Biroul SSM, PSI şi management calitate

Ascultă Pagina
Biroul SSM, PSI şi management calitate

Compartiment SSM şi PSI:

 • asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi de îmbolnăvire profesională şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare;

 • organizează, coordonează şi îndrumă activităţile de protecţia muncii, apărarea la foc şi protecţie civilă în conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incediilor şi Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • asigură instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţia muncii, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor cât şi pentru apărarea civilă;

 • asigură evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin teste şi examinări;

 • controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă, a prevenirii şi stingerii incendiilor;

 • colaborează cu medicul de medicină a muncii pentru cunoaşterea la zi a stării de sănătate a salariaţilor;

 • propune şi urmăreşte dotarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava cu tehnică şi materiale în conformitate cu normele de înzestrare stabilite de normele legale în vigoare;

 • întocmeşte planul de evacuare în caz de incendiu;

 • asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare de alimentare cu apă în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru situaţii de urgenţă;

 • stabileşte responsabilităţi şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi centrele de plasament din subordine, le actualizează ori de câte ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;

 • asigură obţinerea vizelor şi autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute de lege;

 • asigură întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

 • solicită inspectoratului de muncă, corpului pompierilor militari autorizarea funcţionării unităţii din punct de vedere al protecţiei muncii, verifică menţinerea condiţiilor de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia şi are obligaţia să ceară reavizarea acesteia în cazul modificării condiţiilor iniţiale în care a fost emisă;

 • stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţia muncii, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • ţine evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele, periculoase precum şi a accidentelor de muncă, bolilor profesionale accidentelor tehnice şi avariilor;

 • asigură luarea măsurilor necesare privind protecția maternității la locurile de muncă potrivit legii.

Compartiment management calitate

 • răspunde de implementarea standardului de referinţa SR EN ISO 9001;

 • coordonează acţiunile impuse de Auditul de certificare/supraveghere la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 • asigură legatura cu organismul de certificare;

 • verifică valabilitatea certificatelor de acreditare, licenţelor de funcţionare, autorizaţiilor sanitare şi de mediu, precum şi a altor avize ale instituţiilor competente obligatorii pentru funcţionarea centrelor din cadrul instituţiei;

 • răspunde de implementarea colectarii selective a deşeurilor la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava în conformitate cu prevederile Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;

 • asigură logistica, infrastructura necesară implementării, certificării, menţinerii, îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Calităţii;

 • răspunde de implementarea standardelor impuse de Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu raportari semestriale la Consiliul Judeţean Suceava.

Compartiment administrare patrimoniu

 • întocmeşte şi actualizează evidenţa bunurilor cuprinse în categoria domeniului public sau privat proprietate a judeţului Suceava aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, precum şi a celor rezultate ca urmare a unor donaţii sau a unor contracte de vânzare-cumparare încheiate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;
 • efectuează propunerile de preluare a bunurilor primate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava prin donaţii sau contracte de vânzare-cumparare în domeniul Judeţului Suceava;
 • urmărește starea fizică a imobilelor din domeniul public și privat al Județului aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava și întocmește informări privind necesitatea realizării eventualelor lucrări de investiții, reparații și întreținere a acestora;
 • asigură actualizarea la zi a evidenţei de cadastru pentru imobilele aflate în administrare, coordonează şi răspunde de modul de întocmire a documentelor juridice, economice şi tehnice care atestă inventarul domeniului public şi privat al judeţului cu privire la bunurile aflate în administrare;
 • efectuează controale privind derularea contractelor de asociere , concesionare, închiriere și respectării clauzelor contractuale de către beneficiarii spațiilor;
 • propune inițierea unor proiecte de hotărâri cu privire la gestionarea patrimoniului aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava (darea în administrare, folosinţă gratuită, concesionare, vânzare, actulizare inventar etc.);
 • colaborează cu structurile de specialitate ale Consiliului Județean Suceava la întocmirea proiectelor de hotărâri privind gestionarea patrimoniului;
 • pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Suceava comunicate în acest sens Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, având ca obiect gestionarea patrimoniului (întocmirea protocoalelor de darea în administrare/folosință gratuită a bunurilor);
 • urmăreşte derularea protocoalelor de dare în administrare precum şi a contractelor de închiriere, concesiune, dare în folosință gratuită, având ca obiect bunuri aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;
 • colaborează cu stuctura juridică din cadrul instituţiei în vederea reglementării situațiilor juridice ale imobilelor aparținând domeniului public şi privat al judeţului Suceava aflate în administarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;
 • se ocupă de evidenţa și inventarierea sistematică sub aspect tehnic, economic şi juridic a terenurilor şi clădirilor din patrimoniul Judeţului Suceava, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;
 • asigură şi verifică organizarea lucrărilor de inventariere la termenele stabilite şi potrivit prevederilor legale;
 • asigură şi verifică organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de scoatere din funcţiune, casare, declasare şi valorificare a bunurilor materiale rezultate;
 • comunică Serviciului contabilitate toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fișele contabile ale bunurilor;
 • primește și soluționează corespondența pe linie de specialitate;
 •  îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite pe linie ierarhică, în limitele competențelor legale.
ÎNAPOI
Sari la conținut