Serviciul Administrativ

Ascultă Pagina
Serviciul Administrativ

Compartimentul tehnic-administrativ

 • asigură paza şi protecţia instituţiei;

 • asigură gestionarea mijloacelor auto care deservesc Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • asigură întreţinerea şi repararea corespunzătoare a parcului auto al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, astfel încât să realizeze încadrarea fiecărui autovehicul în consumurile specifice de carburanţi şi lubrifianţi;

 • propune şi aplică măsuri privind exploatarea raţională a mijloacelor auto din dotare, pentru folosirea cu maximum de eficienţă a carburanţilor;

 • asigură utilizarea mijloacelor auto din dotarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava pentru transportul bunurilor materiale şi persoanelor;

 • urmăreşte realizarea fizică a lucrărilor de reparaţii efectuate la mijloacele auto din dotare şi concordanţa acestora cu valorile din contractele încheiate şi cu cele din devizele de lucrări prezentate la decontare;

 • fundamentează în baza normativelor legale în vigoare, propunerile de cheltuieli din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, necesare funcţionalităţii serviciului şi realizării în condiţii optime a atribuţiilor de serviciu;

 • întocmeşte situaţii pentru menţinerea în cotele stabilite a cheltuielilor cu carburantul auto pe fiecare autoturism, conform legii;

 • răspunde de întocmirea actelor privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi, întocmeşte fişele activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi a foilor de parcurs;

 • asigură efectuarea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente pentru asigurarea sigurantei in transportul pasagerilor si al bunurilor materiale;

 • pregăteşte din timp autovehiculele pentru efectuarea curselor şi le menţine în perfectă stare de funcţionare;

 • propune spre casare autovehiculele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava cu grad avansat de uzură;

 • colaborează cu celelalte servicii, birouri, compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, în executarea atribuţiilor specifice;

 • prezintă la cererea conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, rapoarte şi informări privind activitatea desfăşurată, în termenul şi forma solicitată;

 • asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor contabile de gestiune şi de evidenţă a patrimoniului;

 • asigură arhivarea documentelor specifice compartimentului cu respectarea confidenţialităţii datelor şi documentelor;

 • asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul compartimentului, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media;

 • întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată;

 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de către conducerea unităţii;

 • gestionează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;
 • întocmeşte necesarul anual, trimestrial sau lunar privind aprovizionarea cu materiale de întreţinere, piese de schimb, materiale de uz gospodăresc, obiecte de inventar, furnituri de birou, pentru buna funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • asigură şi urmăreşte livrarea şi depozitarea bunurilor materiale aprovizionate;
 • organizează şi răspunde de evidenţa gestiunii, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar;

 • ţine evidenţa tuturor actelor pe care le instrumentează;
 • urmăreşte recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite in urma casarilor;
 • asigură numerotarea şi imprimarea numerelor de inventar care au fost atribuite mijloacelor fixe;
 • consemnează în documente toate operaţiunile privind mişcarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
 • asigură aprovizionarea mijloacelor materiale în raport de prevederile din contracte, de stocurile existente, de stocurile tranzitorii, de consumurile normate, pentru prevenirea imobilizărilor;
 • propune măsuri şi asigură lichidarea stocurilor supranormative sau peste necesar;
 • asigură respectarea normelor legale pentru gestionarea, depozitarea, păstrarea, manipularea şi eliberarea mijloacelor materiale;
 • asigură predarea în condiţii corespunzătoare a tuturor documentelor şi lucrărilor realizate de salariaţii compartimentului la sectorul financiar contabil;
 • urmăreşte activităţile privitoare la revizii şi reparaţii făcute de personalul cu atribuţii în acest sens şi/sau de prestatorii de servicii;
 • întocmeşte situaţiile privind stocul de combustibil şi asigură transmiterea acestora către ordonatorul principal de credite ;
 • stabileşte stocurile normate de mijloace materiale în scopul asigurării unei aprovizionări normale şi ritmice;
 • răspunde de valorificarea bunurilor recuperate din operaţiunile de clasare, declasare, scoatere din uz;
 • rezolvă, prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin sectorului tehnic administrativ;
 • organizează şi controlează activitatea persoanelor cu atribuţii de pază în scopul asigurării integrităţii bunurilor ce aparţin instituţiei;
 • planifică, organizează şi distribuie bunurile materiale şi accesoriile necesare desfăşurării activităţii personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei;
 • primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele care le însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora. Răspunde de depozitarea lor în bune condiţiuni pentru a se evita degradarea, respectându-se şi normele de protecţia muncii şi a celor de prevenirea şi stingerea incendiilor;
 • întocmeşte notele de recepţie pentru toate bunurile materiale cumpărate şi predă documentele la serviciul financiar-contabil, pentru efectuarea plăţilor;
 • deschide fişele de inventar personal, pe care le ţine la zi cu toate modificările apărute;
 • distribuie echipamentul de protecţia muncii şi ţine evidenţa acestuia;
 • semnează fişele de lichidare ale salariaţilor cărora le încetează contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, numai după o atentă verificare a inventarelor personale;
 • asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;
 • întocmeşte şi ţine la zi documentele de intrare-ieşire a valorilor materiale pe fişe analitice – obiecte de inventar şi mijloace fixe, precum şi evidenţa computerizată a valorilor materiale (note de intrare-recepţie, bonuri de consum, bonuri de transfer şi bonuri de mişcare a mijloacelor fixe).
 • repartizează B.C.F-uri (bonuri cantităţi fixe) către centrele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava în funcţie de solicitările făcute, normativele de consum în vigoare şi aprobările date;
 • asigură funcţionarea în condiţii optime a centralei termice de la sediul instituției şi răspunde de întreţinerea zilnică a cazanului şi a instalaţiilor auxiliare, conform instrucţiunilor de exploatare şi a prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat) în vigoare;
 • asigură efectuarea reviziilor tehnice periodice la centrala termică.

Compartimentul arhivă

 • iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;

 • verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite, întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit, asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă concretă;

 • cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate în conformitate cu legile în vigoare;

 • pune la dispoziţie documente pe bază de semnătură şi cerere aprobată de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, la restituire le verifică integritatea documentului împrumutat, după restituire acestea vor fi reintegrate la fond;

 • organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii arhivelor naţionale nr.16/1996, republicată, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă;

 • pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la arhivele naţionale, conform Legii arhivelor nationale nr.16/1996, republicată;

 • pune la dispoziţia delegatului arhivelor naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

 • păstrează confidenţialitatea tuturor informaţiilor.

ÎNAPOI
Sari la conținut