Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Rădăuţi – Solca

Ascultă Pagina
Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Rădăuţi – Solca
 • Casa de tip familial "Universul Copiilor" Rădăuţi
 • Casa de tip familial "Prietenia" Solca
 • Casa de tip familial "Cireșarii" Solca
Adresa: Solca, strada Tomşa Vodă numărul 33 | Rădăuţi, strada Bogdan Vodă nr. 5
Telefon: 0230 477 112 | 0230 563 306
Șef Centru: Popescu Crina Modesta

CENTRUL DE SERVICII DE PROTECȚIE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE RĂDĂUȚI-SOLCA-SIRET

 

CASA DE TIP FAMILIAL – ,,UNIVERSUL COPIILOR,, RĂDĂUȚI

DATE DE CONTACT:

Localitatea : RĂDĂUȚI

Strada :Bogdan Vodă nr. 5

TELEFON/FAX. 0230/563306

Adresa de e-mail :crinapascal@yahoo.com       

Șef centru : POPESCU CRINA MODESTA

 

BENEFICIARI:

 • Copiii fără dizabilități separaţi temporal sau definitiv de părinţii lor ca urmare a stabilirii în condiţiile legii, a măsurii de plasament;
 • Copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

CAPACITATEA: 12 Locuri

DESCRIEREA ACTIVITĂȚIILOR

           Casa de tip familial ,,UNIVERSUL COPIILOR,, RĂDĂUȚI ” este un serviciu de protecţie de tip rezidenţial, face parte din CENTRUL DE SERVICII  DE PROTECȚIE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE  RADĂUȚI-SOLCA-SIRET,  se află în subordinea DGASPDC Suceava și beneficiază de finanțarea Consiliului Județean Suceava și a Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului.

          A fost construit printr-un proiect finanțat de Banca Mondială și Consiliul Județean Suceava  în anul 2003 prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 49 din 28.05.2003 .

    Casa de tip familial,, UNIVERSUL COPIILOR,, RĂDĂUȚI” are o capacitate de 12 locuri(băieţi şi fete) pentru copiii  şi tinerii fără dizabilități defavorizaţi din punct de vedere social care au avizul Comisiei pentru Protecţia Copilului sau a Instanţei Judecătoreşti Suceava.

      În prezent fiind înscriși un număr de 12 beneficiari ( 9 beneficiari sunt elevi la școlile din oraș, 2 beneficiari de origine afgană urmează cursuri de învățare a limbii române iar un beneficiar fiind student la Universitatea ,,Ștefan cel Mare,,Suceava)

       MISIUNEA:  

     Asigură accesul copiilor/tinerilor separați de familie la găzduire, îngrijire, educație , asistență și reprezentare juridică, formarea deprinderilor de viață independentă , pregătire în vederea reintegrării în familie sau integrării socio-profesionale.

       OBIECTIVE

     Formarea deprinderilor de autonomie personal

Activităţi

 • iniţierea copilului în respectarea unui program (ora de trezire, efectuarea igienei individuale, servirea meselor, orarul şcolar, folosirea timpului liber);
 • antrenarea copilului în efectuarea activităţilor gospodăreşti (menţinerea ordinii în cameră, participarea la prepararea şi servirea mesei, debarasarea şi spălatul veselei, întreţinerea echipamentului);

Formarea unei conduite sociale

Activităţi

 • educarea copilului în vederea folosirii unui limbaj adecvat în societate;
 • explicarea normelor sociale de comportament;
 • oferirea de modele pozitive de comportament;
 • formarea respectului de sine şi pentru ceilalţi.     

    Menţinerea legăturii cu familia sau familia lărgită a copilului având în vedere posibilităţile de reintegrare familiala

Activităţi

 • consiliearea familiei sau a familiei lărgite;
 • conştientizarea copilului de apartenenţa la o familie proprie;
 • informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;
 • încurajarea menţinerii legăturii cu familia.

 

     Orientare şcolară şi profesională, pregătirea pentru viaţă personală şi socială

Activităţi

 • supravegherea activităţii şcolare;
 • colaborare cu profesorii de la şcoală;
 • participarea la bursa locurilor de muncă;
 • contactarea unor persoane fizice sau juridice în vederea găsirii unui loc de muncă – consilierea familiei;
 • conştientizarea copilului de apartenenţă la o familie proprie;
 • informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;
 • încurajarea menţinerii legăturii cu familia;
 • formarea unor deprinderi de autonomie personală, deprinderi de conduită în societate;
 • finalizarea studiilor;
 • monitorizarea cel puţin 3 luni după ieşirea din sistemul de protecţie.

     Perfecţionarea personalului în vederea oferirii unor servicii de calitate copiilor

Activităţi

 • participarea personalului la cursuri de perfecţionare;
 • participarea la schimburi de experienţă;
 • organizarea de discuţii cu temă pe anumite probleme ale copiilor;
 • instruire pe anumite teme cu supervizare.

      Reamenajarea centrului

Activităţi

 • amenajarea unui beci  pentru depozitare ;
 • amenajarea unui foișor pentru activități recreeative

      Deschiderea către comunitate

  Un rol important il are implicarea comunității în viața copiilor din casa de tip familial, iar acest fapt se materializează prin programul de voluntariat dezvoltat de DGASPC Suceava  în care copii , tinerii și profesorii/învățătorii vin în casele noastre în mod organizat pentru a-i sprijini pe beneficiarii noștri și pentru a se implica în activitățiile zilnice.

      Rezultatul cel mai important în aceste parteneriate este cela de a ne cunoaște unii pe alții și de a știi că există copii și tineri care au nevoie de sprijinul și prietenie.

Activităţi

 • întocmirea unor Contracte de Parteneriat cu diverse unităţi şcolare din municipiul Rădăuți
 • efectuarea unor activităţi extraşcolare în scopul mediatizării prezenţei noastre în societate;
 • participarea activă a copiilor la diverse concursuri şi olimpiade

 

 SERVICII:


      Tipuri de servicii sociale acordate beneficiarilor:

 • -găzduire pe perioadă determinată
 • -suport emoţional şi consiliere psihologică
 • – consiliere psihologică pe brobleme de abadon şi traumă;
 • – consiliere psihologică pe probleme de adaptare la etape de vârstă;
 • – consilierea familiei;
 • – fiecare copil are o persoană de referinţă cu care stabileşte o relaţie de încredere, confidenţialitate şi afecţiune;
 • – persoana de referinţă identifică nevoile , problemele copilului şi împreună stabilesc metode de rezolvare(discuţii libere, ascultare activă,empatie,susţinere).
 • – servicii de asistenţă socială:
 • – consiliere;
 • – evaluare şi reevaluarea cazurilor;
 • – analiza anchetelor sociale,vizite la domiciliul familiei;
 • – identificare,investigare;
 • – întocmire şi revizuire planurilor individualizate de protecţie;
 • – educare

Principiile care stau la baza activităţii centrului:

 • Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • Egalitatea sanselor si nediscriminarea;
 • Respectarea demnitatii copilului;
 • Asistarea copilului in realizarea si exercitarea drepturilor lui;
 • Asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate;A
 • scultarea opiniei copilului si luarea in consideratie a acesteia in functie de varsta;
 • Asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipa pluridisciplinara;
 • Asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;
 • Asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale.CASA DE TIP FAMILIAL – ,,PRIETENIA,, SOLCA

DATE DE CONTACT:

Localitatea : Solca

Strada :Tomșa-Vodă  nr.17A

Adresa de e-mail : cpl.solca@yahoo.com

Șef centru: POPESCU CRINA MODESTA

           Casa de Tip Familial “Prietenia” Solca realizează o protecţie de tip rezidenţial într- un mediu relaţional cât mai apropiat de cel familial, asigură recuperarea experienţelor negative, a unor forme uşoare de retard şcolar şi de dezvoltare fizică şi psihică, educaţie, formează, pregăteşte, integrează, reintegrează socio-profesional şi familial, copiii, adolescenţii, tinerii aflaţi în dificultate.

       Casa de tip familial,,Prietenia,,Solca, funcționează în baza hotărârii  nr. 237 din 29.11.2017 emise de Consiliul Județean Suceava, care aprobă încheierea Convenției de  de asociere între Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și Fundația ,,Hope and Homes for Children” Romania, nr. 28910/20.12.2017, 130205/18.12.2017, 562/12.12.2017, prin care  s-a propus închiderea  Centrului de Plasament ,,Mihail și Gavril ,,Solca, care avea o capacitate de 45 locuri și implicit închiderea Atelierului sculptură- pictură, Atelierului tâmplărie și a Fermei zootehnice  din cadrul Centrului de Servicii de Protecție a copilului aflat în dificultate Rădăuți-Solca.

       Odată cu închiderea Centrului de Plasament ,,Mihail și Gavril,,Solca, din cadrul Centrului de Servicii de Protecție a copilului aflat în dificultate Rădăuți-Solca,  conform Hotărârii Consiliului Județean Suceava cu nr.138 din 30.10.2020,ART.4, prin aceeași hotărâre, la art8 s-au înființat două  case de tip familial,(Casa de tip familial,,Prietenia,,Solca și ,,Cireșarii,,Solca,) unde au fost  găzduiți copii aflați în dificultate proveniți, din Centrul de Plasament ,,Mihail și Gavril,,Solca,conform standardelor din domeniu.

       Prin inființarea celor doua case de tip familial și închiderea Centrului de  plasament ,Mihail și Gavril” Solca s-a redus capacitatca de la 45 de beneficiari Ia 24 de beneficiari.

 

BENEFICIARI:

 • Copiii fără dizabilități separaţi temporal sau definitiv de părinţii lor ca urmare a stabilirii în condiţiile legii, a măsurii de plasament;
 • Copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

CAPACITATEA: 12 Locuri

SERVICII OFERITE

    În Casa de Tip Familial ,,Pretenia,,Solca se ţine cont în primul rând de nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil/tânăr în parte, respectiv: sănătate, educaţie, trăirile emoţionale, comportamentul, identitatea, recuperarea cognitivă, senzorială şi psiho-motorie, stabilirea relaţiilor cu familia, dezvoltarea relaţiilor sociale şi nu în ultimul rând reintegrarea în societatea din care face parte ca individ.

  Toți copiii/ tinerii din casă beneficiază de educație formală, o parte sunt înscriși la Liceul Tehnologic,,Tomșa-Vodă,,Solca , un beneficiar urmează cursurile școlare la Școala Gimnazială ,,Șcheia,, a doua șansă. Educația informală este asigurată în cadrul Casei de Tip Familial de către personalul de specialitate.

  Copiii/ tinerii beneficiază de consiliere psihologică în vederea recuperării experiențelor acumulate, a unor forme de retard ușor școlar și de dezvoltare fizică și psihică și activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.

  Se asigură asistență medicală la medicul de familie din oraș, copiii/tinerii beneficiază de controale medicale anuale și de specialitate.

   Menținerea legăturii cu familia sau rude pâna la gradul IV se realizează prin vizita copiilor acasă la părinți: la sfârșit de săptămână sau la evenimente speciale, pe baza cererii părinților și cu avizul Directorului DGASPC Suceava; vizita părinților la centru, telefoane, scrisori.

  Fiecare copil are o persoană de referință din cadrul unității pe care o alege în funcție de afinitățile sale și pe care o poate contacta în mod direct în legătură cu problemele sale personale sau legate de viața sa în CTF. 
Durata în timp estimată: pe perioada plasamentului.

Data de la care funcţionează casa: 03.12.2020

Caracteristicile socio-economice ale beneficiarilor:

 • Condiţii improprii de viaţă;
 • Violenţa domestică şi diferite forme de neglijare ale copiilor;
 • Consumul de alcool în familie;

   Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

    Admiterea în CTF se realizează pe baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului a jud. Suceava sau pe baza Sentinței Tribunalului jud. Suceava, care decide luarea unei măsuri de protecție conform legislației în vigoare. Fiecărui copil i se întocmește un dosar ce cuprinde: certificat de naștere, ancheta socială, act de stare civilă a părinților, hotărâre de plasament, fișa de evaluare socio-psiho-medicală, istoricul social al copilului, plan individualizat de protecție, declarația părinților precum sunt de acord cu înternarea copilului în unitate.

Modalităţile de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:

  Activitatea educațională se desfășoara pe baza Planului Individualizat de Protecție și Planurilor de intervenție specifice, fiecărui copil i se întocmește o Fișă individuală ce are drept scop dezvoltarea deprinderilor de viață cotidiană, deprinderi de locuire și folosire a resurselor comunității, deprinderi de viață în societate și deprinderi pentru activitatea individuală. Mesajele importante despre copii se consemnează în scris în Registrul de predare-primire.

  Activitatea de asistență și intervenție psihologică se realizează prin testarea periodică a fiecărui copil, întocmindu-se Raportul de evaluare psihologică, se întocmeșc rapoarte de implementare a programelor personalizate derulate, de câte ori este nevoie, sunt completate Fișele de evaluare cu scopul monitorizării situației fiecărui copil, psihologul unității întocmește un program de intervenție individualizat ce cuprinde date referitoare la dezvoltarea psihologică a copilului, recomandări și obiective de realizat într-o anumită perioadă de timp.

Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului:

Controlul periodic al calităţii serviciului este asigurat prin şedinţe de supervizare a personalului, desfăşurate individual sau în echipă. Aceste şedinţe se efectuează cel puţin o dată pe săptămână sau de câte ori se impune acest lucru. Evaluarea şi monitorizarea aspectelor socio-psiho-juridice importante pentru procesul reintegrării/integrării, aspecte ce caracterizează copiii care beneficiază de o măsură de protecţie de tip rezidenţial şi a familiilor biologice sau lărgite ale acestora.Modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie a beneficiarilor:

Copiii sunt solicitaţi la toate activităţile care ţin de viaţa lor în unitate

-la amenajarea şi întreţinerea spaţiilor de locuit, la gestionarea timpului liber, la stabilirea meniurilor, la achiziţia hainelor. Banii de buzunar sunt utilizaţi exclusiv de copii, aceştia semnând actele de primire .Ei sunt încurajaţi, învăţaţi și sprijiniţi să îşi gestioneze propriile resurse financiare provenite din banii de buzunar. Sunt încurajaţi să îşi exprime opiniile în mod diferenţiat pentru a evita uniformizarea şi anihilarea dezvoltării personalităţii în mod individual.

Periodic,sau în funcţie de evenimente se organizează şedinţe de grup cu copiii în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă.

În cazul unităţii care asistă persoanele la sediul acesteia:

 • – suprafaţă locuibilă/persoană asistată 
 • – condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor: 4 dormitoare, 3 persoane/ dormitor;
 • – condiţii de petrecere a timpului liber: in baza biletelor de voie copiii pot merge la plimbare, participa la diverse activitati distractive organizate atat in centru, cat si in comunitate;
 • – condiţii de comunicare cu exteriorul: copiii au acces la TV, internet, telefon;
 • – condiţii de servire a mesei: masa se servește în living de către personalul de serviciu ( bucatareasa, instructor educație).
 • – alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenţă socială acordate:
 • – grupurile sanitare:  3 la 12 persoane asistate;

          Rezultatele preconizate ale activităţii:

 •  Pregătirea copiilor/tinerilor pentru viață.
 •  Reintegrarea /integrarea acestora în cadrul familiei biologice sau lărgite cât şi prin reinserţie socio-profesională a tinerilor;
 •  Identificarea celei mai bune soluţii pentru fiecare copil/tânăr astfel încât acesta să fie capabil să depăşească problemele cu care se confruntă acesta (consiliere psiho – socială).
 • Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:
 • Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora;

Indirect – convorbiri telefonice, adrese, mass – media, presă;

Direct – afișe cu desfășurarea anumitor evenimente din cadrul CTF-ului.

 • CASA DE TIP FAMILIAL – ,,CIREȘARII,, SOLCA

DATE DE CONTACT:

Localitatea : Solca

Strada :Republicii  nr.15A

TELEFON/FAX. 0230/ 477 112

Adresa de e-mail : cpl.solca@yahoo.com 

Șef centru: POPESCU CRINA MODESTA

         Casa de Tip Familial “Cireșarii” Solca realizează o protecţie de tip rezidenţial într- un mediu relaţional cât mai apropiat de cel familial, asigură recuperarea experienţelor negative, a unor forme uşoare de retard şcolar şi de dezvoltare fizică şi psihică, educaţie, formează, pregăteşte, integrează, reintegrează socio-profesional şi familial, copiii, adolescenţii, tinerii aflaţi în dificultate.

       Casa de tip familial,,Cireșarii,,Solca funcționează în baza hotărârii  nr. 237 din 29.11.2017 emise de Consiliul Județean Suceava, care aprobă încheierea Convenției de  de asociere între Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și Fundația ,,Hope and Homes for Children” Romania, nr. 28910/20.12.2017, 130205/18.12.2017, 562/12.12.2017, prin care  s-a propus închiderea  Centrului de Plasament ,,Mihail și Gavril ,,Solca, care avea o capacitate de 45 locuri și implicit închiderea Atelierului sculptură- pictură, Atelierului tâmplărie și a Fermei zootehnice  din cadrul Centrului de Servicii de Protecție a copilului aflat în dificultate Rădăuți-Solca.

       Odată cu închiderea Centrului de Plasament ,,Mihail și Gavril,,Solca, din cadrul Centrului de Servicii de Protecție a copilului aflat în dificultate Rădăuți-Solca,  conform Hotărârii Consiliului Județean Suceava cu nr.138 din 30.10.2020,art.4, prin aceeași hotărâre, la art8 s-au înființat două  case de tip familial,(Casa de tip familial,,Prietenia,,Solca și ,,Cireșarii,,Solca,) unde au fost  găzduiți copii aflați în dificultate proveniți, din Centrul de Plasament ,,Mihail și Gavril,,Solca,conform standardelor din domeniu.

 Prin inființarea celor doua case de tip familial și închiderea Centrului de  plasament ,Mihail și Gavril” Solca s-a redus capacitatca de la 45 de beneficiari Ia 24 de beneficiari.     

  MISIUNEA

  Casa de Tip Familial “Cireșarii” Solca realizează o protecţie de tip rezidenţial într- un mediu relaţional cât mai apropiat de cel familial, asigură recuperarea experienţelor negative, a unor forme uşoare de retard şcolar şi de dezvoltare fizică şi psihică, educaţie, formează, pregăteşte, integrează, reintegrează socio-profesional şi familial, copiii, adolescenţii, tinerii aflaţi în dificultate.

       BENEFICIARI:

 • Copiii fără dizabilități separaţi temporal sau definitiv de părinţii lor ca urmare a stabilirii în condiţiile legii, a măsurii de plasament;
 • Copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

CAPACITATEA: 12 Locuri

SERVICII OFERITE

    În Casa de Tip Familial ,,Cireșarii,,Solca se ţine cont în primul rând de nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil/tânăr în parte, respectiv: sănătate, educaţie, trăirile emoţionale, comportamentul, identitatea, recuperarea cognitivă, senzorială şi psiho-motorie, stabilirea relaţiilor cu familia, dezvoltarea relaţiilor sociale şi nu în ultimul rând reintegrarea în societatea din care face parte ca individ.

Toți copiii/ tinerii din unitate beneficiază de educație formală, toți beneficiarii sunt înscrisi la Liceul Tehnologic,,Tomșa-Vodă,,Solca .

Copiii/ tinerii beneficiază de consiliere psihologică în vederea recuperării experiențelor acumulate, a unor forme de retard ușor școlar și de dezvoltare fizică și psihică și activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă.

Se asigură asistență medicală la medicul de familie din oraș, copiii/tinerii beneficiază de controale medicale anual și de specialitate.

Menținerea legăturii cu familia sau rude pâna la gradul IV se realizează prin vizita copiilor acasă la părinți: la sfârșit de săptămână sau la evenimente speciale, pe baza cererii părinților și cu avizul Directorului DGASPC Suceava; vizita părinților la centru, telefoane, scrisori.

Fiecare copil are o persoană de referință din cadrul unității pe care o alege în funcție de afinitățile sale și pe care o poate contacta în mod direct în legătură cu problemele sale personale sau legate de viața sa în CTF. 
Data de la care funcţionează casa: 03.12.2020

Caracteristicile socio-economice ale beneficiarilor:

 • Condiţii improprii de viaţă;
 • Violenţa domestică şi diferite forme de neglijare ale copiilor;
 • Consumul de alcool în familie;

Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

Admiterea în CTF se realizează pe baza Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului a jud. Suceava sau pe baza Sentinței Tribunalului jud. Suceava, care decide luarea unei măsuri de protecție conform legislației în vigoare. Fiecărui copil i se întocmește un dosar ce cuprinde: certificat de naștere, ancheta socială, act de stare civilă a părinților, hotărâre de plasament, fișa de evaluare socio-psiho-medicală, istoricul social al copilului, plan individualizat de protecție, declarația părinților precum sunt de acord cu înternarea copilului în unitate.

Modalităţile de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:

Activitatea educațională se desfășoara pe baza Planului Individualizat de Protecție și Planurilor de intervenție specifice, fiecărui copil i se întocmește o Fișă individuală ce are drept scop dezvoltarea deprinderilor de viață cotidiană, deprinderi de locuire și folosire a resurselor comunității, deprinderi de viață în societate și deprinderi pentru activitatea individuală. Mesajele importante despre copii se consemnează în scris în Registrul de predare-primire.

Activitatea de asistență și intervenție psihologică se realizează prin testarea periodică a fiecărui copil, întocmindu-se Raportul de evaluare psihologică, se întocmeșc rapoarte de implementare a programelor personalizate derulate, de câte ori este nevoie, sunt completate Fișele de evaluare cu scopul monitorizării situației fiecărui copil, psihologul unității întocmește un program de intervenție individualizat ce cuprinde date referitoare la dezvoltarea psihologică a copilului, recomandări și obiective de realizat într-o anumită perioadă de timp.

Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului:

Controlul periodic al calităţii serviciului este asigurat prin şedinţe de supervizare a personalului, desfăşurate individual sau în echipă. Aceste şedinţe se efectuează cel puţin o dată pe săptămână sau de câte ori se impune acest lucru. Evaluarea şi monitorizarea aspectelor socio-psiho-juridice importante pentru procesul reintegrării/integrării, aspecte ce caracterizează copiii care beneficiază de o măsură de protecţie de tip rezidenţial şi a familiilor biologice sau lărgite ale acestora.

Modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie a beneficiarilor:

Copiii sunt solicitaţi la toate activităţile care ţin de viaţa lor în casă:

-la amenajarea şi întreţinerea spaţiilor de locuit, la gestionarea timpului liber, la stabilirea meniurilor, la achiziţia hainelor. Banii de buzunar sunt utilizaţi exclusiv de copii, aceştia semnând actele de primire .Ei sunt încurajaţi, învăţaţi și sprijiniţi să îşi gestioneze propriile resurse financiare provenite din banii de buzunar. Sunt încurajaţi să îşi exprime opiniile în mod diferenţiat pentru a evita uniformizarea şi anihilarea dezvoltării personalităţii în mod individual.

Periodic,sau în funcţie de evenimente se organizează şedinţe de grup cu copiii în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă.

În cazul unităţii care asistă persoanele la sediul acesteia:

 • – suprafaţă locuibilă/persoană asistată
 • – condiţii de cazare, numărul de persoane/dormitor: 4 dormitoare, 3 persoane/ dormitor;
 • – condiţii de petrecere a timpului liber: in baza biletelor de voie copiii pot merge la plimbare, participa la diverse activitati distractive organizate atat in centru, cat si in comunitate;
 • – condiţii de comunicare cu exteriorul: copiii au acces la TV, internet, telefon;
 • – condiţii de servire a mesei: masa se servește în living de către personalul de serviciu( bucatareasa, instructor educație).
 • – alte condiţii în funcţie de tipul de servicii de asistenţă socială acordate:
 • – grupurile sanitare: 3 la 12 persoane asistate;

Rezultatele preconizate ale activităţii:

 •  Pregătirea copiilor/tinerilor pentru viață.
 •  Reintegrarea /integrarea acestora în cadrul familiei biologice sau lărgite cât şi prin reinserţie socio-profesională a tinerilor;
 •  Identificarea celei mai bune soluţii pentru fiecare copil/tânăr astfel încât acesta să fie capabil să depăşească problemele cu care se confruntă acesta (consiliere psiho – socială).
 • Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:
 • Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora;

Indirect – convorbiri telefonice, adrese, mass – media, presă;

Direct – afișe cu desfășurarea anumitor evenimente din cadrul CTF-ului.

 

 

 

 • CASA DE TIP FAMILIAL – ,,ALMA MATER,, SIRET

DATE DE CONTACT:

Localitatea : Siret

Strada : oras Siret , str. 9 Mai , nr. 59 B , judetul Suceava

 Telefon /fax : 0230281822

Adresa de e-mail : almamater@dgaspcsv.ro

Șef centru: POPESCU CRINA MODESTA

      BENEFICIARI:

 • Copiii fără dizabilități separaţi temporal sau definitiv de părinţii lor ca urmare a stabilirii în condiţiile legii, a măsurii de plasament;
 • Copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
 • Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

CAPACITATEA: 1o Locuri

DESCRIEREA ACTIVITĂȚIILOR

               Casa de tip familial – ALMA MATER –Siret   este un serviciu de protecţie de tip rezidenţial, face parte din CENTRUL DE SERVICII  DE PROTECȚIE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE  RADĂUȚI-SOLCA-SIRET,  se află în subordinea DGASPDC Suceava și beneficiază de finanțarea Consiliului Județean Suceava și a Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului.

          A fost construit printr-un proiect finanțat de Banca Mondială și Consiliul Județean Suceava  în anul 2004 prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava.

    Modulul de Tip Familial,, ALMA MATER –Siret   ” are o capacitate de 10 locuri(băieţi şi fete) pentru copiii  şi tinerii  defavorizaţi din punct de vedere social care au avizul Comisiei pentru Protecţia Copilului sau a Instanţei Judecătoreşti Suceava.

 

 

 

       MISIUNEA:  

     Asigură accesul copiilor/tinerilor separați de familie la găzduire, îngrijire, educație , asistență și reprezentare juridică, formarea deprinderilor de viață independentă , pregătire în vederea reintegrării în familie sau integrării socio-profesionale.

       OBIECTIVE

     Formarea deprinderilor de autonomie personal

Activităţi

 • iniţierea copilului în respectarea unui program (ora de trezire, efectuarea igienei individuale, servirea meselor, orarul şcolar, folosirea timpului liber);
 • antrenarea copilului în efectuarea activităţilor gospodăreşti (menţinerea ordinii în cameră, participarea la prepararea şi servirea mesei, debarasarea şi spălatul veselei, întreţinerea echipamentului);

Formarea unei conduite sociale

Activităţi

 • educarea copilului în vederea folosirii unui limbaj adecvat în societate;
 • explicarea normelor sociale de comportament;
 • oferirea de modele pozitive de comportament;
 • formarea respectului de sine şi pentru ceilalţi.

     

    Menţinerea legăturii cu familia sau familia lărgită a copilului având în vedere posibilităţile de reintegrare familiala

Activităţi

 • consiliearea familiei sau a familiei lărgite;
 • conştientizarea copilului de apartenenţa la o familie proprie;
 • informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;
 • încurajarea menţinerii legăturii cu familia.

 

 

     Orientare şcolară şi profesională, pregătirea pentru viaţă personală şi socială

Activităţi

 • supravegherea activităţii şcolare;
 • colaborare cu profesorii de la şcoală;
 • participarea la bursa locurilor de muncă;
 • contactarea unor persoane fizice sau juridice în vederea găsirii unui loc de muncă – consilierea familiei;
 • conştientizarea copilului de apartenenţă la o familie proprie;
 • informarea copilului asupra duratei de şedere în instituţie;
 • încurajarea menţinerii legăturii cu familia;
 • formarea unor deprinderi de autonomie personală, deprinderi de conduită în societate;
 • finalizarea studiilor;
 • monitorizarea cel puţin 3 luni după ieşirea din sistemul de protecţie.

 

 

     Perfecţionarea personalului în vederea oferirii unor servicii de calitate copiilor

Activităţi

 • participarea personalului la cursuri de perfecţionare;
 • participarea la schimburi de experienţă;
 • organizarea de discuţii cu temă pe anumite probleme ale copiilor;
 • instruire pe anumite teme cu supervizare.

      Reamenajarea centrului

Activităţi

 • amenajarea unui beci  pentru depozitare ;
 • amenajarea unui foișor pentru activități recreeative

      Deschiderea către comunitate

  Un rol important il are implicarea comunității în viața copiilor din casa de tip familial, iar acest fapt se materializează prin programul de voluntariat dezvoltat de DGASPC Suceava  în care copii , tinerii și profesorii/învățătorii vin în casele noastre în mod organizat pentru a-i sprijini pe beneficiarii noștri și pentru a se implica în activitățiile zilnice.

      Rezultatul cel mai important în aceste parteneriate este cela de a ne cunoaște unii pe alții și de a știi că există copii și tineri care au nevoie de sprijinul și prietenie.

Activităţi

 • întocmirea unor Contracte de Parteneriat cu diverse unităţi şcolare din municipiul Rădăuți
 • efectuarea unor activităţi extraşcolare în scopul mediatizării prezenţei noastre în societate;
 • participarea activă a copiilor la diverse concursuri şi olimpiade

 

 SERVICII:


      Tipuri de servicii sociale acordate beneficiarilor:

 • -găzduire pe perioadă determinată
 • -suport emoţional şi consiliere psihologică
 • – consiliere psihologică pe brobleme de abadon şi traumă;
 • – consiliere psihologică pe probleme de adaptare la etape de vârstă;
 • – consilierea familiei;
 • – fiecare copil are o persoană de referinţă cu care stabileşte o relaţie de încredere, confidenţialitate şi afecţiune;
 • – persoana de referinţă identifică nevoile , problemele copilului şi împreună stabilesc metode de rezolvare(discuţii libere, ascultare activă,empatie,susţinere).
 • – servicii de asistenţă socială:
 • – consiliere;
 • – evaluare şi reevaluarea cazurilor;
 • – analiza anchetelor sociale,vizite la domiciliul familiei;
 • – identificare,investigare;
 • – întocmire şi revizuire planurilor individualizate de protecţie;
 • – educare

Principiile care stau la baza activităţii centrului:

 • Respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • Egalitatea sanselor si nediscriminarea;
 • Respectarea demnitatii copilului;
 • Asistarea copilului in realizarea si exercitarea drepturilor lui;
 • Asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate;A
 • scultarea opiniei copilului si luarea in consideratie a acesteia in functie de varsta;
 • Asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipa pluridisciplinara;
 • Asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;

Asigurarea confidentialitatii și a eticii profesionale.

 

ÎNAPOI

ÎNAPOI
Sari la conținut