Serviciul achiziţii publice si contractare servicii sociale

Ascultă Pagina
Serviciul achiziţii publice si contractare servicii sociale
 • a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
 • b) elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 • c) realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică;
 • d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și în Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 • e) propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
 • f) elaborează strategiile de contractare şi notele justificative în funcţie de procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic;
 • g) asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
 • h) răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţandu-le de către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
 • i) verifică propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă in vederea stabilirii ofertelor admisibile şi a celei câştigătoare;
 • j) informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
 • k) asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor comisiei de evaluare, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
 • l) verifică respectarea legalităţii si regularităţii specifice procedurii de achiziţie publică;
 • m) colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);
 • n) urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
 • o) elaborează împreună cu Serviciul juridic şi contencios şi transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii, duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • p) asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
 • q) operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil;
 • r) întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Achiziţii situaţii şi rapoarte privind contractele atribuite, în format electronic, la termenele şi datele stabilite de lege;
 • s) participă la întocmirea proiectelor de acte administrative pentru reglementarea activităţilor date în competenţa serviciului;
 • ș) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare.
ÎNAPOI
Sari la conținut