Serviciul de Asistență Maternală

Ascultă Pagina
Serviciul de Asistență Maternală

    Serviciul de asistență maternală asigura protecția copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent maternal profesionist, denumit în continuare AMP. Această protecție include și plasarea copilului în regim de urgență, plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu, copil cu deficiență, copil abuzat, copil cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA) în vederea
recuperării sale.    Serviciul de asistență maternală instrumentează și soluționează toate sesizările referitoare la copiii care necesită protecție prin îngrijirea lor de către un AMP.

Compartiment management de caz copii aflaţi în asistenţă maternală

 • evaluarea inițială, în urmă sesizării, a situației și a nevoilor copilului;
 • participare la procesul de identificare a asistentului maternal potrivit;
 • elaborarea recomandării privind măsura plasamentului la asistentul maternal selectat;
 • informarea copilului și, după caz, a familiei biologice a acestuia cu privire la măsura plasamentului, asistentul maternal la care va fi plasat copilul, procedurile și regulamente aplicate, etc;
 • coordonarea și efectuarea evaluării comprehensive a nevoilor copilului pentru care s-a stabilit măsura plasamentului la asistent maternal;
 • elaborarea și revizuirea planului individualizat de protecție a copilului;
 • întocmirea, păstrarea şi actualizarea dosarului personal al copilului;
 • monitorizarea situației copilului aflat în plasament la asistent maternal și elaborarea rapoartelor trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;
 • elaborarea rapoartelor periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială;
 • pregătirea copilului și a asistentului maternal în vederea acomodării acestora;
 • coordonarea activităţilor privind transferul copilului la domiciliul asistentului maternal și elaborarea planului inițial de acomodare a copilului în noul mediu de viață;
 • organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
 • coordonarea și relaționarea cu unitățile de învățământ, cu medicii de familie, cabinetele medicale de specialitate și unitățile sanitare, cu serviciile/instituțiile cu atribuții de formare profesională și facilitare a accesului pe piața muncii, cu serviciile/instituțiile cu responsabilități în domeniul asistenței sociale, în funcție de nevoile copiilor îngrijiți de asistenți maternali;
 • facilitarea menţinerii relaţiilor copilului cu familia să sau cu orice alte persoane relevante pentru viaţa acestuia;
 • monitorizarea respectării drepturilor copilului aflat în plasament la asistent maternal;
 • prevenirea oricăror posibile forme de abuz, neglijență sau exploatare a copilului și intervenția de urgență, conform legii, în situația identificării riscurilor sau cazurilor concrete;
 • organizarea și pregătirea copilului în vederea părăsirii serviciului social de tip familial;
 • realizarea instruirii specifice a asistentului maternal cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia;
 • întocmirea convenţiei de plasament;
 • participare la elaborarea planului anual de formare inițială și de instruire a asistentului maternal;
 • instruirea asistentului maternal cu privire la procedurile și regulamentele aplicabile la nivelul serviciilor sociale de tip familial;
 • acordarea de sprijin asistentului maternal la orice solicitare a acestora cu privire la asigurarea condițiilor optime pentru creșterea și îngrijirea copilului aflat sub măsura plasamentului;
 • participare la programe de formare profesională, în funcţie de nevoile de formare identificate de supervizor și coordonatorul serviciilor sociale de tip familial.

Compartiment management de caz asistenţi maternali

 • evaluarea capacităţii solicitanţilor de a oferi îngrijirea potrivită copilului în calitate de asistent maternal profesionist;
 • participare la procesul de identificare și selectare a asistentului maternal potrivit pentru copilul pentru care se recomandă măsura plasamentului;
 • sprijinirea şi monitorizarea activităţii asistentului maternal;
 • evaluarea anuală a activităţii asistenților maternali profesioniști;
 • organizarea procesului de atestare a asitenților maternali profesioniști, conform prevederilor legale în vigoare;
 • identificarea nevoilor de pregătire şi a potenţialului fiecărui asistent maternal, precum şi ale membrilor familiei acesteia;
 • participare la pregătirea solicitantului, în calitate de formator sau că persoană de suport a solicitantului pe parcursul pregătirii;
 • participarea la programe de instruire/formare profesională, în funcţie de nevoile de formare identificate de supervizor și de conducerea furnizorului de servicii sociale.

Compartiment asistenţi maternali

 • asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primeşte în plasament;

 • asigură copiilor un loc individualizat în cadrul locuinţei familiei, implicandu-se in amenajarea şi întreţinerea acestuia ca parte a întregii locuinţe a familiei, pentru a oferi condiţii de securitate, funcţionalitate;

 • asigură copiilor (cantitativ şi calitativ) hrana corespunzătoare vârstei;

 • formează autonomia copiilor în igiena personală, hrănire, viaţă sănătoasă;

 • asigură menţinerea stării de sănătate optime a copiilor;

 • asigură transmiterea de cunoştinţe şi deprinderi;

 • implică copii în activităţile cotidiene ale familiei;

 • organizează timpul liber, alături de membrii familiei;

 • dezvoltă relaţiile copiilor cu comunitatea;

 • se implică în stimularea dezvoltării personalităţii copilului;

 • se implică în dezvoltarea afectivităţii şi antrenează copilul în exprimarea opiniei;

 • întocmeşte si actualizează săptămânal Jurnalul copilului (o însemnare a celor mai importante fapte petrecute în săptămâna respectivă), în ceea ce privește:

  • 1. orice problemă apărută în evoluţia copilului
  • 2. orice tratament administrat copilului
  • 3. întâlnirile cu rude de până la gradul IV sau alte persoane de referinţă pentru copil
  • 4. lista cu obiectele achiziţionate (îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, rechizite)
 • păstrează actele în dosarul fiecărui copil aflat în plasament;

 • participă la cursuri de formare şi de perfecţionare.

ÎNAPOI
Sari la conținut