează cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei în vederea asigurării continuităţii serviciilor de abilitare şi reabilitare şi a tranziţiei copiilor cu dizabilităţi la viaţa de adult; 
 • l) întocmeşte anual propuneri documentate privind înfiinţarea de servicii sociale de interes local, educaţionale şi de sănătate pentru copiii cu dizabilităţi, care vor fi cuprinse în raportul anual al Direcţiei şi vor fi transmise Comisiei. 

(2) În situaţia în care documentele de evaluare nu sunt complete, serviciul de evaluare complexă solicită specialiştilor transmiterea informaţiilor de completare. Dacă informaţiile nu sunt transmise în termen de 15 zile, este anunţată Comisia în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. h). 

(3) În vederea realizării atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. j), serviciul de evaluare complexă: 

 • a) transmite în copie documentele aferente ultimei încadrări în grad de handicap serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care are acces la dosarul integral al copilului; 
 • b) împreună cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sprijină părinţii în întocmirea dosarului necesar pentru prima încadrare în grad de handicap ca adult, documentele medicale pentru dosarul depus la serviciul de evaluare complexă pentru persoanele adulte cu handicap fiind cele menţionate de art. 6 alin. (5) din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, cu modificările ulterioare, eliberate de medicul de specialitate pentru copii.

Compartimentul manageri de caz

Cuprinde specialiști desemnați ca manageri de caz prin Dispoziția Directorului Executiv, care au prevăzute în fișa postului, atribuțiile și responsabilitățile, fiecare manager de caz având repartizat un număr copii cu dizabilități și un număr de primării cu care colaborează, acoperind tot județul Suceava.

 • realizează evaluarea complexă a copilului (medicală, psihologică, psihoeducaţională, socială) conform legii;

 • întocmeşte în condiţiile legii, Planul de Abilitare-Reabilitare (PAR) pentru copilul cu dizabilităţi din familie; pentru copilul cu dizabilităţi care beneficiază de o măsură de protecţie în cadrul sistemului de protecţie, Planul de Abilitare-Reabilitare este completat de către managerul de caz al copilului, este inclus în secţiunea ”servicii de abilitare-reabilitare” din Planul Individualizat de Protecţie (PIP) şi conduce la revizuirea PIP de fiecare dată când se reînnoieşte certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului;

 • întocmeşte dosarul de evaluare şi management al copilului cu dizabilităţi, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi Planul de Abilitare-Reabilitare a copilului cu dizabilităţi şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului Suceava încadrarea într-un grad de handicap;

 • urmăreşte realizarea planului de abilitare-reabilitare pentru copilul cu dizabilităţi şi cooperează cu DAS/SPAS-urile de la domiciliul copilului care au ca atribuţie monitorizarea acestuia, conform Ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice, ministrului sănătăţii și al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

 • efectuează reevaluarea anuală a copiilor privind încadrarea într-un grad de handicap;

 • desfăşoară activităţi de asistenţă, sprijin şi consiliere pentru părinţii copilului cu handicap în vederea recuperării, şcolarizării şi integrării sociale a acestuia;

 • efectuează evaluarea la domiciliu a copiilor nedeplasabili în vederea încadrării sau reînnoirii certificatului de handicap;

 • pentru copiii cu dizabilităţi internaţi în centre medicale din ţară sau din străinătate, se solicită toată documentaţia medicală şi psihologică prevăzută în lege (tradusă şi legalizată, dacă este cazul) şi se iau obţin toate informaţiile referitoare la starea copilului din discuţiile telefonice cu părinţii şi/sau personalul medical, pentru completarea fişelor de evaluare şi obţinerea calificatorului LARP (limitări în activitate şi restricţii de participare);

 • efectuează evaluarea copiilor cu dizabilităţi/handicap pentru care părinţii solicită Planul de Abilitare-Reabilitare însă nu solicită încadrare în grad de handicap, în scopul orientării acestora către Serviciul de evaluare şi orientare din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava; Planul de Abilitare-Reabilitare, în aceste condiţii, se vizează de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Județului Suceava.

ÎNAPOI
Sari la conținut