Servicii Multifuncţionale de Tip Rezidenţial

Ascultă Pagina
Servicii Multifuncţionale de Tip Rezidenţial
 • 1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat TELEFONUL COPILULUI
 • 2. Modul de tip familial "Micul Prinţ"
 • 3. Casa de tip familial "Colţ Alb"
 • 4. Centrul de Plasament "Speranţa" Suceava
Adresa: Suceava
Telefon: 0230/ 551 449
Șef Centru: Rodica Ilisei

Servicii Multifunctionale de tip Rezidential

 

Centrul de Servicii Multifuncţionale de Tip Rezidenţial, denumit în continuare C.S.M.T.R., este organizat ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Suceava, fără personalitate juridică, având sediul în Suceava, Str. Dragoş Vodă, nr 10, judeţul Suceava.

Atribuirea sau schimbarea de denumire a C.S.M.T.R se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean Suceava, conform prevederilor legale în vigoare.

Centrul de Serviciile Multifuncţionale de Tip Rezidenţial se organizează în 8 servicii, astfel:

 • Modulul de tip familial,,Micul Prinţ”
 • Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Abuzat, Neglijat şi Exploatat și Telefonul Copilului
 • Casă de Tip Familial,,Colţ Alb” Suceava
 • Compartiment Echipa Mobilă, Gură Humorului,
 • Compartiment Echipa Mobilă , Siret,
 • Compartiment Echipa Mobilă, Fălticeni,
 • Centrul de Plasament “Speranţa” Suceava,
 • Apartamentul Social nr. 1 Suceava,

Principiile care stau la baza activităţii C.S.M.T.R. sunt:

 • a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
 • b) deschiderea către comunitate; 
 • c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt și deschiderea centrului către comunitate; 
 • d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 
 • e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
 • f) respectarea demnităţii copilului; 
 • g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţînându-se cont de vârsta şi de gradul sau de maturitate; 
 • h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament; 
 • i) menţinerea împreuna a fraţilor; 
 • j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului; 
 • k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului; 
 • l) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă; 
 • m) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 
 • n) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
 • o) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.

Serviciile sociale furnizate de C.S.M.T.R. sunt în conformitate cu standardele generale de calitate, cât şi a standardelor minime obligatorii, conform legislaţiei în vigoare.

Pachetul de servicii sociale şi medicale precum şi modul de acordare a acestora sunt stabilite potrivit reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu condiţiile de acreditare şi licenţiere.

Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor aprobată în condiţiile legii.

Condiţiile de acces/admitere în CSMTR sunt următoarele:

Acte necesare instituirii măsurii de plasament :

Pentru copil:

 • – Cerere sau sesizare pentru instituirea unei protecție specială 
 • – Certificat de naştere: original şi copie;
 • – Adeverinţă medicală de la medicul de familie; 
 • – Dovadă de vaccinări de la medicul de familie; 
 • – Adeverinţăde elev de la şcoală/adeverinţă de la grădiniţă;
 • – Original /Copie C.I (dacă este cazul);

 Pentru părinţi :

 • – B.I/ C.I. părinți (copie) ;
 • – Adeverinţă medicală părinti 
 • – Adeverinţă de venit părinți 
 • – Certificat de deces mama/ tată – copie (dacă este cazul) 
 • – Certificat de căsătorie – copie (dacă este cazul) 
 • – Sentinţă de divorţ copie (dacă este cazul)

Documente întocmite de responsabilul de caz:

 • – Evaluarea intitiala SPSPC;
 • – Anchetă socială;
 • – Evaluarea internă elaborată de către psihologul serviciului rezidențial.
 • – Plan Individual de Protecție;
 • – Raport psihosocial cu propunerea instituirii măsurii de plasament:
 • – Opinia scrisă a copilului;
 • – Declarația de acord a părinților/ reprezentantului legal.

Decizia de admitere/respingere în centru se stabilește de către:

 • – CPC – Comisia pentru Protectă Copilului la nivel județean, în cazul în care există acordul părinților conform legislației în vigoare,
 • – Instanța Judecătorească, la cererea Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului ;

Condiţii de încetare a serviciilor :

Servicul rezidențial asigură pregătirea corespunzătoare a ieșirii copilului/ tânărului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viată independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială și/ sau socio-profesională.

PIP poate avea drept finalitate, după caz:

 • a) reintegrarea în familie;
 • b) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului;
 • c) adopția internă.

O situație specială o reprezintă transferul beneficiarului de la un centru de plasament la alt centru în cadrul SR. Transferul beneficiarului de la un centru la altul se realizează la hotărârea echipei de profesioniști, a persoanei de referintă și a managerului de caz.

Centrul de Servicii Multifuncţionale de Tip Rezidenţial are următoarele atribuţii:

 • asigură cazarea, hrană, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
 • asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • asigură pază şi securitatea beneficiarilor
 • asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor
 • asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură
 • asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;
 • asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
 • asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
 • urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate; 
 • asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber;
 • asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
 • promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
 • informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecţia copilului, în ce mai scurt timp de la producerea evenimentului;
 • asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial vătămător;
 • colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează muncă în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său;
 • exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei Generale.

Centrul de Servicii Multifuncționale de Tip Rezidențial Suceava este angajat în numeroase parteneriate cu fundații( Blue Heron Fundation, Asociația Lindenfeld- programul Ajungem Mari, Club Top 41 SV, S.C. Carmen’S Style S.R.L., Asociația AIESEC Suceava, Asociația Tineri de Succes, Fundația Speologică Club Speo Bucovina ), unități de învățământ din municipiul Suceava și alte instituții : Poliția Municipiului Suceava, Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou Suceava, Biblioteca Județeană I.C.Sbierea Suceava.

 

1. CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ A COPILULUI ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT SI TELEFONUL COPILULUI

Structura de personal:

 • Inspector de specialitate;
 • Asistent social;
 • Asistent medical;
 • Educator;
 • Referent;
 • Spreveghetor de noapte;
 • Sofer;
 • Paznic;

 Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Abuzat, Neglijat şi Exploatat este o componentă funcţională a C.S.M.T.R.Suceava., fiind infiintat prin hotararea CJ nr. 7/16.02.2000, cu rolul de a asigura:

 • protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în regim de urgenţă până la reintegrarea în familie, plasamentul la o familie substitutivă sau într-un centru de plasament;
 • înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, consilierea telefonică în aceste situaţii şi intervenţia promtă în cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile.

Este o componentă funcţională din cadrul C. S.M.T.R., cu rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în regim de urgenţă până la reintegrarea în familie, plasamentul la o familie substitutivă sau într-un centru de plasament.

Tipologia serviciilor furnizate

Compartimentul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate la indicativul 1.2. din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal de specialitate, respectiv:

 • primire şi găzduire temporară
 • asistenţă medicală şi îngrijire
 • suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică
 • educare
 • reintegrare familială şi comunitară

Beneficiarii compartimentului

În cadrul compartimentului pot fi primiţi 15 copiiabuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, copii repatriaţi, copii victime ale traficului de persoane, copii ai străzii cu vârsta cuprinsă între 2-18 ani fara dizabilitati, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Suceava .

Beneficiarii direcţi ai compartimentului sunt copiii separaţi temporar de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii a măsurii plasamentului în regim de urgenţă.

Accesul beneficiarilor în cadrul serviciului se face în baza dispoziţiilor de plasament în regim de urgenţă, emise de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau de către Instanţa Judecătorească, în urma evaluărilor iniţiale a situaţiei copiilor realizate de către echipa mobilă de intervenţie din cadrul DGASPC.

2. MODULUL DE TIP FAMILIAL ,, MICUL PRINŢ” 

Structura de personal:

 • Asistent social;
 • Psiholog;
 • Referent;
 • Muncitor calificat;

Modul de tip familial,,Micul Prinţ” este o componentă funcţională a C.S.M.T.R.Suceava., în care pot fi protejaţi un numar de 12 copii ,infiintat prin hotararea CJ Suceava, nr.7/16.02.2000.

Centrul are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, de către Comisia pentru Protecţia Copilului sau Instanţa Judecătorească.

a) Tipologia serviciilor furnizate

Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal de specialitate , respectiv:

 • găzduire pe perioadă nedeterminată
 • asistenţă medicală şi îngrijire
 • suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică
 • educare
 • socializare şi petrecere a timpului liber
 • reintegrare familială şi comunitară

b). Beneficiarii centrului

În centru pot fi primiţi 12 copii cu vârsta între 8– 26 ani, aflaţi în situaţii de dificultate, de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Suceava.

Beneficiarii direcţi ai centrului suntcopiii separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului de către Comisia pentru Protecţia Copilului sau Instanţa Judecătorească.

Accesul beneficiarilor în cadrul serviciului se face în bazamăsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului sau Instanţa Judecătorească 

În cadrul centrului de plasament fiecare copil este protejat în baza unui plan individualizat de protecţie, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.

Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz din cadrul DGASPC Suceava .

3. CENTRUL DE PLASAMENT DE TIP FAMILIAL „COLŢ ALB”

Structura de personal:

 • Asistent social;
 • Inspector de specialitate;
 • Educator;
 • Referent;
 • Supreveghetor de noapte;
 • Sofer;
 • Muncitor calificat;

Centrul de Plasament de Tip Familial ,,Colţ Alb” – Suceava” este o instituţie de ocrotire de tip rezidenţial din cadrul Centrului de Serviciilor Multifuncţionale de Tip Rezidenţial Suceava, infiintat in anul 2001 HC nr. 64/30.03.2001, ce are ca obiectiv drept furnizarea/asigurarea accesului copiilor /tinerilor pe o perioadă nedeterminată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării şi integrării familiale şi socio-profesionale.

Instituţia are o capacitate de 13 locuri pentru copiii şi tinerii aflaţi în dificultate, normal dezvoltaţi din punct de vedere fizic şi psihic proveniţi din familii dezorganizate sau cu situaţii materiale precare, părinţi decedaţi etc…, de pe raza jud. Suceava cu vârste cuprinse între 8-26 ani.

a) Tipologia serviciilor furnizate

Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal de specialitate, respectiv:

 • găzduire pe perioadă nedeterminată
 • asistenţă medicală şi îngrijire
 • suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică
 • educare
 • socializare şi petrecere a timpului liber
 • reintegrare familială şi comunitară

b). Beneficiarii centrului

În centru pot fi primiţi 13 copii cu vârsta între 8 – 26 ani, fara dizabilitati, aflaţi în situaţii de dificultate, de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Suceava.

Beneficiarii direcţi ai centrului suntcopiii separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului de către Comisia pentru Protecţia Copilului sau Instanţa Judecătorească.

Accesul beneficiarilor în cadrul serviciului se face în bazamăsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului sau Instanţa Judecătorească 

În cadrul centrului de plasament fiecare copil este protejat în baza unui plan individualizat de protecţie, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.

Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz din cadrul DGASPC Suceava .

4. CENTRUL DE PLASAMENT „SPERANȚA” SUCEAVA

Structura de personal:

 • Asistent social;
 • Inspector de specialitate;
 • Educator;
 • Referent;
 • Asistent medical;
 • Muncitor calificat;
 • Sofer;
 • Supreveghetor de noapte;
 • Paznic;
 • Ingrijitor;
 • Spalatoreasa;

Centrul de Plasament „SPERANŢA” – Suceava” este o instituţie de ocrotire de tip rezidenţial din cadrul Serviciilor Multifuncţionale de Tip Rezidenţial Suceava, ce are ca obiectiv drept furnizarea/asigurarea accesului copiilor /tinerilor pe o perioadă nedeterminată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării şi integrării familiale şi socio-profesionale.

Instituţia are o capacitate de 30 locuri pentru copiii şi tinerii aflaţi în dificultate, normal dezvoltaţi din punct de vedere fizic şi psihic proveniţi din familii dezorganizate sau cu situaţii materiale precare, părinţi decedaţi etc…, de pe raza jud. Suceava cu vârste cuprinse între3-26 ani.

a) Tipologia serviciilor furnizate

Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal de specialitate, respectiv:

 • găzduire pe perioadă nedeterminată
 • asistenţă medicală şi îngrijire
 • suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică
 • educare
 • socializare şi petrecere a timpului liber
 • reintegrare familială şi comunitară

b). Beneficiarii centrului

În centru pot fi primiţi 30  copii cu vârsta între 8 – 26 ani, aflaţi în situaţii de dificultate, de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Suceava.

Beneficiarii direcţi ai centrului suntcopiii separaţi, temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului de către Comisia pentru Protecţia Copilului sau Instanţa Judecătorească.

Accesul beneficiarilor în cadrul serviciului se face în bazamăsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului sau Instanţa Judecătorească 

În cadrul centrului de plasament fiecare copil este protejat în baza unui plan individualizat de protecţie, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.

Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz din cadrul DGASPC Suceava .

5. APARTAMENT SOCIAL NR. 1

Este compus din 3 camere decomandate ,o bucătărie, o baie, două debarale . Are o suprafată utilă de 54,18 metri pătrati. Apartamentul Social nr.1 este situat la parterul unui bloc de locuinte si este donat de Organizatia,,Salvati Copiii” către DGASPC din anul 2003.

În această locatie stau 4 tinere asistate de centrul nostru cu vârsta cuprinsă între 19- 23 ani care se autogospodăresc singure: îsi fac mâncare din alocatia de hrană virată lunar pe card în cuantum de 16,6 ron/zi, iar cheltuielile pentru încălzire,apă rece,apă caldă,canal,întretinere casa scării sunt plătite de către responsabila cu apartamentul social .

Structura de personal:

 • referent;
 • psiholog;
 • inspector de specialitate;

6. COMPARTIMENTE ECHIPE MOBILE (Gura Humorului, Siret, Falticeni)

Structura de personal:

 • Asistent social;
 • Psiholog;
 • Logoped;
 • Kinetoterapeut;

Date de contact: Echipa mobila Falticeni

Adresă: Alea Căminului, nr.2, Fălticeni, judetul Suceava

Telefon/fax: 0734887696

Sef centru: Rodica Ilisei

Date de contact: Echipa mobila Gura Humorului

Adresă: Strada Sf. Mihail, nr. 29, Gura Humorului, judetul Suceava

Telefon/fax: 0734887697

Sef centru: Rodica Ilisei

Date de contact: Echipa mobila Siret

Adresă: Strada Carpati, nr. 4, Siret, judetul Suceava

Telefon/fax: 0734887695

Sef centru: Rodica Ilisei

Beneficiari:

Beneficiarii Compartimentului Echipe Mobile cuprinde următoarele categorii: 

 • copii cu dizabilităti
 • copii proveniti din sesizările venite la Telefonul Copilului
 • copii cu părintii plecati la muncă în străinătate aflati în monitorizarea echipei cât si proveniti din sesizări primite de la primăriile din localitătile limitrofe. 

Nu există categorii de vârste.

Echipele Mobile Fălticeni, Siret , Gura Humorului a luat fiintă în urma unui proiect Phare, în anul 2009. Scopul lor este acela de a oferi servicii sociale, logopedice, psihologice si kinetoterapeutice copiilor cu dizabilităti din comunitate, aflati in familii naturale sau în plasament maternal, prin predare de competente parintilor/ tutorilor, în vederea recuperării totale sau partiale, a integrării/ reintegrării sociale, a prevenirii abandonului( familial si scolar) si a cresterii acceptării si solidaritătii la nivelul comunitătii.

Ideea de baza a serviciului este educarea părintelui/reprezentantului legal si transferul de competente de la specialisti către acesta. Motiv pentru care s-a încercat mereu implicarea familiei beneficiarului în procesul recuperării prin efectuarea exercitiilor împreună cu părintele sau tutorele, trasarea temelor, verificarea acestora în cadrul vizitei următoare si apoi verificarea progreselor si a rezultatelor obtinute. Specialistii lucrează împreună cu părintele la fiecare sedintă, acesta din urmă având obligatia să respecte zilnic programul de recuperare stabilit.

Pe lângă copiii cu dizabilităti, de consiliere psihologică si socială se bucură si copiii ai căror părinti sunt plecati la muncă în străinătate, cazuri aflate deja în monitorizare, cât si cazuri noi primite prin sesizări de la primăriile de peraza judetului Suceava. 

Compartimentul Echipe Mobile se ocupă si de sesizările primite la Telefonul copilului prin deplasare in teren.

ÎNAPOI
Sari la conținut