Director Executiv – GEORGETA NADIA CREȚULEAC

Director Executiv – GEORGETA NADIA CREȚULEAC
Ascultă Pagina

Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
 
   a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava în calitate de persoană juridică
 
   b) exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
 
   c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării Consiliului Judeţean Suceava;
 
   d) elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Suceava, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, având avizul colegiului director şi al comisiei de specialitate;
 
   e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;
 
   f) aprobă statul de personal al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei  Generale, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 17, potrivit legii, elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean, statul de funcţii al Direcţiei Generale, având avizul colegiului director;
 
   g) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal;
 
   h) constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 
   i) este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia  Generală în relaţiile cu aceasta;
 
   j) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului; 
 
   k) răspunde de întocmirea şi raportarea la timp, a tuturor datelor şi lucrărilor de sinteză solicitate de Consiliul Judeţean Suceava sau de autorităţile centrale din domeniu;
 
   l) propune participarea personalului de specialitate le programele de instruire şi perfecţionare;
 
  m) elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială în instituţie;
 
   n) colaborează cu formele organizate ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile;
 
   o) asigură respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;
 
   p) face propuneri privind întocmirea şi fundamentarea planului de investiţii şi reparaţii capitale, procurarea de utilaje;
 
    r) asigură deschiderea finanţării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiţii şi reparaţii şi urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocaţiile aprobate;
 
   s) urmăreşte respectarea procedurilor legale privind organizarea licitaţiilor publice, încheierea contractelor şi derularea acestora;
 
   ş) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean;
 
   t) controlează derularea execuţiei bugetare pe buget propriu.
ÎNAPOI
Sari la conținut