Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Zvoriștea

Ascultă Pagina
Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Zvoriștea
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriștea
Adresa: Sat Zvoriştea, Comuna Zvoriştea, numărul 10, judeţul Suceava
Telefon: 0230 538 821
Șef Centru: Cătălina Elena Aursulesei

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ ZVORIȘTEA

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriștea are sediul în comuna Zvoriștea, județul Suceava, cod 727640, e-mail: crrnzvoristea@yahoo.com; tel/fax: 0230538821, cod serviciu social 8790 CR-D-II, conform Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, licențiat conform Licenței de funcționare  seria LF nr. 0005416 din data de 12.04.2016. 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriștea se află în structura, administrarea și coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, având ca șef centru pe doamna Aursulesei Cătălina Elena.

În anul 2002 centrul s-a înființat ca Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică, pe vechea locație a unei școli speciale. Până în anul 2007 s-au realizat lucrări de reparații, reabilitare și modernizare. Conform Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 51/15.05.2007, centrul își schimbă denumirea din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică în Centrul pentru Persoane Vârstnice și Reabilitare Socială, cu o capacitate de 46 locuri, având drept motivație nevoia, în sistemul de protecție pentru persoane adulte, a unui centru care să se adreseze persoanelor care nu se încadrează în grad de handicap, dar care au diagnostice de boli cronice, prezintă dependență crescută, nu au aparținători sau posibilități materiale și financiare.

În anul 2010 a revenit la denumirea de Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, având o capacitate de 60 de locuri, capacitate care a fost modificată în anul 2014 la 92 de locuri, ca urmare a reabilitării (refuncționalizare și reparații) etajelor II și III a clădirii prin implementarea unui proiect finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava şi cofinanţat din fondurile Consiliului Județean Suceava, aflat în perioada de sustenabilitate.

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriștea, asigură găzduirea, îngrijirea, recuperarea, reabilitarea, reinserția socială pentru persoane adulte cu handicap, pe o perioadă determinată sau nedeterminată. Capacitatea centrului este de 92 beneficiari și prin Avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 9037/11328/ANDPDCA/17.02.2020 și a Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 62/30.04.2020 s-a aprobat Planul de restructurare a centrului pentru o capacitate de 50 beneficiari. Planul de restructurare este in derulare și are ca termen de finalizare trimestrul III al anului 2021.

Descrierea activităților desfășurate și a metodologiilor de lucru utilizate:

– activități de stimulare sau menținere a autonomiei personale, conform Planului Personalizat ;

– activități de recuperare prin consiliere socială, psihologică, kinetoterapie, terapie ocupațională, conform Fișei beneficiarului ;

– activități de socializare și reinserție socială prin participarea la manifestări cultural – artistice, ședințe de consiliere socială, plimbări în comunitate, educație civică, etc., prevăzute în Fișa beneficiarului;

– oferirea de asistență medicală conform afecțiunilor prezentate de fiecare beneficiar în parte ;

– asigurarea condițiilor de cazare și masă pentru beneficiarii centrului și a necesarului de obiecte de uz personal.

Obiectivele activității centrului sunt următoarele :

– aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul persoanelor cu handicap ;

– dezvoltarea unui pachet de servicii sociale ce constau în activități de identificare a nevoilor individuale sau de grup, activități de informare și consiliere, gazduirea, îngrijirea, recuperarea și reinserția socială a persoanelor cu handicap ;

– formarea și perfecționarea personalului care lucrează direct cu persoane cu handicap ;

– colaborarea cu ONG-ri și alte instituții ale statului- dezvoltarea de parteneriate ;

– campanii de educare și informare – persoanele cu handicap nu trebuie privite ca persoane stigmatizate, ele trebuie acceptate și sprijinite de societate ;

– elaborarea unui sistem continuu și integrat de protecție în vedeerea creșterii calității vieții persoanelor cu handicap ;

– colaborarea cu Comisia de evaluare a persoanelor cu certificat de incadrare în grad de hanicap în vederea reevaluării persoanelor încadrate temporar într-o categorie de handicap ;

– menținerea și inițierea legaturilor între beneficiari și familiile acestora ;

– creearea unui sistem de protecție și suport continuu și integrat pentru persoanele cu dizabilități în vederea creșterii calității serviciilor oferite de centru ;

– completarea evaluării situației socio – economice a beneficiarilor care se reintegrază în societate pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea acțiunilor prevăzute în planul personalizat privind măsurile de asistență socială;

– verificarea și reevaluarea anuală sau ori de câte ori este cazul privind modul de îngrijire a beneficiarilor pentru care s-a instituit măsura de protecție socială de a fi internat în centru;

– realizarea, îndrumarea și evaluarea activității medico-psiho-sociale din centru conform standardelor minime de calitate;

– sprijinirea programelor de tip anti-stigmă, prin mediatizarea unei imagini reale și pozitive a persoanelor cu dizabilități.

Pe parcursul anului 2020 activitatea centrului s-a concretizat după cum urmează:

 

Asistenţă socială

Informatii legate de activitatea specifică:

– program de socializare prin cursuri educaționale, citirea presei, participarea la slujbe religioase; 

– discuții privind servicii alternative pentru persoanele adulte cu cu dizabilități, informare cu privire la apelarea numărului de telefon gratuit 0800500550: suport emoțional, consiliere psihologică  în caz de vătămare corporală gravă care ar afecta calitatea vieții beneficiarilor; 

– măsuri de siguranță a sănătății beneficiarilor privind evitarea îmbolnăvirii  cu Covid 19, măsuri de informare a beneficiarilor privind epidemia cu Covid 19 – condiții optime de izolare; 

– informarea beneficiarilor privind testarea o data la 14 zile conform Adresei nr 120447/30.10.2020 din Ordinul 1808/1466/2020;

– informarea beneficiarilor cu privire la exercitarea dreptului la vot;

– corespondență cu Comisia de expertiză  medicală a municipiului Suceava pentru un număr de 7 beneficiari;

– corespondență cu Serviciul de Evidență a Populației în vederea stabilirii reședinței beneficiarilor și eliberării Carților de identitate (3 beneficiari) respectiv Cărților provizorii de identitate (4 beneficiari); 

– corespondență cu Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor  Suceava (adrese privind actualizarea Contractelor pentru acordarea de servicii sociale);

– corespondență cu Administrația Națională a Finanțelor Publice (adrese privind actualizarea Contractelor pentru acordarea de servicii sociale);

– corespondență cu familiile beneficiarilor prin telefon, e-mail și scrisori, in vederea menținerii legăturii familiale/actualizării Contractelor pentru acordarea de servicii sociale.

– deplasarea beneficiarilor în municipiul Suceava în vederea efectuării controalelor de specialitate; 

– completarea actelor privind dosarul personal al beneficiarului;

– corespondență prin telefon și adrese oficiale cu primăriile de domiciliu ale beneficiarilor și aparținătorilor, în vederea completării dosarelor personale ale beneficiarilor.

– Contracte de servicii sociale reactualizate;

– actualizarea Angajamentelor de plată a beneficiarilor;

– completarea referatelor privind menținerea în centru a beneficiarilor;

– demersuri privind reînnoirea Certificatelor de încadrare in grad de handicap pentru obținerea acestora în colaborare cu compartimentul medical; 

– actualizarea Planului Personalizat în urma evaluarii conform Fișei de evaluare și reevaluării beneficiarilor;

– completarea Fișei beneficiarului;

– completarea Chestionarelor aplicate atât beneficiarilor cât și membrilor comunității;

– actualizare Registru privind suspendarea/încetarea beneficiarilor din centru;

– actualizare Registru privind învoirea beneficiarilor;

– completarea Fișelor privind  incidentele deosebite; 

– completarea Registrului de informare a beneficiarilor;

– evidența și programarea/completarea biletelor de învoire;

– completarea și transmiterea notificărilor în format electronic și letric privind decesele beneficiarilor;

– întocmirea documentelor privind transferul a 3 beneficiari în CabR Siret;

– discuții telefonice cu compartimentul de asistență socială a Primăriei Zvoriștea, in vederea  posibilității de internare a 2 beneficiari în Unitatea Medico-Socială din comună;

– întocmirea si transmiterea lunară a raportului informativ;

– întocmirea trimestrială/semestrială a situațiilor statistice.

Activități de recuperare/reintegrare socială realizate:

– 8 martie 2020 – Program artistic în cadrul centrului pe tema ” O primăvară altfel”        participând o parte din beneficiarii centrului;

– 19 Aprilie 2020 – Sărbătoarea învierii Domnului,  organizată în cadrul centrului, împreună cu beneficiarii în condiții de izolare; 

– 1 decembrie – ”Ziua Națională a României” marcată printr-un mic program artistic, apoi am oferit pachețele beneficiarilor discutând despre realizarile și eșecurile din țara noastră de-a lungul vremii;  

– 03 decembrie 2020 ” Deschide ochii, deschide inima” – program realizat prin prezentarea de

decorațiuni făcute de către beneficiari, sub îndrumarea ergoterapeutului și discuții .

– 06 decembrie 2020 ” Sfântul Nicolae” – cadouri primite din donații pentru beneficiarii centrului, realizarea unui spectacol cu un număr de 5 beneficiari în cadrul centrului;

– 24 decembrie 2020 ” Sărbătoarea Nașterii Domnului” – cadouri primite din donații pentru beneficiarii centrului, cântat colinde de către beneficiari împreună cu salariații centrului;

– 31 decembrie – 01 ianuarie – realizarea de mese festive cu ocazia sărbătorii ” Anului nou”,

program artistic, audiții muzicale și cântat la instrumente muzicale de către beneficiari.

 

Asistenţă medicală

– supravegherea și monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor prin administrarea tratamentelor somatice și psihiatrice prescrise de medic, asigurarea urgențelor medicale și aplicarea măsurilor de prevenire a infecției cu Covid 19;

– monitorizarea afecțiunilor cronice prin examene de specialitate: sechele AVC – 2 beneficiari, sechele TBC pulmonar – 2 beneficiari, oftalmologie – 2 beneficiari, ORL – 3 beneficiari, dermatologie – 7 beneficiari, stomatologie – 3 beneficiari, UPU – 6 beneficiari, reumatologie – 2 beneficiari, oncologie – 1 beneficiar, afectiuni cardiace – 6 beneficiari, neurologice – 8 beneficiari, boli metabolice – 3 beneficiari, boli psihice și mentale – 58 beneficiari, infecțioase – 6 beneficiari; examene paraclinice,  analize de laborator:  56 beneficiari, CT – 3 beneficiari, RMN – 1 beneficiar, ecografii – 2 beneficiari, Rx. Pulmonar – 4 beneficiari;

– beneficiari care au fost internați la Spitalul Județean Suceava ( boli infecțioase: Covid – 19 – 4 beneficiari; HIV – 1 beneficiar ), gastroenterologie – 2 beneficiari, pneumologie – 1 beneficiar, ATI – 1 beneficiar, ORL –  1 beneficiar) și un beneficiar la Spitalul de Boli Infecțioase Iași;

– monitorizarea beneficiarilor infectați cu Covid – 19, conform Fisei medicale de monitorizare a stării de sănătate din centru;

– activități de educație sanitară (prevenirea îmbolnăvirii cu Covid – 19 și respectarea măsurilor specifice pentru limitarea și prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, educație sexuală și prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală etc.);

– zilnic s-au aplicat măsuri de dezinfecție în camere, holuri, vestiare, bucătărie, spălătorie conform normelor în vigoare privind prevenirea și combaterea infecției cu SARS-CoV-2 și folosirea lămpii bactericide UV ( conform Registrului );

– efectuarea zilnică, la intrarea în tură a triajului epidemiologic al salariaților;

– efectuarea periodică ( conform indicațiilor ) a testului PCR atât pentru salariați cât și pentru beneficiari;

– s-au efectuat triaje epidemiologice în zilele de baie generală ( miercuri și sambăta ), la reîntoarcerea din învoire, la reîntoarcerea din altă unitate sanitară,  pentru depistarea parazitozelor externe și a infecțiilor acute;

– s-au obținut dispozitive medicale decontate prin CASS: fotolii rulante, proteze (provizorii și definitive) pentru 4 beneficiari;

– supravegherea beneficiarilor la servirea mesei cu respectarea distanțării fizice prin reorganizarea servirii mesei, repectarea strictă a igienei mâinilor și dezinfecție cu soluție pe bază de alcool;

– participarea la sesiuni de instruire a personalului, consemnate în Registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului;

– 51 de salariați au beneficiat de consult medicina muncii;

– 31 de salariați au beneficiat de analize medicale (control periodic).

 

Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie

Ședințele de consiliere psihologică și de evaluare psihologică s-au desfășurat pe holurile centrului, în saloanele dormitor ale beneficiarilor (pentru persoanele nedeplasabile) și la cabinetul psihologic. 

La nivel individual au fost efectuate peste 190 de evaluări psihologice la numărul total al beneficiarilor, în cadrul evaluărilor semestriale ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriştea, pentru Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava şi Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă Suceava. 

Procentele privind alocarea şedinţelor de consiliere psihologică cu durata de 30/50 minute pentru fiecare tip de serviciu psihologic în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 sunt prezentate mai jos:

 • Menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive =20%.
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice ale beneficiarului =20%.
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interacţiune a beneficiarului=5%.
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor beneficiarului de îngrijire a propriei sănătăţi =25%.  
 • Menţinerea echilibrului psiho-afectiv al beneficiarului =20%.
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor beneficiarului de autogospodărire =5%. 
 • Menţinerea/îmbunătăţirea nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă a beneficiarului =1%.
 • Asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii adecvate, în baza evaluării şi identificării nevoilor specifice ale beneficiarului =2%.
 • Creşterea nivelului de implicare a beneficiarului în viaţa socială şi civică =1%.
 • Menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare a beneficiarului: 1%.   

 

La nivel de grup au avut loc următoarele tipuri de terapii de grup în perioada de dinainte de pandemie Covid 19.01.01.2020 – 31.03.2020:

 • Terapie de grup – Discuţii libere. Hai să ne cunoaştem.
 • Terapie de grup – Stresul. Cum facem faţă situaţiilor stresante.
 • Terapie de grup – Plimbare în aer liber.
 • Terapie de grup – Mersul la cumpărături.
 • Terapie de grup – Alcoolul şi dependenţa de alcool. Fumatul şi dependenţa de nicotină.    

În timpul pandemiei de Covid 19, a fost recomandat să să le explicăm pe înţelesul lor ce se întâmplă, evitând să le transmitem tumultul nostru emoţional. Ni s-au pus numeroase întrebări şi le-am răspuns în măsura în care ştiam. 

Beneficiarii s-au expus urmărind ştirile de la televizor şi s-au simţit securizaţi doar oferindu-le realitatea şi recomandările din partea specialiştilor centrului, precum al asistenţilor sociali, cadrelor medicale, ergoterapeuţilor şi al psihologului centrului.  Beneficiarii centrului au fost informaţi despre măsurile de prevenţie pe care le pot aplica, precum spălatul pe mâini cu apă şi săpun îi protejează. Au perceput că implicarea lor activă în menţinerea sănătăţii, îi securizează! A devenit o rutină pentru ei să se asigure împotriva riscului contaminării, precum purtarea măştilor, folosirea dezinfectanţilor sub supravegherea cadrelor medicale, distanţarea socială, curăţenia.


Kinetoterapie

       Activitățile desfășurate  în timpul programului de 1/2 norma  kinetoterapie ( 20 ore săptămânal), au fost ședinte de grup și individuale de lucru la aparate (bicicletă medicinală, bandă de mers, corzi elastice, etc) precum și exercițiu fizic adaptat și individualizat. Deasemenea un rol important și benefic l-au avut ședintele de consiliere privind necesitatea mișcării în calitatea vieții. Ședințele kinetoterapeutice, individuale sau de grup, au urmărit în special menținerea cât și îmbunătățirea restantului funcțional (RF) – posibilitatea organismului  de a executa mișcările anatomice normale a membrelor în planuri, și a corpului în ansamblu, îmbunătățirea forței și a amplitudinei de mișcare acolo unde a fost posibil, reducerea greutății, tratament antialgic prin masaj cu unguente specifice.

     Ședințele sau desfășurat în cadrul cabinetului pe grupuri de 2-3 beneficiari, iar începând cu luna martie 2020,  individual, cu respectarea tuturor normelor de igienă și protecție din cauza situației  pandemice existente, și la saloane, pentru beneficiarii imobilizați total sau parțial la pat. Activitățile sau desfășurat  cu o frecvență de minim o ședintă săptămânală/ beneficiar ce necesită tratament de recuperare (15-20’min., în funcție de starea beneficiarului și recomandările medicale).

      Consilierile frecvente  ale beneficiarilor au avut drept finalitate mărirea numărului de vizite la cabinet și lucru la aparate, îmbunătățirea  condiției fizice și calitatea vieții, menținerea independenței în ADL. La saloane, pentru beneficiarii imobilizati parțial sau total la pat sau făcut mobilizări prin posturare corporală de decubit, mobilizări pasive, pasivo-active, osteo-articulare și musculare, masaj articular si muscular antireumatic și antialgic cu unguente specifice, aplicarea de plasturi antialgici și antireumatici, monitorizarea constantă a escarelor, a tendințelor de escare și tuturor afecțiunilor de decubit, interacțiune verbală blândă cu beneficiarul pentru o stare de bine și confort personal.

 

Terapie ocupațională

        S-au întocmit fișe de monitorizare servicii și registrul de activități zilnice, care usical gradul de complianță și instruire, implicit de participare a beneficiarilor la activitățil de terapie ocupațională, respective la atelierul de ergoterapie.

        Activități lucrative în cadrul clubului și gradul de participare:

 • cusut pe etamină (mileuri , usic de carte și ii) –  3 beneficiari;
 • împletituri cu andrelele – 2 beneficiari;
 • împletituri din sfoară – 4 beneficiari;
 • confecționat colaje pe pânză neagră și de cânepă – 3 beneficiari;
 • confecționat felicitări din hârtie origami – 3 beneficiari;
 • confecționare de  ornamente usicale saăbătorilor de iarnă (suporturi pentru lumânări, coronițe, cănițe de cafea, tablouri) – 4 beneficiari;
 • împodobirea brăduților, a holurilor și a sălilor pentru sărbatorile de iarnă –  4 beneficiari;

          Activități gospodărești în aer liber:

 • curățenie în curte și livadă – 10 beneficiari (în grupe de 3 – 4 persoane);
 • îngrijit florile din interiorul și exteriorul centrului – 6 beneficiari;
 • lucrări la grădina – 8 beneficiari.

          Activități de recreere si relaxare:

 • vizionări programe TV  –  50 beneficiari;
 • meloterapie –  30 beneficiari;
 • aromaterapie – 50 beneficiari;
 • biblioteca (lectură) – 10 beneficiari;
 • diferite jocuri (remy, table. șah, joc de cărti ) – 15 beneficiari;       

          Activități sportive – tenis de masă, diferite jocuri cu mingea – 4 beneficiari.

 

Tehnico – administrativ

Activitatea financiar-contabilă a centrului s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legislative în vigoare. 

Inventarierea anuală s-a efectuat cu respectarea legislației în vigoare și s-au făcut propuneri pentru scoaterea din folosință, clasarea, declasarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar uzate moral și fizic.

Contractele eonomice încheiate cu furnizorii s-au derulat în bune condiții, iar pentru produse în afara contractelor s-au întocmit referate de necesitate.

Pe parcursul anului s-au primit donații de la persoane fizice și juridice, astfel:

– materiale de curățenie și de întreținere – 3655,33 lei

– alimente – 12007,45 lei

– medicamente și materiale sanitare: 9311,50 lei

              – obiecte de inventar: 8106,00 lei

Reținerile bănești lunare de la persoanele asistate s-au realizat conform contractelor de servicii încheiate și s-au virat în contul DGASPC Suceava – lunar în valoare totală de 322458 lei.

S-a realizat programarea efectuării concediilor de odihnă ale personalului pentru anul 2020 astfel încât să se asigure continuitatea serviciului public.

S-au luat măsurile necesare, potrivit dispozițiilor legale, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și îmbunătățirea activității centrului. 

 

Management

S-au elaborat și aprobat proceduri operaționale conform Ordinului 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, a Ordinul nr.1808/1466/2020 de aprobare a Ghidului metodologic din 22.11.2020 pentru prevenirea infecției COVID 19 în serviciile sociale pentru copii și serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități emis de Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții pentru asigurarea managementului privind abordarea epidemiologică, în contextul epidemiei cu coronavirus.

Permanent se verifică modul de realizare, planificare, implementare și monitorizare a Planurilor Personalizate și se analizează împreună cu membrii echipei pluridisciplinare starea medico-psiho-socială a fiecărui asistat, la finalizarea programelor de recuperare și integrare profesională sau socială pe baza monitorizării efectuate de personalul de specialitate.

În activitățile cotidiene se are în vedere promovarea unei vieți active și pentru aceasta se realizează acțiuni cum ar fi:

1. activități zilnice de curațenie în incinta centrului (la nivelul dornitoarelor, spații usical, etc.);

2. activități recreative în curte (plimbări, jocuri în aer liber);

3. activități privind întreținerea plantelor din incinta centrului;

4. activități gospodărești la bucătărie (curățat legume, aranjarea meselor, etc.)

5. concursuri de table, rummy, șah etc.;

6. vizionare TV;

7. concursuri de lectură și poezie;

8. audiții usicale;

9. jocuri recreative;

10.activități gospodărești în livada centrului.

S-au întocmit rapoarte de necesitate, referate, propuneri în ceea ce privește asigurarea mijloacelor materiale necesare desfășurării activității, avându-se în vedere încadrarea în limita creditelor aprobate și respectarea disciplinei financiare.

S-au analizat și întocmit propuneri privind modificarea organigramei centrului, pentru a asigura eficientizarea  procesului de asigurare a condițiilor optime de rezidență a beneficiarilor în centru.

S-au realizat raportări lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind activitatea centrului (monitorizarea situației beneficiarilor, a încasării contribuțiilor, etc.).

S-a urmărit gestionarea resurselor materiale pentru a preîntâmpina efectuarea de cheltuieli ineficiente.

Se monitorizează permanent starea rețelelor de utilități, a echipamentelor în vederea prevenirii defecțiunilor, pentru reducerea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile.

Se verifică permanent îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fisa postului a personalului angajat, respectarea Codului de etică profesională, a Regulamentului de Ordine Interioară și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

S-a întocmit evaluarea anuală a activității salariaților centrului și s-a transmis la D.G.A.S.P.C.

S-au modificat fișele posturilor în conformitate cu atribuțiile specifice fiecărui post în parte sau individual  în cazul în care au intervenit modificări.

Se verifică permanent respectarea măsurilor de prevenție pe linie de P.S.I.,  S.S.M. , normele sanitar – veterinare și igienico – sanitare în vederea evitării de situații neprevăzute și se diseminează în rândul personalului actele normative prin informare continuă.

ÎNAPOI
Sari la conținut