Centrul de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului

Ascultă Pagina
Centrul de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului
 • Casa de tip familial nr. 6
 • Casa de tip familial nr.7 copil cu dizabilităţi
 • Casa de tip familial ” Iasmina” pentru copilul cu dizabilităţi
 • Casa de tip familial ” Iris” pentru copilul cu dizabilităţi
 • Casa de tip familial ”Lotus ” pentru copilul cu dizabilităţi
 • Casa de tip familial ”Orhideea” pentru copilul cu dizabilităţi
 • Apartament nr.1
 • Apartament nr.2
 • Apartament nr.10
 • Apartament nr.3 copil cu dizabilităţi
 • Apartament nr.4 copil cu dizabilităţi
 • Apartament nr.11 copil cu dizabilităţi
 • Apartament nr.12 copil cu dizabilităţi
 • Apartament ”Licurici” copil cu dizabilităţi
 • Centrul de recuperare
Adresa: Strada Locotenent Mărceanu, numărul 18, Gura Humorului
Telefon: 0230 233 170
Șef Centru: Mihaela Pintilie
-

CENTRUL DE SERVICII  MULTIFUNCȚIONALE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE GURA HUMORULUI 

     Centrul de Servicii Multifuncţionale pentru Copilul aflat în dificultate Gura Humorului   este o structură funcţională în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001628/05.01.2015 şi cuprinde următoarele componente:

1.Case şi Apartamente de tip familial pentru copilul cu dizabilităţi;

2.Case  şi Apartamente de tip familial pentru copilul normal; 

          3.Centrul de Recuperare /Atelier de țesături și împletituri din sfoară;

Principalele activități din serviciul social sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea  activităţii de:
 1. reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu familia/ reprezentantul legal/beneficiar;
 2. găzduire pe perioada plasamentului în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor;
 3. îngrijire și asistență;
 4. alimentație;
 5. asistență pentru sănătate;
 6. evaluare și planificare;
 7. informare și consiliere socială; 
 8. menținerea echilibrului psiho-afectiv și optimizare personală prin consiliere psihologică;
 9. abilitare și reabilitare pentru menținerea/dezvoltarea potențialului funcțional; 
 10. menținerea/dezvoltarea deprinderilor cognitive ale beneficiarilor;
 11. menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice a beneficiarilor; 
 12. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;
 13. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;
 14. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;
 15. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți;
 16. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire; 
 17. menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune și stabilire a relațiilor interpersonale;
 18. menținerea/îmbunătățirea nivelului de educație/pregătire pentru viață;
 19. asistență și suport pentru luarea unei decizii;
 20. implicarea beneficiarilor în viața socială și civică a comunității. 
 1. b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
 2. promovarea imaginii şi activităţii serviciului;
 3. sesiuni de informare a beneficiarilor şi a familiilor acestora privind serviciile acordate, modul de organizare şi funcţionare a serviciului;
 4. relaţionare şi comunicare permanentă cu alţi furnizori de servicii şi cu întreaga comunitate, colaborare şi parteneriat cu instituţii diverse;
 5. elaborarea de rapoarte de activitate.
 6. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra persoanele beneficiare care fac parte din categoriile vulnerabile, prin asigurarea următoarelor activități:
 7. promovarea şi protejarea drepturilor beneficiarilor, respectarea demnităţii acestora şi a familiilor şi protejarea împotriva eventualelor riscuri;
 8. drepturile beneficiarilor sunt aduse la cunoştinţa acestora şi a personalului şi sunt respectate în toate etapele procesului de furnizare a serviciului;
 9. asigurarea confidenţialităţii care este cunoscută de personal şi beneficiari;
 10. participarea egală a beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
 11. evaluarea satisfacţiei beneficiarilor în legătură cu modul în care confidenţialitatea datelor personale este respectată.
 12. d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
 13. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 14. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 15. perfecţionarea continuă a personalului, evaluarea nivelului de competență a personalului;
 16. măsurarea satisfacţiei beneficiarului cu privire la condiţiile de furnizare a serviciilor şi facilităţilor oferite.
 17. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
 1. evaluarea nevoilor de personal şi propuneri privind organigrama centrului;
 2. participarea la elaborarea proiectului de buget şi a Planului anual de achiziţii;
 3. aplicarea procedurii cu privire la plata contribuţiei beneficiarilor;
 4. evaluarea periodică a centrului de către instituţia care îl coordonează metodologic şi îl finanţează, conform unui set de indicatori care privesc eficienţa administrării resurselor umane, financiare şi materiale.

Scopul serviciului social este de a asigura accesul copiilor și tinerilor aflați în dificultate, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale.

Beneficiarii serviciului social sunt copii/tineri cu sau fără dizabilități separați temporar sau definitiv de părinţi ca urmare a stabilirii măsurii de plasament în condiţiile Legii nr.272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Case de tip familial pentru copilul normal:
 2. Apartament nr.1, str.Cetătii,nr.6,sc.B,et.I,ap.3,Gura Humorului –cu o capacitate de 5 locuri; 
 3. Apartament nr.2, str.Piata Republicii,bl.T850,sc.C,ap.10,Gura Humorului-cu o capacitate de 6 locuri;                                                                                                 
 4. Casa de tip familial nr.6, str.M-rea Humorului,nr. 108 Gura  Humorului-cu o capacitate de 12 locuri;

  4.Apartament nr.10  str. Cetăţii, bl.C 9,Sc.C,etaj 1,Ap.6 cu o capacitate de 5  locuri.

                      Categoria de beneficiari:băieti şi fete cu vârsta între 11-21 ani, proveniti din familii cu mulți copiii,  fără condiții materiale necesare, orfani de unul sau ambii părinți, aflați în situație de risc, de abandon școlar, copii neglijați, care frecventează cursurile școlare în cadrul Colegiului Al.Cel Bun din Gura Humorului , respectiv în cadrul Școlii „Petru Comarnescu” , Școlii „Teodor Balan”,  Școlii gimnaziale nr. 1 Gura Humorului.

 1. Case de tip familial pentru copilul cu dizabilități:

   1.Apartament nr.3 copil cu dizabilități, str.Milcov,bl.14,sc.C,Ap.14,Gura Humorului-capacitate 6 locuri; 

   2.Apartament nr.4  copil cu dizabilități, str.Milcov,bl.11,sc.A,ap.2,Gura Humorului-capacitate-5 locuri;

   3.Apartament nr.11 copil cu dizabilități, str.Cetătii,nr.4,sc.A,ap.1,Gura Humorului capacitate-5 locuri;

   4.Apartament   nr.12 copil cu dizabilități, str.Cetătii, nr.6,sc.C,ap.6,Gura Humorului-capacitate-6 locuri;

   5.Casa de tip familial nr.7 copil cu dizabilități, str.Stefan cel Mare,nr.3,Gura Humorului – capacitate – 12 locuri;

 1. Casa de tip familial “Orhideea” pentru copilul cu dizabilități  str.Moldovei nr. 40 Gura Humorului- capacitate – 12 locuri
 2. Casa  de tip familial „Iasmina” pentru copilul cu dizabilități str. Moldovei nr 40 -capacitate – 12 locuri;
 3. Casa de tip familial „Iris”pentru copilului cu dizabilităț  str. Moldovei nr 40 capacitate – 12 locuri;
 4. Casa de tip familial „ Lotus” pentru copilul cu dizabilități str. Moldovei nr 40 capacitate – 12 locuri
 5. Apartament  „Licurici” copil cu  dizabilități str. Cetăţii, bl. 6, sc.A, ap. 1, capacitate  5 locuri.

 

                      Categoria de beneficiari :băieti şi fete cu vârsta între 8-21 ani , proveniți din familii cu mulți copii, fără condiții materiale necesare, orfani de unul sau ambii părinți, aflați în situație de risc, de abandon școlar, copii neglijați, care frecventează cursurile de învățămant special în cadrul centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Sf.Andrei Gura Humorului,jud.Suceava și Colegiului Al.cel Bun din Gura Humorului.

 

 Condiţiile de acces/ admitere în  serviciul social :

Centrul  întocmește pentru fiecare copil  protejat în centru un dosar personal care conține următoarele documente:

 1. dispoziția directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, hotărârii judecătorești privind instituirea măsurii de plasament sau, după caz, a hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Suceava;
 2. copia certificatului de naștere a copilului și după caz, copia cărții de identitate a acestuia;
 3. copii ale actelor de stare civilă ale părinților;
 4. documentul care consemnează opinia copilului care a împlinit vârsta de 10 ani cu privire la stabilirea măsurii de protecție;
 5. programul de acomodare a copilului;
 6. planul individualizat de protecție a copilului- întocmit de managerul de caz împreună cu echipa pluridisciplinară;
 7. fișa de evaluare socială a copilului;
 8. fișa de evaluare medicală a copilului;
 9. fișa de evaluare psihologică a copilului;
 10. fișa de evaluare educatională a copilului;
 11.  rapoarte periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza  stabilirii măsurilor de protecție specială; 
 12.  rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltarii fizice, mentale, spirituale sau morale ale copilului;
 13.  contractul de furnizare servicii încheiat, după  caz, cu: părinţii în cazul în care reprezentant legal este părintele; cu copilul după vârsta de 16 ani sau cu managerul de caz în situația în care  reprezentantul legal al copilului este directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.
 14.  alte documente relevante privind situația și evoluția copilului în centru.
 1. b) criterii de eligibilitate:
 • copii fără dizabilităţi; persoanele definite de lege ca potenţiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate, criteriul major fiind reprezentat de nevoia/diagnoza beneficiarului, capacitatea serviciului;
 • să aibă domiciliul în județul Suceava;
 • să nu aibă boli care se pot transmite în colectivitate.
 1. c) admiterea în centru se face pe baza: dispoziției directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava/ hotărârii judecătorești privind instituirea măsurii de plasament sau, după caz, hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Suceava.

Admiterea se realizează în baza documentelor sus menționate și în maxim 2 săptămâni se încheie un contract de acordare de servicii sociale, între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Județului Suceava – Serviciul social Apartament nr.2 şi persoana beneficiară sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia și cobeneficiar/cobeneficiari; cu managerul de caz în situația în care  reprezentantul legal al copilului este directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Județului Suceava.

Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

 1. d) contribuția beneficiarului se stabilește conform legislației în vigoare.

        (3) Condiţii de suspendare a serviciilor în cadrul centrului:

Principalele situații în care serviciul social  poate suspenda acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp, sunt următoarele: 

 1. la cererea reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;
 2. la cererea reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale;
 3. în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;
 4. în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul reprezentantului legal.

    (4) Condițiile de încetare a serviciilor în cadrul centrului:

 1. a) încetarea serviciilor se realizează în condiţiile cunoscute şi acceptate de reprezentantul legal înainte de semnarea contractului de furnizare servicii şi semnând de luare la cunoştintă a acestor situaţii;
 2. b) centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de suspendare/încetare a acordării serviciului social;
 3. c) principalele situaţii în care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Județului Suceava poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt următoarele: 
 1. reintegrarea în familie a copilului, deoarece împrejurările care au stat la baza  stabilirii măsurii de protecţie  specială s-au modificat; 
 2. la maxim doi ani de la absolvirea studiilor, dar nu mai tarziu de împlinirea vârstei de 26  ani, după intrarea tânărului pe piaţa muncii; 
 3. transferul beneficiarului în alt serviciu de tip rezidenţial;
 4. caz de deces a beneficiarului; 

Serviciul social asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. 

Actele necesare pentru reintegrarea în familie a minorilor sunt următoarele:

– cererea familiei (mama, tata) prin care solicită reintegrarea în familie;

– ancheta socială de la primăria de domiciliu care avizează  garanțiile morale și materiale ale familiei în care se face reintegrarea;

– cazier judiciar (mama, tata);

– plan de servicii pentru reabilitarea copilului și susținerea relațiilor familiale;

– evaluare  psihologică din cadrul Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilului a Judeţului Suceava;

– acordul copilului, declarație prin care copilul își exprimă opinia cu privire la reintegrare;

– adeverințe medicale care atestă starea de sănătate a părinților (după caz);

– copii ale actelor de identitate părinți, după caz, certificate de căsătorie, certificate de divorț, adeverințe care atestă veniturile realizate.

Actele menționate, completează dosarul copilului, existent în centru, întocmit conform standardelor.

 Actele necesare pentru reintegrarea în familie(tineri)/integrarea socio-profesională:

– cererea tânărului prin care solicită încetarea măsurii de plasament;

– copie contract de muncă(după caz);

– declarația unei persoane din familie/persoane apropiate tânărului care își exprimă acordul pentru găzduirea și susținerea tânărului;

– anchetă socială de la primăria de domiciliu cu aviz favorabil pentru reintegrarea în familie(după caz) pentru tinerii cu dizabilități ușoare și medii care pot fi integrați socio-profesional.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate , au următoarele drepturi:

 1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
 4. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. să fie protejaţi în condițiile legii atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. să li se garanteze demnitatea și intimitatea și respectarea vieții intime; 
 7. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul centrului au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 5. e) să respecte regulile specifice locațiilor din cadrul centrului afișate la fiecare dintre acestea;
 6. f) să respecte prevederile prezentului regulament.

III .Centrul de recuperare: 

Centrul de recuperare- înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 43 din 28.03.2014, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, fiind o componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Suceava, fără personalitate juridică, având sediul în Gura Humorului, str. Moldovei nr. 40, judeţul Suceava.

Centrul de recuperare a fost înfiinţat printr-un proiect PIN de închidere a instituţiilor de tip vechi şi înfiinţare de centre de recuperare şi case de tip familial. Centrul de recuperare este structurat pe 5 cabinete de specialitate, un birou administrativ, biroul şefului de centru, o cameră de zi destinată activităţilor de grup şi două băi.

Identificarea serviciului social:

Centrul de recuperare, cod serviciu social 8891 CZ–C III este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare AF 001628 din 05.01.2015, cu sediul în Gura Humorului, str. Moldovei nr. 40, judeţul Suceava.

Scopul și serviciile oferite:

Scopul serviciului social „Centrul de recuperare” este de a oferi programe şi planuri de intervenţie specifice, obiective şi activităţi, pe termen scurt, mediu şi lung pentru copii/tineri cu nevoi speciale uşoare, medii, grave şi severe, separaţi definitiv său temporar de părinţi, condiţii optime de dezvoltare, educaţie, îngrijire medicală, recuperare, formare deprinderi minime de viaţă, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Centrul de recuperare se adresează nediscriminatorii copiilor/tinerilor cu dizabilităţi, beneficiari ai Centrului de Servicii Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului cât și din comunitate.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social „Centrul de recuperare” sunt:

 1. a) copiii cu dizabilități severe/accentuate/moderate/uşoare, din comunitate, cu certificate de încadrare în grad de handicap, cu vârsta cuprinsă  între 3 și 18 ani, aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului Suceava;
 2. b) copii cu dizabilități severe/ accentuate/moderate/ușoare, cu certificate de încadrare în grad de handicap, cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, din cadrul Centrului de Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului.

(2) Condiţiile de acces/admitere în serviciul social „Centrul de recuperare” sunt următoarele:

 1. a) accesul beneficiarilor în cadrul centrului de recuperare se face conform procedurii : Procedură Operațională 31.20- Admiterea. Admiterea se face pe baza dispoziţiei emise de către directorul executiv al DGASPC a judeţului Suceava, în urma referatului înaintat de catre şeful Centrului de Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului;
 2. b) la admiterea în centru, se întocmește pentru fiecare beneficiar, un dosar personal ce cuprinde următoarele documente, conform standardelor minime de calitate în vigoare:

– cererea de admitere în centru, semnată de părinte;

– dispoziţia de admitere emisă de directorul executiv al DGASPC a judeţului Suceava;

– copie după actele de identitate ale beneficiarului;

– copie după actul de identitate al părintelui;

– copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

– contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original;

– adeverinţă medicală sau scrisoare medicală.

Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii sociale (conform modelului cadru aprobat prin Ordinul 73/2005, modificat în condițiile noilor reglementări legislative), între furnizorul de servicii sociale, reprezentat de directorul executiv DGASPC a judeţului Suceava şi părinţii copilului sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. Atribuţiile privind semnarea contractului de furnizare servicii se pot delega, în scris, către şeful centrului printr-o decizie a directorului executiv.  In situaţia în care beneficiarul se află în imposibilitatea de a semna contractul (nescolarizare, întârziere severă în achizitia scrisului şi cititului), contractul va  fi semnat doar de către părinte/reprezentantul legal. Contractul de furnizare a serviciilor se încheie pentru o perioadă determinată stabilită în functie de valabilitatea certificatului de încadrare in grad de handicap. Un nou contract se poate încheia în momentul reînoirii certificatului de încadrare în grad de handicap. În funcţie de condiţiile contractuale, se pot încheia angajamente de plată cu persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei ce revine beneficiarului. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract, contribuţia beneficiarului se stabileşte conform legislaţiei în vigoare. În situaţia în care serviciile acordate în centru sunt oferite fără o contribuţie financiară în sarcina beneficiarului, contractul de furnizare servicii nu se încheie în cazul în care copilul urmează să frecventeze centrul ocazional, respectiv pe o perioadă mai mică de 3 zile lucrătoare/lună sau de 12 zile lucrătoare/semestru. 

 (3) Condiţii de încetare a serviciilor:

Încetarea serviciului se face conform Procedurii Operaționale P.O.31.21- Încetarea accesului la servicii. Seful centrului întocmeşte referatul de încetare a serviciilor în baza căruia directorul executiv DGASPC emite dispoziţia de încetare a serviciilor.  Principalele situații în care serviciul social „Centrul de recuperare” din cadrul Centrului de Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului poate sista acordarea serviciilor către beneficiar sunt următoarele: 

– la cererea părintelui în urma unei cereri de încetare a serviciului. Odată cu încetarea serviciilor, centrul transmite serviciilor publice de asistenţă socială de domiciliu o copie după fişa de servicii aferentă programului personalizat de intervenţie al beneficiarului, în care se consemnează, pe scurt, evoluţia copilului şi recomandări de monitorizare a situaţiei acestuia în familie;

–  în caz de deces al beneficiarului; 

– în cazul în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, inclusiv din motive imputabile acestuia;

– la majoratul beneficiarului,

– la expirarea termenului prevăzut în contract;

– la schimbarea domiciliului în afara razei teritoriale a centrului;

– în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei de funcţionare, altele.).

Trimestrial, în urma evaluării gradului de atingere a obiectivului demersului integrat de recuperare, conform Procedurii Operaționale P.O.31.23-Evaluarea nevoilor beneficiarilor, echipa interdisciplinară stabilește: încetarea serviciilor sau continuarea terapiilor. 

 (4) Persoanele beneficiare  de servicii sociale furnizate în serviciul social „Centrul de recuperare” au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale în funcţie de gradul de discernământ;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate în centrul de recuperare atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate în care beneficiarul se află;
  e)  să fie protejaţi de lege atât ei cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitatea de exerciţiu;
 5. f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 6. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite în centrul de recuperare; 
 7. h) să li se respecte toate drepturile speciale reglementate pentru minori sau persoane cu dizabilităţi. 

 (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de recuperare” au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea lor, la situaţia familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale; 
 3. c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 5. e) să respecte prevederile prezentului regulament.

Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de recuperare” sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 3. asistenţa medicală – Centrul asigură pentru copii cu dizabilităţi severe/asociate/moderate/uşoare îngrijire medicală directă conform recomandărilor medicului, administrarea tratamentelor dacă acestea sunt necesare în timpul ședințelor terapeutice, educaţie pentru sănătate în funcţie de maturitate, discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 4. asigură recuperarea şi reabilitarea funcţională: prin stimularea senzorială şi cognitivă, terapie  logopedică, kinetoterapie, programul de pregătire pentru viaţa de adult, activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă, consiliere psihologică individuală şi de grup, asistenţă socială;
 5. asigură evaluarea/reevaluarea nevoilor speciale ale beneficiarilor printr-un Program Personalizat de intervenție PPI, conform procedurii operaținale Procedură Operațională P.O. 31.23- Evaluarea nevoilor beneficiarilor. PPI cuprinde serviciile și activitățile care vor fi acordate beneficiarului, programarea (zilnică, săptămânală, lunară), timpul aferent intervenției exprimat în ore/zi sau ore/săptămână, materialele și/sau echipamentele necesare, modalitățle de intervenție (individual/grup), data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia și semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea, precum și semnătura beneficiarului sau, după  caz, a reprezentantului său legal  prin care se atestă luarea la cunoştinţă şi acceptul acestora. În cazul în care părinţii/reprezentantul legal nu pot sau nu doresc să participe la evaluare şi elaborarea PPI, aceştia îşi exprimă în scris acordul cu privire la deciziile personalului de specialitate;
 6. b)  de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 7. materialele informative cu privire la serviciile sociale acordate în cadrul centrului (ghidul beneficiarului, manual de proceduri, pliante, materiale video, etc.) sunt puse la dispoziţia beneficiarilor, persoanelor interesate, autorităţi publice şi private;
 8. informarea potenţialilor beneficiari – pentru aceştia, în ultima zi de vineri din lună se poate vizita centrul de către persoane din afara unităţii sau familiile acestora  ce doresc  accesarea serviciilor centrului ; sunt organizate campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilităţi şi serviciile sociale acordate în cadrul centrului ;
 9. implicarea societăţii civile, ONG-uri, asociaţii ale persoanelor cu dizabilităţi, instituţii de cult recunoscute de lege în elaborarea de proiecte care au ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi;
 10. elaborarea de rapoarte de activitate puse la dispoziţia oricărei persoane interesate sau a instituţiilor publice sau private, mass-media, etc;
 11. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 12. elaborarea de proceduri și regulamente interne care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale. Accesul persoanei cu dizabilități la serviciile oferite este stipulat în: Ghidul Beneficiarului, Carta drepturilor beneficiarilor, Regulamentul de Ordine Interioară;
 13. deținerea Cartei drepturilor beneficiarilor, în conformitate cu prevederile din standardele minime de calitate în domeniu, stipulate în Ghidul beneficiarului. Carta drepturilor beneficiarilor este afișată la fiecare locație, în locuri vizibile, drepturile fiind aduse la cunoştinţa beneficiarilor, a familiilor acestora precum şi a personalului;
 14. asigurarea că atât personalul angajat al centrului, cât şi membrii comunităţii, cunosc şi respectă drepturile persoanei cu dizabilităţi;
 15. elaborarea şi aplicarea unei procedură cu privire la identificarea situaţiilor de risc la nivelul centrului dar şi al comunităţii, cu privire la încălcarea drepturilor beneficiarilor, discriminare, abuz, etc;
 16. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 17. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 18. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 19. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la serviciile sociale acordate şi a nivelului de trai;
 20. participarea angajaţilor la cursuri de formare continuă.;
 21. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
 22. evaluarea nevoilor de personal şi propuneri privind organigrama centrului;
 23. participarea la elaborarea proiectului de buget şi a planului anual de achiziţii;
 24. evaluarea periodică a centrului de către instituţia care îl coordonează metodologic şi îl finanţează, conform unui set de indicatori care privesc eficienţa administrării resurselor umane, financiare şi materiale;
 25. accesarea de proiecte şi programe de dezvoltare/ îmbunătăţire a serviciilor sociale.

IV.Atelierul de țesături și împletituri din cadrul Centrului de recuperare:

Activitățile de terapie ocupațională în cadrul  Atelierului de țesătorie  și împletituri sunt concepute ca ateliere de experimentare a unor meșteșuguri tradiționale și de dezvoltare a creativității.

   Sunt realizate împreună cu beneficiarii centrului,  sub îndrumarea unui educator specializat  și este dotat cu război de țesut, materiale de lucru( sfoară, etamină,ată de cusut ptr realizarea unor semne de carte ; țesături tradiționale cu utilizarea războiului de țesut(trăistuțe tradiționale) , împletituri din foi de porumb ( decorațiuni,păpuși)  și mici tablouri pe suport textil și  din sfoară.

În cadrul Atelierului  de țesaturi  și împletituri se confecționează măști populare tradiționale romanesti, folosindu-se blănuri de oaie,de capră, seminte și alte accesorii pentru finalizarea obiectelor. În tradiția populară romanească măștile sunt legate de sărbătorile de iarnă. 

Promovarea activităților din cadrul Atelierului de țesătorie si împletituri se face  prin participarea beneficiarilor la diverse concursuri și târguri sociale, în vederea încurajării lor în continuitatea activităților la nivel de centru.

Durata și complexitatea activităților de la atelier, diferă în funcție de varstă și abilitățile grupurilor  cărora li se adresează.

Întrucât întreg sistemul de ocrotire al minorului este fundamentat pe principiul implicării comunităţii în protecţia copilului aflat în dificultate, serviciul prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a stabilit relaţii de parteneriat cu instituţiile publice implicate în educarea şi ocrotirea minorului (Şcoala gimnazială”Petru Comrnescu” Gura Humorului, Şcoala gimnazială”Teodor Balan”Gura Humorului, Şcoala gimnazială nr.1 Gura Humorului, Colegiul”Alexandru cel Bun „Gura Humorului Primăria Gura Humorului, Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Piticilor”, Asociaţia Umanitară”Fam Gura Humorului, Fundația TE AUD ROMANIA-cu sediul în Gura Humorului, Fundația Special Olimpycs România,  Asociația AREAS Suceava , cât şi cu alţi factori sociali locali (bisericile din oraş, alte ONG-uri).

ÎNAPOI
Sari la conținut