Serviciul Comisiilor de Specialitate

Ascultă Pagina
Serviciul Comisiilor de Specialitate

Serviciul Comisiilor de Specialitate asigură activitatea de secretariat a Comisiei pentru Protecția Copilului Suceava și a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Suceava, având următoarele atribuții principale:

 • înregistrează cererile sau plângerile adresate de către copii sau formulate în numele acestora în legătură cu situaţii care vizează domeniul de competenţă al Comisiei pentru Protecția Copilului;

 • redactarea hotărârilor de protecţie (plasamente, menţineri, încetări), aprobate în Comisia pentru Protecția Copilului Suceava;

 • redactează Certificatele de încadrare în grad de handicap copii precum şi hotărârile care aprobă eliberarea lor;

 • redactarea adreselor de înaintare către beneficiari;

 • întocmirea corespondenţei care urmează să fie trimisă copiilor peste 14 ani, părinţilor, primăriilor, asistenţilor maternali profesionişti, etc;

 • redactează Avize favorabile pentru tabere şcolare, deplasarea copiilor în afara localităţilor de domiciliu, măsuri speciale a plasamentului pentru copii proveniţi din alte judeţe, şi solicitări avize favorabile pentru plasamentul în alte judeţe a copiilor proveniţi din judeţul nostru;

 • redactează adrese de înaintare către societăţile ai căror angajaţi (părinţii copiilor care beneficiază de măsuri de protecţie) trebuie să plătească contribuţie pe perioada plasamentului;

 • redactează Atestatele de asistenţi maternali profesionişti;

 • înregistrarea în registrele de evidenţă a copiilor cu handicap, a tuturor cazurilor prezentate în şedinţa Comisiei pentru Protecţia Copilului;

 • înregistrarea în registrul de evidenţă a atestatelor şi reatestărilor asistenţilor maternali profesionişti;

 • asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap;

 • transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;

 • ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;

 • întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;

 • redactează certificatele de încadrare în grad de handicap;

 • gestionează registrele de procese-verbale ale ambelor comisii;

 • redactează deciziile de admitere, menţinere, înlocuire şi revocare a persoanelor adulte în centre rezidenţiale pentru adulţi din subordinea D.G.A.S.P.C. Suceava, după aprobarea lor de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Suceava ;

 • eliberează certificatele de încadrare în grad de handicap persoanelor care se prezintă personal pentru ridicarea certificatului. Predarea certificatelor se face pe baza buletinului/cărţii de identitate a primitorului şi se consemnează în registrul special de eliberări certificate handicap cu semnătura celui care le ridică;

 • redactarea adreselor de înaintare pentru transmiterea certificatelor de încadrare a persoanelor adulte în grad de handicap;

 • transmite destinatarilor documentele aprobate de comisia de evaluare;

 • ţine evidenţa dosarelor persoanelor cu handicap transferate în/din alte judeţe;

 • informează şi îndrumă orice persoană fizică sau juridică interesată cu privire la modalitatea de încadrare într-un grad de handicap (copii sau adulţi), cu privire la internarea în centre de tip rezidenţial pentru persoane adulte, privind drepturile băneşti, contestaţii etc.

ÎNAPOI
Sari la conținut