Centrul de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava

Ascultă Pagina
Centrul de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava
 • 1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat
 • 2. Modul de tip familial "Micul Prinţ"
 • 3. Casa de tip familial "Colţ Alb"
 • 4. Apartament Social nr. 1 – Suceava
Adresa: Suceava
Telefon: 0230/ 551 449
Șef Centru: Rodica Ilisei

 

CENTRUL DE SERVICII MULTIFUCTIONALE DE TIP REZIDENTIAL

 

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Abuzat, Neglijat şi Exploatat/ Telefonul Copilului

Modulul de Tip Familial,,Micul Prinţ” Suceava

Dragoş Vodă nr.10 Suceava

Casa de Tip Familial,,Colţ Alb” Suceava

B-dul George Enescu nr.18 A

Apartament Social nr. 1 – Suceava

                                Cartier  Cuza Vodă, str. Tineretului, nr. 8,  bloc 127, sc. D, ap. 2  jud. Suceava

Compartimentul Echipa Mobila- Gura Humorului

Compartiment Echipa Mobila – Siret

Compartiment Echipa Mobila – Falticeni

Compartiment pentru sprijinirea victimelor infractiunilor

 

DESCRIERE SERVICIULUI:

Centrul de Servicii Multifuncţionale de Tip Rezidenţial, denumit în continuare C.S.M.T.R., este organizat ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Suceava, fără personalitate juridică, având sediul în Suceava, Str. Dragoş Vodă, nr 10, judeţul Suceava.

            Atribuirea sau schimbarea de denumire a C.S.M.T.R se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean Suceava, conform prevederilor legale în vigoare.

Centrul de Serviciile Multifuncţionale de Tip Rezidenţial se organizează  în 8 servicii, astfel:

 • Modulul de tip familial,,Micul Prinţ”
 • Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Abuzat, Neglijat şi Exploatat /Telefonul Copilului
 • Casa de Tip Familial,,Colţ Alb” Suceava
 • Compartiment Echipa Mobila, Gura Humorului,
 • Compartiment Echipa Mobila , Siret,
 • Compartiment Echipa Mobila, Falticeni,
 • Apartamentul Social nr. 1 Suceava,
 • Compartiment pentru sprijinirea victimelor infractiunilor

 

Principiile care stau la baza activităţii C.S.M.T.R. sunt:

 1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 2. b) deschiderea către comunitate;
 3. c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
 4. d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 5. e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. f) respectarea demnităţii copilului;
 7. g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul sau de maturitate;
 8. h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
 9. i) menţinerea împreuna a fraţilor;
 10. j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 11. k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 12. l) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
 13. m) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 14. n) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 15. o) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

Serviciile sociale furnizate de C.S.M.T.R. sunt în conformitate cu standardele generale de calitate,  cât şi a standardelor minime obligatorii, conform legislaţiei în vigoare.

            Pachetul de servicii sociale şi medicale precum şi modul de acordare a acestora sunt stabilite potrivit reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu condiţiile de acreditare şi licenţiere.

            Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor aprobată în condiţiile legii.

    Condiţiile de acces/admitere în C.S.M.T.R. sunt următoarele:

          Acte necesare instituirii măsurii de plasament :

 Pentru copil:

                  – Cerere sau sesizare pentru instituirea unei masuri de protectie specială

                  – Certificat de naştere: original şi copie;

                  – Adeverinţă medicală de la medicul de familie;

                  – Dovada de vaccinări de la medicul de familie;

                  – Adeverinţă de elev de la şcoală/adeverinţă de la grădiniţă;

                  – Original /Copie C.I  (daca este cazul);

 Pentru părinţi :

– B.I/ C.I. parinti (copie) ;

– Adeverinţă medicală părinti

– Adeverinţă de venit parinti

– Certificat de deces mama/ tata -copie (dacă este cazul)

– Certificat de căsătorie -copie (dacă este cazul)

– Sentinţă de divorţ   copie(dacă este cazul)

Documente întocmite de responsabilul de caz:

– Evaluarea intitiala SPSPC;

– Ancheta socială;

– Evaluarea psihologica;

– Plan Individual de Protectie;

– Raport psihosocial cu propunerea de instituirii  măsurii de plasament:

– Opinia scrisă a copilului;

– Declaratia de acord a părintilor/ reprezentantului legal.

Decizia de admitere/respingere  în centru se stabileste de către:

– CPC – Comisia pentru  Protecta Copilului la nivel judetean, în cazul în care există acordul părintlor conform legislatiei in vigoare,

    -Instanta  Judecătorească, la cererea Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului ;

Condiţii de încetare a serviciilor :

Servicul   rezidential asigură pregătirea corespunzătoare a iesirii copilului/ tânărului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viată independentă si a altor conditii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială si/ sau socio-profesională.

 

PIP poate avea drept finalitate, dupa caz:

 1. a) reintegrarea in familie;
 2. b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protectie a copilului;
 3. c) adoptia internă.

O situatie specială o reprezintă transferul beneficiarului de la un centru de plasament la alt centru în cadrul SR. Transferul beneficiarului de la un centru la altul se realizează  la hotararea echipei de profesionisti, a persoanei de referintă si a managerului de caz.

 

Centrul de Servicii Multifuncţionale de Tip Rezidenţial are următoarele atribuţii:

 

– asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;

– asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si supraveghere permanentă a beneficiarilor;

– asigură paza şi securitatea beneficiarilor

– asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor

– asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultura

– asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

– asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

– asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

– urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

– asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber;

– asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;

– promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;

– informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecţia copilului, în ce mai scurt timp de la producerea evenimentului;

– asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial vătămător;

– colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său;

– exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei Generale.

             Centrul de Servicii Multifunctionale de Tip Rezidential Suceava este angajat in numeroase parteneriate cu fundatii( Blue Heron Fundation, Asociatia Lindenfeld- programul Ajungem Mari, Asociatia Tineri de Succes), unitati de invatamant din municipiul Suceava si alte institutii : Politia Municipiului Suceava, Spitalul Judetean Sfantul Ioan cel Nou Suceava, Biblioteca Judeteana I.C.Sbierea Suceava.

I. CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ A COPILULUI ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT Si TELEFONUL COPILULUI

 Structura de personal :  Inspector de specialitate;

                                       Psiholog;

                                       Asistent  social;

                                       Asistent medical;

                                       Educator;

                                       Referent;

                                       Spreveghetor de noapte;

                                                             

 Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului  Abuzat, Neglijat şi Exploatat este o componentă funcţională a C.S.M.T.R.Suceava., fiind infiintat prin hotararea CJ nr. 7/16.02.2000, cu rolul de a asigura:

 • protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în regim de urgenţă până la reintegrarea în familie, plasamentul la o familie substitutivă casa de tip familial, apartament social ;
 • înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, consilierea telefonică în aceste situaţii şi intervenţia promtă în cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile.

             

Tipologia serviciilor furnizate

  Compartimentul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate la indicativul 1.2. din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială  şi structura orientativă de personal de specialitate, respectiv:

 • primire şi găzduire temporară;
 • asistenţă medicală şi îngrijire;
 • suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică;
 • educare informala si nonformala;
 • reintegrare familială şi comunitară.

 Beneficiarii compartimentului

    În cadrul compartimentului pot fi primiţi 15 copii abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, copii repatriaţi, copii victime ale traficului de persoane, copii ai străzii cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani fara dizabilitati, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Suceava.

    Beneficiarii direcţi ai compartimentului sunt copiii separaţi temporar de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii a măsurii plasamentului în regim de urgenţă.

    Accesul beneficiarilor în cadrul serviciului se face în baza dispoziţiilor de plasament în regim de urgenţă, emise de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau de către Instanţa Judecătorească, în urma evaluărilor iniţiale a situaţiei copiilor realizate de către echipa mobilă de intervenţie din cadrul  DGASPC .

 

 1. MODULUL DE TIP FAMILIAL,, MICUL PRINŢ

Structura de personal: – asistent social;

 • referent;
 • muncitor calificat;

      Modul de tip familial,,Micul Prinţ” este o componentă funcţională a C.S.M.T.R.Suceava., în care pot  fi protejaţi un numar de 12 copii ,infiintat prin hotararea CJ Suceava, nr.7/16.02.2000.

     Centrul are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, de către Comisia pentru Protecţia Copilului sau Instanţa Judecătorească.

a)  Tipologia serviciilor furnizate

Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială  şi structura orientativă de personal de specialitate , respectiv:

 • găzduire pe perioadă nedeterminată
 • asistenţă medicală şi îngrijire
 • suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică
 • educare
 • socializare şi petrecere a timpului liber
 • reintegrare familială şi comunitară

 

b). Beneficiarii centrului

   În centru pot fi primiţi 12 copii cu vârsta între 8-26 ani, aflaţi în  situaţii de dificultate, de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Suceava.

  Beneficiarii direcţi ai centrului sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului de către Comisia pentru Protecţia Copilului sau Instanţa Judecătorească.

   Accesul beneficiarilor în cadrul serviciului se face în baza măsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului sau Instanţa Judecătorească

    În cadrul centrului de plasament fiecare copil este protejat în baza unui plan individualizat de protecţie, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.

 Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz din cadrul DGASPC Suceava .

 

III. CENTRUL DE PLASAMENT DE TIP FAMILIAL,,COLŢ ALB”

Structura de personal: – asistent social;

 • inspector de specialitate;
 • educator;
 • referent;
 • supreveghetor de noapte;
 • sofer;
 • muncitor calificat;

          Centrul de Plasament de Tip Familial  ,,Colţ Alb” – Suceava” este o instituţie de ocrotire de tip rezidenţial din cadrul Centrului de Serviciilor Multifuncţionale de Tip Rezidenţial Suceava, infiintat in anul 2001 HC nr. 64/30.03.2001, ce are ca obiectiv drept furnizarea/asigurarea accesului copiilor /tinerilor pe o perioadă nedeterminată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării şi integrării familiale şi socio-profesionale.

         Instituţia are o capacitate de 12 locuri pentru copiii şi tinerii aflaţi în dificultate, normal dezvoltaţi din punct de vedere fizic şi psihic proveniţi din familii dezorganizate sau cu situaţii materiale precare, părinţi decedaţi etc…, de pe  raza  jud. Suceava cu vârste cuprinse între 8-26 ani.

a)  Tipologia serviciilor furnizate

Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială  şi structura orientativă de personal de specialitate, respectiv:

 • găzduire pe perioadă nedeterminată
 • asistenţă medicală şi îngrijire
 • suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică
 • educare
 • socializare şi petrecere a timpului liber
 • reintegrare familială şi comunitară

 

b). Beneficiarii centrului

   În centru pot fi primiţi 12 copii cu vârsta între 8 – 26 ani, fara dizabilitati, aflaţi în  situaţii de dificultate, de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Suceava.

  Beneficiarii direcţi ai centrului sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului de către Comisia pentru Protecţia Copilului sau Instanţa Judecătorească.

   Accesul beneficiarilor în cadrul serviciului se face în baza măsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului sau Instanţa Judecătorească

    În cadrul centrului de plasament fiecare copil este protejat în baza unui plan individualizat de protecţie, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.

 Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz din cadrul DGASPC Suceava .

 

 1. APARTAMENT SOCIAL Nr. 1 Suceava este compus din 3 camere decomandate ,o bucătărie, o baie, două debarale . Are o suprafată utilă de 54,18 metri pătrati. Apartamentul Social nr.1 este situat la parterul unui bloc de locuinte si este donat de Organizatia,,Salvati Copiii” către DGASPC din anul 2003.

    În această locatie stau 4 tinere cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani care sunt indrumate si sprijinite sa invete sa se gospodăreasca, cheltuielile pentru încălzire, apă rece, apă caldă, canal, întretinere casa scării sunt plătite de către personalul responsabil cu apartamentul social .

Structura de personal: – educator;

– instructor de educatie;

 

 1. COMPARTIMENTE ECHIPE MOBILE (Gura Humorului, Siret, Falticeni)

Structura de personal: – asistent social ;

 • psiholog;
 • logoped;
 • kinetoterapeut;

Date de contact: Echipa mobila Falticeni

Adresă: Alea Căminului, nr.2, Fălticeni, judetul Suceava

Telefon/fax: 0734887696/0230983

Adresa de e-mail: rodicailisei@yahoo.com, ilisei.rodica@dpcsv.ro

Sef centru: Rodica Ilisei

Date de contact: Echipa mobila Gura Humorului

Adresă: Strada Sf. Mihail, nr. 29, Gura Humorului, judetul Suceava

Telefon/fax: 0734887697/ 0230983

Adresa de e-mail: rodicailisei@yahoo.com, ilisei.rodica@dpcsv.ro

Sef centru: Rodica Ilisei

Date de contact: Echipa mobila Siret

Adresă: Strada Carpati, nr. 4, Siret, judetul Suceava

Telefon/fax: 0734887695/ 0230983

Adresa de e-mail: rodicailisei@yahoo.com, ilisei.rodica@dpcsv.ro

Sef centru: Rodica Ilisei

       Beneficiari:

    Beneficiarii Compartimentului Echipe Mobile cuprinde următoarele categorii:

 • copii cu dizabilităti
 • copii proveniti din sesizările venite la Telefonul Copilului
 • copii cu părintii plecati la muncă în străinătate aflati în monitorizarea echipei cât si proveniti din sesizări primite de la primăriile din localitătile limitrofe.

    Nu există categorii de vârste.

Echipele  Mobile Fălticeni, Siret , Gura Humorului a luat fiintă în urma unui proiect Phare, în anul 2009.         Scopul lor este acela de a oferi servicii sociale, logopedice, psihologice si kinetoterapeutice  copiilor cu dizabilităti din comunitate, aflati in familii naturale sau în plasament maternal, prin predare de competente parintilor/ tutorilor, în vederea recuperării totale sau partiale, a integrării/ reintegrării sociale, a prevenirii abandonului( familial si scolar) si a cresterii acceptării si solidaritătii la nivelul comunitătii.

        Ideea  de baza a serviciului este  educarea părintelui/reprezentantului legal si transferul de competente de la specialisti către acesta. Motiv pentru care s-a încercat mereu implicarea familiei beneficiarului în procesul recuperării prin efectuarea exercitiilor împreună  cu părintele sau tutorele, trasarea temelor, verificarea acestora în cadrul vizitei următoare si apoi verificarea progreselor si a rezultatelor obtinute. Specialistii lucrează împreună cu părintele la fiecare sedintă, acesta din urmă având obligatia să respecte zilnic programul de recuperare stabilit.

         Pe lângă copiii cu dizabilităti, de consiliere psihologică si socială se bucură si copiii ai căror părinti sunt plecati la muncă în străinătate, cazuri aflate deja în monitorizare, cât si cazuri noi primite prin sesizări de la primăriile de peraza judetului Suceava.

         Compartimentul Echipe Mobile se ocupă si de sesizările primite la Telefonul copilului prin deplasare in teren.

 

VI COMPARTIMENTUL PENTRU SPRIJINIREA VICTIMELOR INFRACTIUNILOR:

Structura de personal: – asistent social;

 • psiholog;
 • consilier juridic;

Sediul: Dragos Voda ,  nr. 10, Suceava

Telefon/Fax:  0230/551449

Adresa de e-mail: rodicailisei@yahoo.com, ilisei.rodica@dpcsv.ro

Sef Centru : RODICA ILISEI    tel. 0731199696

 

Compartimentul pentru sprijinirea victimelor infractiunilor este o componentă funcţională a C.S.M.T.R.Suceava., fiind infiintat prin hotararea CJ nr. 138/30.10.2020, cu rolul de a asigura asistenta juridica, psihologica si sociala persoanelor victime ale infractiunilor si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare (legea nr. 211 din 27 mai 2004, actualizata prin O.U.G. nr. 24 din 10 aprilie 2019).

 Orice persoană victimă a unei infracțiuni are dreptul de a fi recunoscută ca atare din momentul identificării, de a fi tratată cu respect, profesionalism, de a beneficia de protecție și sprijin individualizate, de a obține compensații financiare și de a i se restabili drepturile. De aceleași drepturi beneficiază și membrii familiei acesteia.

 Măsurile de informare, sprijin și protecție, inclusiv evaluarea, acordate în condițiile prezentei legi nu sunt condiționate de introducerea unei plângeri în fața organelor de urmărire penală.

             Informarea, sprijinirea și protecția victimelor infracțiunilor se realizează cu respectarea următoarelor principii generale:

 1. a)respectarea nevoilor victimei – activitatea de informare, sprijin și protecție a victimelor infracțiunilor este subordonată scopului atenuării efectelor negative ale infracțiunii și reparării prejudiciilor de orice tip, inclusiv de ordin psihic, suferite de către victimă ca urmare a comiterii infracțiunii;
 2. b)evitarea victimizării secundare și respectarea demnității umane – activitatea de informare, sprijin și protecție se va realiza cu respectarea demnității victimelor și evitarea victimizării secundare;
 3. c)respectarea siguranței victimei – activitatea de informare, sprijin și protecție se desfășoară în așa fel încât aceasta să nu afecteze siguranța victimei și să nu o expună la comiterea de noi fapte prevăzute de legea penală;
 4. d)nediscriminarea – recunoașterea statutului de victimă și asigurarea accesului la serviciile de sprijin și protecție se realizează fără discriminare pe baza criteriilor precum: rasa, naționalitatea, cetățenia, originea etnică sau socială, limba, religia sau credința, opiniile politice sau de oricare altă natură, bunurile de care dispune, dizabilitatea, vârsta, sexul, orientarea sexuală, statutul acestora din punctul de vedere al reședinței sau sănătatea;
 5. e)complementaritatea și abordarea integrată – pentru asigurarea unui răspuns rapid și eficient la nevoile speciale ale victimelor infracțiunilor, măsurile de informare, de sprijin și de protecție a victimelor infracțiunilor trebuie corelate și abordate integrat cu alte măsuri și servicii din domenii conexe: economic, de ocupare, educațional, sănătate;
 6. f)participarea în procesul de luare a deciziei – victimele sunt consultate cu privire la toate deciziile/măsurile care le vizează, în toate etapele procedurilor de referire/furnizare a serviciilor de sprijin și protecție, conform prezentei legi;
 7. g)interesul superior al copilului – în cazul în care victima este un copil, se asigură luarea în considerare în primul rând a interesului superior al acestuia, evaluat în mod individual, așa cum este acesta definit în Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h)confidențialitatea – activitatea de informare, sprijin și protecție a victimelor se realizează cu păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;
 9. i)siguranța victimei – procedura de referire, precum și furnizarea serviciilor de informare, sprijin și protecție sunt realizate astfel încât să se asigure securitatea personală a victimei și a membrilor familiei în situațiile în care se impune;
 10. j)celeritatea – victimele infracțiunilor au dreptul la asigurarea serviciilor de informare, sprijin și protecție conform prezentei legi în mod prompt, astfel încât efectele negative ale comiterii infracțiunii să nu se agraveze.

Serviciile de sprijin și protecție acordate victimei infracțiunii ori membrilor familiei acesteia se asigură de către direcțiile generale, gratuit, la solicitarea victimei ori membrilor familiei acesteia, putând fi furnizate și de serviciile publice de asistență socială de la nivelul orașelor, municipiilor, comunelor, precum și de furnizorii de servicii sociale privați, în condițiile prevăzute  in legislatia in vigoare.

ÎNAPOI
Sari la conținut