Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Rădăuţi – Solca

Ascultă Pagina
Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Rădăuţi – Solca
 • 1. Centrul de plasament "Mihail și Gavril" Solca
 • 2. Casa de tip familial – „Universul Copiilor” Rădăuți
Adresa: Solca, strada Tomşa Vodă numărul 33 | Rădăuţi, strada Bogdan Vodă nr. 5
Telefon: 0230 477 112 | 0230 563 306
Șef Centru: Popescu Crina Modesta

Centru Plasament Solca

BENEFICIARI:

 • Copiii fără dizabilități separaţi temporal sau definitiv de părinţii lor ca urmare a stabilirii în condiţiile legii, a măsurii de plasament;

 • Copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;

 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚIILOR

Modulul de Tip Familial,, ,,UNIVERSUL COPIILOR,, RĂDĂUȚI ” este un serviciu de protecţie de tip rezidenţial, face parte din SERVICII DE PROTECȚIE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE RADĂUȚI-SOLCA se află în subordinea DGASPDC Suceava și beneficiază de finanțarea Consiliului Județean Suceava și a Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului.

A fost construit printr-un proiect finanțat de Banca Mondială și Consiliul Județean Suceava în anul 2003 prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 49 din 28.05.2003

Modulul de Tip Familial,, UNIVERSUL COPIILOR,, RĂDĂUȚI” are o capacitate de 17 locuri(băieţi şi fete) pentru copiii şi tinerii defavorizaţi din punct de vedere social care au avizul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi a Instanţei Judecătoreşti Suceava.

Fiind instituţie de tip rezidenţial, acest lucru înseamnă că un număr de 17 copii şi tineri, elevi de şcoală generală, liceu (număr fluctuant), locuiesc ,servesc masa şi sunt îngrijiţi şi educaţi în regim intern- învăţând în unităţile şcolare din municipiul Rădăuți.

MISIUNEA:

Asigură accesul copiilor/tinerilor separați de familie la găzduire, îngrijire, educație , asistență și reprezentare juridică, formarea deprinderilor de viață independentă , pregătire în vederea reintegrării în familie sau integrării socio-profesionale.

OBIECTIVE

Formarea deprinderilor de autonomie personală

Activităţi

 • iniţierea copilului în respectarea unui program (ora de trezire, efectuarea igienei individuale, servirea meselor, orarul şcolar, folosirea timpului liber);

 • antrenarea copilului în efectuarea activităţilor gospodăreşti (menţinerea ordinii în cameră, participarea la prepararea şi servirea mesei, debarasarea şi spălatul veselei, întreţinerea echipamentului);

Formarea unei conduite sociale

Activităţi

 • educarea copilului în vederea folosirii unui limbaj adecvat în societate;

 • explicarea normelor sociale de comportament;

 • oferirea de modele pozitive de comportament;

 • formarea respectului de sine şi pentru ceilalţi.

Menţinerea legăturii cu familia sau familia lărgită a copilului având în vedere posibilităţile de reintegrare familiala

Activităţi

 • consiliearea familiei sau a familiei lărgite;

 • conştientizarea copilului de apartenenţa la o familie proprie;

 • informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;

 • încurajarea menţinerii legăturii cu familia.

Orientare şcolară şi profesională, pregătirea pentru viaţă personală şi socială

Activităţi

 • supravegherea activităţii şcolare;

 • colaborare cu profesorii de la şcoală;

 • participarea la bursa locurilor de muncă;

 • contactarea unor persoane fizice sau juridice în vederea găsirii unui loc de muncă – consilierea familiei;

 • conştientizarea copilului de apartenenţă la o familie proprie;

 • informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;

 • încurajarea menţinerii legăturii cu familia;

 • formarea unor deprinderi de autonomie personală, deprinderi de conduită în societate;

 • finalizarea studiilor;

 • monitorizarea cel puţin 3 luni după ieşirea din sistemul de protecţie.

Perfecţionarea personalului în vederea oferirii unor servicii de calitate copiilor

Activităţi

 • participarea personalului la cursuri de perfecţionare;

 • participarea la schimburi de experienţă;

 • organizarea de discuţii cu temă pe anumite probleme ale copiilor;

 • instruire pe anumite teme cu supervizare.

Reamenajarea centrului

Activităţi

 • amenajarea unui beci pentru depozitare ;

 • amenajarea unui foișor pentru activități recreeative

Deschiderea către comunitate

Activităţi

 • întocmirea unor Contracte de Parteneriat cu diverse unităţi şcolare din municipiul Rădăuți

 • efectuarea unor activităţi extraşcolare în scopul mediatizării prezenţei noastre în societate;

 • participarea activă a copiilor la diverse concursuri şi olimpiade

SERVICII:

Tipuri de servicii sociale acordate beneficiarilor:

 • -găzduire pe perioadă determinată

 • -suport emoţional şi consiliere psihologică

 • – consiliere psihologică pe brobleme de abadon şi traumă;

 • – consiliere psihologică pe probleme de adaptare la etape de vârstă;

 • – consilierea familiei;

 • – fiecare copil are o persoană de referinţă cu care stabileşte o relaţie de încredere, confidenţialitate şi afecţiune;

 • – persoana de referinţă identifică nevoile , problemele copilului şi împreună stabilesc metode de rezolvare(discuţii libere, ascultare activă,empatie,susţinere).

 • – servicii de asistenţă socială:

 • – consiliere;

 • – evaluare şi reevaluarea cazurilor;

 • – analiza anchetelor sociale,vizite la domiciliul familiei;

 • – identificare,investigare;

 • – întocmire şi revizuire planurilor individualizate de protecţie;

 • – educare

Principiile care stau la baza activităţii centrului:

 • Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

 • Egalitatea sanselor si nediscriminarea;

 • Respectarea demnitatii copilului;

 • Asistarea copilului in realizarea si exercitarea drepturilor lui;

 • Asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate;A

 • scultarea opiniei copilului si luarea in consideratie a acesteia in functie de varsta;

 • Asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipa pluridisciplinara;

 • Asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;

 • Asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.

DESCRIEREA ACTIVITĂȚIILOR

Centrul de Plasament ,,Mihail și Gavril,,Solca a fost înfiinţat în anul 1994 de către Inspectoratul Judeţean Şcolar cu finanţare PHARE, prin decizia nr.62/1993 emisă de Inspectoratul Judeţean Şcolar Suceava,cu acordul Ministerului Învăţământului nr.40692/1992.

A fost primul centru mixt din judeţ cu copii fraţi. La început au fost internaţi 60 de copii din alte centre din judeţ : Fălticeni,Liteni,Suceava şi Siret.Pe parcurs numărul acestora a crescut de la 120 la 160, apoi s-a redus la 8o, copiii fiind reintegraţi în familia naturală sau luaţi în plasament de asistenţii maternali profesionişti din judeţ. În prezent în centru se află un număr de 32 beneficiari cu vârste cuprinse între 7 si 23 ani.

Centrul de Plasament ,,Mihail și Gavril,,Solca face parte din SERVICII DE PROTECȚIE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE RADĂUȚI-SOLCA

se află în subordinea DGASPDC Suceava și beneficiază de finanțarea Consiliului Județean Suceava și a Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Organizarea activității centrului are la bază componente ale standardelor de calitate a ocrotirii copilului într-un centru de plasament de tip rezidențial.

Instituția are o capacitate de 45 de locuri pentru copiii și tinerii aflați in dificultate, normal dezvoltați din punct de vedere fizic și psihic proveniți din familii dezorganizate sau cu situații materiale precare , părinți decedați de pa raza județului Suceava.

Prin hotarârea CONSILIULUI JUDEŢEAN SUCEAVA NR.7551 DIN 30.06.1998 Centrul de Plasament ,,Mihail și Gavril,,Solca a fost transferat de la Inspectoratul Județean Școlar Suceava la Consiliul Juețean Suceava

În anul 2005 centrul a fost transformat şi recompartimentat cu sprijin extern.Clădirea în care funcţionează în prezent serviciul de tip rezidenţial este un bloc dispus pe două nivele( parter şi etaj I) fiind compus din 7 module după cum urmează:

 • 4 module – apartamente cu trei camere

 • 2 module – apartamente cu două camere

 • 1 garsonieră.

MISIUNEA:

Ocrotirea de tip rezidenţial este un serviciu prestat copilului. Acesta se află în centrul tuturor principiilor şi obiectivelor de activitate , fiind considerat clientul serviciilor oferite : găzduire , îngrijire , educaţie , reabilitare , sprijin emoţional , consiliere , pregătire pentru integrare în familie şi societate .

OBIECTIVE

Centrul de Plasament ,,Mihail și Gavril,,Solca are în vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 • Dezvoltarea unui cadru adecvat asigurării unei îngrijiri și a educației corespunzătore copiilor într-un centru de tip rezidențial;

 • Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului aflat în dificultate;

 • Menținerea relațiilor personale ale copilului și contacte directe cu părinții , rudele precum și alte persoane față de care copilul/tânărul a dezvoltat legături de atașament;

 • Menținerea împreună a fraților;

 • Promovarea unui model de tip familial de îngrijire a copilului/tânărului;

 • Asigurarea protecției copilului/tânărului pe o perioada nedeterminată până la integrarea / reintegrarea acestuia în familia naturală , extinsă sau substitutivă;

 • Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului ;

 • Asigurarea unor intervenții profesioniste prin echipe pluridisciplinare ;

 • Ascultarea opiniei copilului /tânărului și luarea în considerare a acesteia ținându-se cont de vârsta și gradul de maturitate;

 • Formarea deprinderilor de viață independentă;

SERVICII:

Sevicii de gazduire – asigura persoanelor cazare în conditii adecvate nevoilor de viata şi asistenta ale acestora.
Activitati specifice:

– Evaluare psihologica;
– Consiliere psihologica;
– Formarea şi organizarea abilitatilor de trai independent (educatie perceptiva, igiena personala, formare de deprinderi de autoservire şi autogospodarire);
– Servicii de integrare – reintegrare sociala – asigura activitati care faciliteaza accesul şi participarea acestora la viata sociala (familie, comunitate)
– Pregătire pentru viata independenta;
– Consiliere pentru amenajarea spatiului personal;
– Indrumare vocationala (sprijin pentru angajare,formare,orientare şi integrare în munca);
– Asistenta sociala (evaluare şi reevaluare din punct de vedere social;
– Socializare (petrecerea timpului liber).
– Servicii de asistenta medicala – administrarea tratamentului adecvat problemelor de sănătate ale beneficiarilor.

 • Vizite

 • telefon

 • scrisori şi mesaje telefonice

 • internet

 • Copiii pot fi contactaţi de către persoanele apropiate la sediul unităţii, cu acordul sau în prezenţa persoanelor responsabile, astfel că ei pot:

 • onora anumite invitaţii;

 • vizita anumite familii, colegi;

 • merge în excursii sau cantonamente (în ţară şi în străinatate);

 • viziona spectacole,ceremonii, etc;

 • participa la activităţi recreative sau spectacole de muzică, dans, sport, inclusiv ceremonii religioase..

Principiile care stau la baza activităţii centrului:

 • Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

 • Egalitatea sanselor si nediscriminarea;

 • Respectarea demnitatii copilului;

 • Asistarea copilului in realizarea si exercitarea drepturilor lui;

 • Asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate;

 • Ascultarea opiniei copilului si luarea in consideratie a acesteia in functie de varsta;

 • Asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipa pluridisciplinara;

 • Asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;

 • Asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.

  PARTENERIATE:

 • Asociația Pentru Promovarea Educației Elementare Botoșana

Scopul:

Este de a ajuta copiii din Centrul de Plasament , impicând-i în activități recreeative, educative și practice pentru a crea o legătură cu natura și a înțelege necesitatea utilitatea și utilizarea împădurii terenurilor.

 • CJRAE Suceava având ca reprezentant pe doamna psiholog Florea Andreea

Scopul:

Implicarea beneficiarilor din Centrul de Plasament,,Mihail și Gvaril,,Solca în activități recreative , cultural artistice, educative, de socializare și petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și util.

 • Fundația Tabita –Dărmănești

Scopul:

Motivarea copiilor pentru valorificarea potențialului intelectual – orientare profesională;

Dobîndirea și consolidarea deprinderilor de relaționare socială și corijarea deprinderilor greșite;

Combaterea consumului de substanțe periculoase pentru integritate fizică , psihică și socială a tineretului/adolescenților din centru;

 • Școala Gimnazială,,Dimitrie Onciul,,Straja , Liceul Tehnologic,, Ștefan cel Mare,,Cajvana, Liceul Tehnologic,,Tomșa-Vodă,,Solca, Școala Gimnazială Poieni-Solca

ÎNAPOI
Sari la conținut