Compartiment audit intern

Ascultă Pagina
Compartiment audit intern
 • este organizat şi îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, ale Ordinului Ministrului finanțelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern şi Cartei auditului intern;
 • funcţionează în subordinea directă a conducătorului instituţiei exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;
 • asigură auditarea activităţii centrelor de asistenţă socială pentru adulţi şi de protecţia copilului aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;
 • obiectivele activităţii de audit public intern vizează evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de management al riscului, de control şi de guvernanţă, precum şi nivelurile de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităţilor, cu scopul de:
  1. a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcţionează cum s-a prevăzut şi că permit realizarea obiectivelor şi scopurilor propuse;
  2. a formula recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării activităţilor entităţii publice în ceea ce priveşte eficienţa şi eficacitatea.
 • elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
 • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi entităţile subordonate sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public;
 • informează Biroul audit public intern din cadrul Consiliul Judeţean Suceava despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecinţele acestora;
 • elaborează raportul anual al activității de audit public intern;
 • în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;
 • auditează, cel putin o dată la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
  • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  • administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al judetului;
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al judeţului;
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  • alocarea creditelor bugetare;
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  • sistemul de luare a deciziilor;
  • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  • sistemele informatice.
ÎNAPOI
Sari la conținut