Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Ascultă Pagina
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu handicap, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Suceava, îndeplinește, în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, următoarele atribuții de bază:

 • efectuează evaluarea complexă a adultului cu handicap la sediul propriu al instituţiei;
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată la sediul propriu al instituţiei;
 • efectuează evaluarea complexă a adultului cu handicap, în condițiile prevăzute de lege –  pentru persoanele nedeplasabile – la domiciliul sau reședința persoanei solicitante;
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată la domiciliu;
 • efectuează  reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la termen sau la solicitare, la sediul propriu al instituţiei;
 • întocmeşte raportul de reevaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap reevaluată, la termen sau la solicitare, la sediul propriu al instituţiei;
 • efectuează  reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la termen sau la solicitare, la domiciliul persoanei solicitante;
 • întocmeşte raportul de reevaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap reevaluată, la termen sau la solicitare, la domiciliul persoanei solicitante;
 • verifică și analizează documentele depuse în vederea evaluării/ reevaluări și solicită, dacă este cazul, prin comunicare scrisă, documentele necesare în vederea completării dosarului;
 • recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
 • recomandă, prin raportul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, măsuri de protecţie pentru adultul cu handicap, în condiţiile legii;
 • evaluează persoana solicitantă pentru atestare ca asistent personal profesionist;
 • verifică și evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist;
 • întocmeşte raportul de evaluare şi face recomandări comisiei pentru atestare sau neatestare ca asistent personal profesionist;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. 

PROCEDURA-CADRU

de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap

    ART. 1

    (1) Scopul prezentei proceduri-cadru este de a asigura cadrul unitar al evaluării persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

    (2) Pornind de la prevederile prezentei proceduri-cadru şi ţinând seama de cadrul legislativ care reglementează domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) va elabora proceduri proprii, detaliate, pentru activitatea de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

    ART. 2

    În înţelesul prezentei proceduri-cadru, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) persoanele cu handicap – persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale;
 2. b) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) – structură din cadrul DGASPC, înfiinţată în baza 88 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilă pentru evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap;
 3. c) evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap – proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a acestora; procesul presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei şi intervenţiei;
 4. d) raport de evaluare complexă – document care cuprinde date relevante privind evaluarea socială, medicală, psihologică, vocaţională, a nivelului de educaţie şi evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială a unei persoane, precum şi concluziile şi recomandările membrilor din echipa multidisciplinară, respectiv propunerea privind încadrarea sau neîncadrarea în grad şi tip de handicap;
 5. e) plan individual de servicii – documentul care fixează obiective pe termen scurt, mediu şi lung, precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap, prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială.

    ART. 3

    Procedura-cadru de evaluare prezintă următoarele caracteristici:

 1. a) este axată pe potenţialul de dezvoltare, integrare şi incluziune socială al adultului, evidenţiază ce ştie şi ce poate face adultul cu handicap, ce abilităţi şi deprinderi are sau poate dezvolta;
 2. b) este bazată pe modelul social al abordării dizabilităţii, presupunând o abordare integratoare a elementelor relevante: sănătate, grad de adaptare psihosocială, nivel de educaţie, grad de dezvoltare a abilităţilor profesionale;
 3. c) este unitară, în sensul că operează cu aceleaşi obiective, criterii, metodologii;
 4. d) este efectuată în echipă, toţi membrii echipei sunt implicaţi activ, fiecare lucrând complementar cu celălalt;
 5. e) respectă drepturile şi demnitatea persoanei cu handicap, precum şi principiul „Nimic pentru noi, fără noi!”, care constituie baza oricărei decizii luate în ceea ce priveşte persoana cu handicap.

    ART. 4

    Procedura-cadru de evaluare parcurge în mod obligatoriu următoarele domenii de specialitate:

 1. a) evaluarea socială, asigurată de asistenţi sociali;
 2. b) evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate;
 3. c) evaluarea psihologică, asigurată de psihologi;
 4. d) evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie ori pedagogi de recuperare;
 5. e) evaluarea nivelului de educaţie, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie sau pedagogi de recuperare;
 6. f) evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenţi sociali.

    ART. 5

    (1) SECPAH este format din persoane care au cel puţin următoarele specializări: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educaţie, pedagog de recuperare.

    (2) SECPAH are următoarele atribuţii principale:

 1. a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 2. b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 3. c) recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
 4. d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz;
 5. e) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 6. f) recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii.

    ART. 6

    Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplică pentru:

 1. a) persoanele care solicită încadrarea în grad şi tip de handicap;
 2. b) persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicită reevaluarea în vederea obţinerii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap;
 3. c) persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea de către DGASPC sau de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

    ART. 7

    (1) Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

 1. a) cerere-tip de evaluare complexă;
 2. b) copie de pe documentele de identitate;
 3. c) documente medicale:
 4. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
 5. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH;
 6. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
 7. investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;
 8. d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
 9. e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se constituie într-un dosar care va sta la baza evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

    (3) SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă.

    ART. 8

    (1) Dosarul se depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al acesteia la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC.

    (2) În cazul persoanelor menţionate la art. 6 lit. b), dosarul se depune cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.

    (3) În cazul persoanelor menţionate la art. 6 lit. c), convocarea se va face cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru reevaluare, urmând ca persoana cu handicap să se prezinte la data şi locul menţionate în convocare, cu documentele solicitate.

    (4) În cazul în care persoanele menţionate la art. 6 lit. c), supuse reevaluării, nu se prezintă la a doua convocare a SECPAH, directorul DGASPC dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură-cadru.

    (5) Dacă persoana cu handicap se prezintă la reevaluare în intervalul de 3 luni de la suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, prin dispoziţie a directorului executiv al DGASPC va primi drepturile aferente perioadei suspendării.

    (6) Dacă, în intervalul prevăzut la alin. (5), persoana cu handicap nu se prezintă la reevaluare, SECPAH va propune comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap neîncadrarea în grad şi tip de handicap.

    ART. 9

    (1) Dosarul se transmite la DGASPC de către primăria din localitatea de domiciliu/reşedinţă la care a fost efectuată depunerea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

    (2) Dosarele depuse la registratura DGASPC se transmit SECPAH în termen de 24 de ore de la înregistrare.

    ART. 10

    SECPAH verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 7 şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.

    ART. 11

    Evaluarea complexă a persoanelor adulte se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi a documentelor la SECPAH, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în vigoare.

    ART. 12

    (1) În cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale.

    (2) Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşedinţă, potrivit alin. (1), se suportă din bugetul DGASPC.

    ART. 13

    Activitatea de evaluare/reevaluare presupune următoarele etape:

 1. a) repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de către şeful SECPAH, în vederea efectuării evaluării complexe;
 2. b) analiza dosarului, care implică verificarea documentelor care trebuie să conţină informaţii relevante pentru constatarea deficienţei funcţionale, severităţii, tipului şi duratei estimate a acesteia, a dependenţei, a limitării de activitate şi a restricţiilor de participare. În această etapă se identifică eventuale documente suplimentare necesare în procesul de evaluare complexă;
 3. c) programarea persoanei pentru evaluare şi comunicarea datei, locului şi, după caz, a documentelor suplimentare solicitate;
 4. d) efectuarea de către echipa multidisciplinară a evaluării/reevaluării propriu-zise a persoanei solicitante şi, după caz, în prezenţa reprezentantului legal al acesteia. În această etapă se vor corela informaţiile din dosar cu cele rezultate în urma evaluării persoanei;
 5. e) întocmirea raportului de evaluare complexă, cu formularea propunerilor privind încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 7 la Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, şi cuprinde datele relevante rezultate în urma parcurgerii domeniilor de evaluare şi concluziile cu privire la propunerea de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap, la propunerea privind orientarea profesională şi, după caz, cu privire la propunerea privind luarea unei măsuri de protecţie. Propunerea privind încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap va respecta criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în vigoare.

    ART. 14

    SECPAH elaborează propunerea privind Programul individual de reabilitare şi integrare socială, în urma discuţiilor cu persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia.

    ART. 15

    (1) Dosarul persoanei care a solicitat încadrarea în grad şi tip de handicap şi raportul de evaluare complexă se înaintează secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care le înregistrează în registrul propriu de evidenţă şi care asigură transmiterea acestora comisiei de evaluare, în vederea stabilirii încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap.

    (2) În situaţia în care, din analiza dosarului persoanei cu handicap şi a raportului de evaluare complexă, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap constată că informaţiile conţinute de documentele transmise sunt insuficiente pentru luarea unei decizii, aceasta le va retransmite către SECPAH pentru reanalizare şi eventuală completare. (conf. ORDIN   Nr. 2298 din 23 august 2012, EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE)

 

ÎNAPOI
Sari la conținut