Compartimentul investiţii şi recepţii lucrări

Ascultă Pagina
Compartimentul investiţii şi recepţii lucrări
 • asigură obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
 •  asigură prelungirea autorizaţiilor de construire;
 • desfăşoară corespondenţă cu terţii;
 • supune aprobării Consiliului Judeţean planul obiectivelor de investiţii şi reparaţii al instituţiei;
 • verifică împreună cu delegatul inspecţiei pentru construcţii şi dirigintele de şantier stadiul fizic al fiecărui obiectiv de investiţii, încadrarea în documentaţia tehnică şi respectarea strictă a legislaţiei privind execuţia lucrărilor;
 • participă împreună cu reprezentantul legal al constructorului, dirigintele de şantier, proiectantul lucrării, al beneficiarului indirect şi al inspecţiei pentru construcţii la recepţionarea stadiului fizic pe faze determinate de execuţie în conformitate cu normele legale ;
 • urmăreşte realizarea fizică a lucrărilor de investiţii şi reparaţii şi corelarea acestora cu valorile decontate pe baza inventarierii periodice a acestora;
 • întocmeşte lierse situaţii statistice; 
 • studiază documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor a căror execuţie va fi supusă achiziţiei şi a celor pentru achiziţia proiectării investiţiilor publice, anterior organizării acestora, cât este necesar întocmirii documentaţiilor necesare organizării achiziţiei şi susţinerii acestora, anterior lansării, la instituţiile şi/sau organismele prevăzute de lege;
 • asigură verificarea şi avizarea instrucţiunilor pentru ofertanţi în vederea organizării procedurilor privind execuţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii din bugetul instituţiei publice finanţate din bugetul judeţului;
 • elaborează programul anual de investiţii;
 • asigură culegerea de informaţii şi primirea documentelor aprobate care justifică necesitatea şi oportunitatea înscrierii în lista de investiţii şi reparaţii a cheltuielilor de capital;
 • asigură înscrierea în programul de investiţii şi reparaţii a cheltuielilor de capital care întrunesc condiţiile legale pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei Consiliului Judeţean Suceava;
 • asigură deschiderea finanţării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiţii şi reparaţii şi urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocaţiile aprobate;
 • asigură întocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investiţii pe baza planurilor urbanistice aprobate, supunerea acestora aprobării ordonatorului de credite;
 •  colaborează cu Consiliul Judeţean pentru asigurarea şi urmărirea cheltuirii fondurilor din bugetul de stat care se alocă prin Consiliul Judeţean;
 • asigură organizarea recepţiilor obiectivelor de investiţii şi reparaţii, primirea cărţii tehnice a construcţiilor de la dirigintele de şantier, predarea obiectivelor în exploatare şi administrare ;
 • asigură întocmirea documentaţiilor pentru aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe (centrale termice) pe baza documentelor justificative şi a datelor furnizate de cei care le-au exploatat;
 •  organizează acitvitatea privind autorizarea de funcţionare ISCIR şi verificările periodice (V.T.P.) la termenele scadente, conform normelor ISCIR în vigoare, a centralelor termice şi cazanelor de încălzire centrală şi preparare a apei calde la centrele din subordinea direcţiei;
 •  organizează activitatea privind autorizarea ISCIR a fochiştilor ce lucrează la cazanele de abur, prin trimiterea periodică la instruire, la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei;
 • verifică periodic obiectivele la care se execută reparaţii sau sunt în curs de execuţie;
 • urmăreşte şi verifică starea tehnică de funcţionare a centralelor termice, instalaţii de încălzire, alimentare cu apă a centrelor de plasament din structura direcţiei;
 •  asigură soluţionarea corespondenţei referitoare la obiectivele de investiţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava aprobate prin programe anuale
ÎNAPOI
Sari la conținut