Serviciul Rezidenţial copii şi plasamente familiale

Ascultă Pagina
Serviciul Rezidenţial copii şi plasamente familiale

Serviciul Rezidențial Copii și Plasamente Familiale are în structura doua compartimente:

 • Compartimentul Management de Caz pentru Copii în Sistem Rezidenţial
 • Compartimentul Management de Caz Plasamente şi Reintegrare Familială.
 • Compartiment Management de Caz pentru Copii în Sistem Rezidenţial

  • asigură prin managerii de caz , coordonarea tuturor activităţilor de asistenţă socială şi protecţia specială a copiilor aflaţi cu măsură de protecţie specială în centre de tip rezidenţial şi a celor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi admişi în centre de tip rezidenţial, conform Ordinului 288/2006 privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;
  • asigura protecţia specială a copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de plasament într-o unitate de tip rezidenţial;
  • asigura respectarea şi promovarea drepturilor copilului;
  • se ocupa de reintegrarea copiilor în cadrul familiei biologice sau de plasamentul acestora în cadrul familiei lărgite iar în situaţia în care aceasta nu este posibilă identifica alternative de tip familial;
  • se ocupă de integrarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi uşoare prin reintegrarea acestora în învăţământul de masă cu curriculum adaptat;
  • se ocupa cu reintegrarea socio-profesională a tinerilor care au depăşit vârsta de 18 ani şi care au beneficiat până la această vârstă de o măsură specială de protecţie în sistem rezidenţial, colaborează cu organisme private autorizate în vederea facilitării integrării acestora;
  • se implică în depăşirea situaţiei dificile generate de părăsirea de catre tineri a mediului protejat din cadrul unităţilor rezidenţiale, prin dezvoltarea autonomiei tinerilor, identificarea unor soluţii de perspectivă pentru viitorul social şi profesional al acestora;
  • desfăşoara activităţi de informare, educare şi comunicare la nivelul comunităţii, având ca scop sensibilizarea acesteia cu privire la problematica prezentată anterior, accesul la informaţii de specialitate şi de interes general despre copil şi familie, precum şi despre serviciile de care poate beneficia;
  • elaborează programe de informare şi consiliere a părinţilor în ceea ce priveşte riscurile şi consecinţele separării temporare sau definitive de familie şi mediul familial asupra copiilor, comunitatea fiind conştientă de consecinţele separării temporare a copiilor de familiile lor asupra dezvoltării copilului şi menţinând relaţii de comunicare strânsă cu personalul serviciului;
  • asigură consiliere socială, psihologică, juridică copiilor/tinerilor din unităţile de tip rezidenţial şi familiilor acestora, promovează parteneriatul cu copilul si familia, responsabilizează clienţii si încurajează iniţiativa acestora;
  • valorizează capacitaţile si resursele beneficiarilor;
  • implică si responsabilizează comunitatea în vederea asigurării protecţiei si promovării drepturilor copilului;
  • asigura respectarea confidenţialităţii datelor cu privire la beneficiari.
  • asigura menţinerea relaţiilor personale şi contactele directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de atasament;
  • susţine beneficiarul, astfel încât parinţii sau reprezentantul legal al copilului sa nu împiedice relaţiile personale ale acestuia cu bunicii, fraţii si surorile ori cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului sau superior;
  • colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din cadul autorităţilor locale în vederea identificării membrilor familiei lărgite a copilului şi a sprijinirii familiei acestuia pentru reintegrare familială;
  • colaborează cu organele de poliţie în vederea obţinerii de informaţii referitoare la datele de identificare ale părinţilor şi actualizarea datelor privind domiciliul/resedinţa acestora;
  • răspunde pentru propunerea de menţinere, înlocuire, încetare a măsurii de protecţie ori deschiderea procedurii adopţiei interne, în condiţiile legii;
  • colaborează cu organisme private acreditate pentru acordarea serviciilor specializate specifice centrelor de tip rezidenţial

  I. Tipuri de servicii sociale oferite în cadrul Compartimentului Management de Caz Copii în Sistem Rezidenţial:

  • instrumentează cazuri noi (întocmire dosare pentru prezentarea in Comisia pentru Protectia Copilului Suceava sau pentru reprezentare in Instanta de catre Biroul juridic şi achiziţii publice);
  • întocmeşte Raportul psihosocial al copilului si PIP (plan individualizat de protecţie) împreună cu echipa interdisciplinară (din echipă fac parte: asistent social, psiholog, jurist, psihopedagog, kinetoterapeut, educator) ;
  • urmăreşte implementarea PIS (plan individualizat de servicii) în vederea prevenirii separării copilului de familie la nivelul comunităţii;
  • PIP-ul cuprinde obiectivele:

   • integrare/reintegrare familială si comunitară;
   • formare/inserţie profesională pentru viitorii tinerii care vor părăsi sistemul de protecţie;
   • orientare si consiliere profesională şi vocaţională în acord cu studiile, respectându
   • se cu prioritate dorinţa şi opinia tânărului;
   • responsabilizarea şi potenţarea beneficiarilor;
   • evaluarea cazurilor în scopul instituirii măsurilor de protecţie in unităţi rezidenţiale;
   • monitorizarea cazurilor post–reintegrare;
   • sprijin material
   • includerea copiilor/tinerilor din unităţile de tip rezidenţial în grupul ţintă al unor programe/proiecte care au drept obiectiv prevenirea excluziunii sociale;
   • reintegrarea în familie şi reinserţie socioprofesională.

  II. Servicii oferite beneficiarilor:

  • identificarea nevoilor beneficiarilor, întocmirea si implementarea planului de intervenţie personalizat;
  • informare cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au beneficiarii serviciului rezidential;
  • suport emoţional pentru copiii/tinerii din sistemul de protecţie;
  • evaluarea periodica a familiilor naturale in vederea reintegrarii familiale şi comunitare/sociale;
  • socializare şi petrecerea timpului liber
  • organizarea impreuna cu personalul din centrele de plasament a diverselor actiuni si manifestari dedicate copiilor si tinerilor din centre.

  Compartiment management de caz, plasament şi reintegrare familială

  • identifică copiii aflați în dificultate, studiază cauzele apariției acestei situații și propune măsuri pentru ieșirea din criză;
  • identifică și selectează familiile substitut în vederea plasării copiilor aflați în dificultate;
  • identifică nevoile copilului aflat în dificultate și propune instituirea unei măsuri de protecție specială;
  • evaluează persoana sau familia care prirneste un copil în plasament cu pnvrre la garantiile morale si conditiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in plasament;
  • evaluează persoana fizică sau familia care urmează a fi tutore cu privire la garanțiile morale și condițiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire, acordându-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului;
  • evaluează nevoile copilului și întocmește planul individualizat de protecție după primirea cererii de instituire a unei măsuri de protecție specială sau după ce Directorul DGASPC a dispus plasamentul în regim de urgență;
  • monitorizează și înregistrează evoluțiile intervenite în implementarea planului individualizat de protecție actualizându-l ori de câte ori se impune;
  • asigură suport psiho-emoțional copilului care urmează să fie dat în plasament într-o familie substitut sau instituție;
  • propune Comisiei pentru protecția copilului/conducerii sau sesizarea instanței judecătorești competente cu privire la instituirea unei măsuri de protecție de tip familial în vederea respectării interesului superior al copilului aflat în dificultate;
  • monitorizează trimestrial aplicarea hotărârilor de instituirea a măsurilor de protecție specială a copilului;
  • întocmește trimestrial rapoarte privind modul în care persoanele sau familiile cărora li s-au dat în plasament copii se ocupă în mod corespunzător de aceștia;
  • întocmește și prezintă Serviciului juridic contencios raportu referitor la copil, în toate cauzele care privesc aplicarea legii, care va cuprinde toate datele privind: personalitatea, starea fizicăși mentală a copilului, antecedentele socio medicale și educașționale ale copilului; condițiile în care copilul a crescut și în care a trăit; propuneriprivind persoana sau familia în care ar putea fi plasat copilul; orice alte date referitoare la creșterea și educarea copilului, care pot servi soluționării cauzei;
  • verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și sesizează comisia/instanța în vederea modificării sau a încetării măsurii în cazul în care ămprejurările s-au modificat;
  • acționează pentru prevenirea instituționalizării copilului aflat în dificultate, prin alternative de tip familial;
  • pregătește psiho-emoțional copilul în scopul revenirii în familia biologică sau într-o familie substitut, în vederea evitării traumelor socio afective;
  • pregătește copilul care are discernământ, pentru a fi capabil să hotărască alternativa favorabilă realizării intereselor sale majore;
  • sprijină și monitorizează activitatea de creștere și îngrijire a copilului și se asigură că familiile sunt informate, acceptă, înțeleg și acționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • asigură consilierea copilului și a familiei substitutiv dacă aceștia se confruntă cu situații pe care nu pot sau nu știu să le gestioneze;
  • propune includerea într-un program de consiliere psihologică sau logopedică în situația în care se impune acest lucru
  • se ocupă de consilierea părinţilor cu privire la consecinţele traumelor provocate copiilor prin abuz sau maltratare;
  • face sesizarea organelor în drept să intervină în situaţii limită;se ocupă de consilierea părinţilor cu privire la obţinerea suporturilor financiare şi/sau materiale la care au dreptul în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • se ocupă de colaborarea cu alte instituţii în vederea facilitării accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii;
  • colaborează cu reprezentanţii locali personal, prin adrese şi/sau telefonic în vederea depistării cazurilor care trebuie închise;
  • se ocupă de consilierea familiei extinse/substitutive pentru oferirea unei forme permanente de ocrotire a copilului; acordă ajutoare materiale şi financiare de urgenţă în condiţiile în care este posibilă acordarea lor.
  ÎNAPOI
Sari la conținut