Serviciul Buget – Salarizare

Ascultă Pagina
Serviciul Buget – Salarizare

Compartimentul buget şi ordonanţări

 • întocmeşte şi elaborează la termenul scadent proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, colaborând în acest scop cu toate direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul unităţii;

 • urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava asigurând respectarea limitelor maxime a creditelor bugetare şi a destinaţiilor stabilite;

 • analizează împreună cu compartimentele de specialitate, realizarea prevederilor bugetare în vederea întocmirii şi raportării bugetare;

 • execută modificările ce intervin în structura bugetului de venituri şi cheltuieli, ca urmare a aprobării unor acte normative;

 • organizează activitatea de evidenţă a angajamentelor bugetare conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

 • urmăreşte periodic corelaţia între creditele aprobate prin buget, nivelul dispoziţiilor de repartizare şi cel al plăţilor nete de casă;

 • conduce evidenţa „Ordonanţărilor de plată” şi a „Angajamentelor bugetare şi legale” în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 • răspunde de elaborarea documentaţiilor privind bugetul de venituri şi cheltuieli şi defalcarea pe capitole, titluri, articole şi alineate, privind bugetul de venituri din activitatea proprie, precum şi pe trimestre şi de prezentare a lor spre aprobare Consiliului Judeţean Suceava;

 • răspunde de întocmirea potrivit bugetului aprobat a lucrărilor lunare privind necesarul de surse, în vederea acoperirii la finanţare a cheltuielilor;

 • răspunde de întocmirea deschiderilor de credite în cadrul normelor şi creditelor aprobate, pe capitole şi titluri de cheltuieli;

 • răspunde de ţinerea la zi a evidenţei creditelor aprobate pe capitole, subcapitole, articole şi alineate;

 • răspunde de ţinerea la zi a evidenţei creditelor deschise pe capitole şi titluri şi confruntă periodic evidenţa cu Trezoreria;

 • analizează propunerile făcute de direcţiile, serviciile, birourile, compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava privind rectificarea în cursul anului a bugetului şi întocmeşte documentaţia necesară în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Suceava;

 • analizează, verifică şi întocmeşte documentaţia necesară pentru virările de credite şi modificarea creditelor la activităţile finanţate prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • răspunde de întocmirea şi aprobarea documentaţiei privind influenţele aprobate prin legea rectificativa şi repartizarea acestora pe capitole, titluri, articole şi alineate;

 • întocmeşte şi prezintă periodic conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Consiliului Judeţean Suceava situaţiile statistice şi rapoartele de analiză, prevăzute de actele normative;

 • întocmeşte raportul privind contul de execuţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • asigură întocmirea lunară a contului de execuţie a plăţilor bugetare;

 • coordonează întocmirea unor dări de seamă statistice, rapoarte şi informări;

 • ţine evidenţa detaliată a veniturilor şi cheltuielilor aprobate prin buget, pe fiecare serviciu specializat de protecţie a copilului;
 • asigură evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar curent cu ajutorul contului 8060 ”Credite bugetare aprobate”;

 • asigură evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 8066 ”Angajamente bugetare”;
 • asigură compararea datelor din conturile 8060 ”Credite bugetare aprobate” şi 8066 ”Angajamente bugetare” şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;

 • asigură evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului 8067 ”Angajamente legale”;

 • asigură la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate în alte monede decât moneda naţională, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi lucrătoare a lunii. Cu diferenţele din reevaluare se majorează sau se diminuează, după caz, valoarea angajamentelor bugetare şi legale din conturile 8066 ”Angajamente bugetare” şi 8067 ”Angajamente legale”;

 • asigură la finele anului, înregistrarea în creditul contului 8067 ”Angajamente legale” a totalului plăţilor efectuate în cursul anului în contul angajamentelor legale încheiate.

 • asigură evidenţa creditelor de angajament cu ajutorul contului 8071 ”Credite de angajament aprobate” şi a creditelor de angajament angajate cu ajutorul contului 8072 ”Credite de angajament angajate”.

 • asigură arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului cu respectarea confidenţialităţii datelor şi documentelor;

 • asigură confidenţialitatea datelor pe care se gestionează la nivelul compartimentului, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media.

Compartimentul salarizare

 • preia lunar date din sistemul informatic de evidenţă a personalui activ în plată de la Serviciul resurse umane şi relaţii cu instituţiile publice al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, conform organigramei/statului de funcţii, (intrări, ieşiri de personal, date personale, scutiri impozit pe venit în baza certificatelor de handicap, salarii de încadrare şi sporuri, deduceri personale si suplimentare conform declaraţiilor necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare, structura locurilor /serviciilor /compartimentelor /formaţiilor de lucru, a nomenclatoarelor de funcţii, profesii, studii);

 • corelează foile colective de prezenţă, (întocmite, verificate şi aprobate de persoanele în drept), cu documentele justificative, (cereri concedii de odihnă, certificate concedii medicale, cereri învoiri, obligaţii cetăşeneşti, etc.), pentru toate formaţiile de lucru în vederea calculării propriu-zise a drepturilor salariale lunare conform acestora şi preluarea acestora în sistemul informatic de calcul a salariilor;

 • actualizează fişierele cu reţineri pe beneficiari şi marcă;

 • actualizează fişierul cu plata drepturilor salariale prin cont/card;

 • calculează diferenţele salariale justificate în baza documentelor aprobate şi punerea lor în aplicare (reţinerea/plata diferenţelor rezultate);

 • calculează, preia şi plăteşte sumele cuvenite, conform sentinţelor judecătoreşti definitive şi în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile;

 • întocmeşte, editează şi verifică fişele de salarii, statele de plată prin caserie, borderourile pentru plata prin bănci, fluturaşii pentru salarii, centralizatoarele control salarii, borderourile cu reţineri, situaţiile recapitulative pe tipuri de sume şi tipuri de activitaţi;

 • preia, completează şi verifică modul de calcul al concediilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • completează pe cererile de concediu odihnă înaintate spre aprobare numărul de zile de concediu odihnă la care au dreptul salariaţii;

 • înaintează semestrial, către ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava datele informative privind fondul de salarii (anexa 01099);

 • respectă şi pune în aplicare prevederile legale privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, întocmeşte şi înaintează lunar situaţia privind angajarea persoanelor cu handicap, ţinând cont de numărul acestora;

 • înaintează lunar Serviciului financiar-contabil centralizatoarele privind situaţiile recapitulative pe centre de plasament şi pe total unitate, reţinerile şi popririle, state de plată prin caserie, borderourile de plată în avans a concediilor de odihnă, pentru efectuarea ordonanţărilor şi ordinelor de plată;

 • eliberează adeverinţe (contribuabil/venit) solicitate de către salariaţii instituţiei pentru diferite instituţii (primării, bănci, şcoli, policlinici, spitale, case de ajutor reciproc, societăţi comerciale în vederea achiziţionării de bunuri în rate, etc);

 • întocmeşte adeverinţe la solicitările scrise ale angajaţilor reprezentând drepturile de care beneficiază sau a beneficiat pentru perioada solicitată;

 • editează situaţii cumulative referitoare la drepturile şi obligaţiile băneşti ale personalului;

 • depune lunar, online pe baza certificatului digital calificat profesional, către ANAF– Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declaraţia 112);

 • verifică obligatoriu validarea declaraţiilor lunare depuse;
 • depune Declaraţia 112 rectificativă atunci când situaţia o impune în cazul depistării unor erori la declaraţia iniţială;
 • transferă/criptează fişierele cu restul de plată către bănci/angajaţi, depune lunar la bănci borderourile plăţi prin carduri, (după caz), în vederea alimentării cardurilor salariaţilor;
 • înaintează lunar către Casa de Asigurări de Sănătate Suceava documentaţia în vederea recuperării sumelor din FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate), copii concedii medicale completate şi semnate de angajator cu baza de calcul, centralizatorul acestora, copie Declaraţie D112 care justifică sumele de virat/recuperat, adresa prin care se solicită recuperarea sumelor din FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate);

 • întocmeşte, verifică şi depune în condiţiile legii, Declaraţia D205 privind impozitul reţinut pe an fiscal.
Sari la conținut